Ανακλήσεις αδειών
16.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1264/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01216 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,50 MW στη θέση «Μουσιάς» στο ρέμα Παλιοσυκιώτης, του Δήμου Ελασσόνας, της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.606/οικ.8265/14.04.2009 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 567/2011 Απόφαση ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. Ο-46205/03.02.2011, Ο-64128/26.05.2016 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «GROPAL - ENERGY Ο.Ε.».
16.04.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 255/2019 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0685 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,425 ΜW στη θέση «Πηγές Λεπρέου», της Δημοτικής Ενότητας Ζαχάρως, του Δήμου Ζαχάρως, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.413/16976π.έ/22.04.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ -Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «ENVIROPLAN O.E.»
15.03.2019Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1863 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,2 MW, στη θέση «Καλοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1575/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 587/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 168/2019 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0430 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,5 ΜW, στη θέση «Ρέμα Ξερόρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.333/11788π.ε./11.02.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.333/οικ.19755/11.09.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 1931/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «HYDRODIT GREEK POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ «HYDRODIT GREEK POWER Α.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 169/2019 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0429 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2 ΜW, στη θέση «Μέγα Ρέμα», της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.312/9151/11.02.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «HYDRODIT GREEK POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ «HYDRODIT GREEK POWER Α.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 170/2019 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00436 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,8 ΜW, στη θέση «Ρέμα Τερψιθέας», της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.307/9146π.έ/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.307/14891π.έ./24.03.2006 και ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.307/οικ.24457/10.12.2007 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «HYDRODIT GREEK POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ «HYDRODIT GREEK POWER Α.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 108/2019 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02231 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1998/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Ζερβα», της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΖΕΡΒΑ Ε.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 107/2019 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02230 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1997/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 38 MW στη θέση «Σπανή», της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΣΠΑΝΗ Ε.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 166/2019 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01417 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας, ισχύος 7,299MW στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Σκαλιστήρι», της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, του Δήμου Φυλής, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.048/26794π.έ./13.01.2010 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».
15.03.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 106/2019 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 298/2012 και 244/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μάνδρα» της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
21.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1222/2018 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02388 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Βουτσικάκι», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 120/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ Ε.Ε.».
21.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1259/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0653 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Ρέματα Ασπρόρεμα και Γκούρας», της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.402/12749π.έ./04.03.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.402/5650/12.05.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»
21.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1223/2018 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02391 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Τσούτες», της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 117/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΣΟΥΤΕΣ Ε.Ε.».
06.02.2019Aνάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01923 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1635/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Τσούκα Σάκκα», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΤΣΟΥΚΑ ΣΑΚΚΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «JASPER WIND AE KAI ΣΙΑ – ΤΣΟΥΚΑ ΣΑΚΚΑ Ε.Ε.».
06.02.2019Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0604 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,36 ΜW, στη θέση «Ρέμα Ζέρβας», της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.369/2262/22.12.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 300/2009 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
06.02.2019Aνάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02815 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1183/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Ποτίστρα», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΠΟΤΙΣΤΡΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «JASPER WIND AE KAI ΣΙΑ – ΠΟΤΙΣΤΡΑ Ε.Ε.» .
05.02.2019Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1256/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00489 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 2 ΜW, στη θέση «Φράγμα Πηγής», της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.223/1235/04.03.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.223/12355 π.ε./26.07.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
23.01.2019Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00655 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,93 MW, στη θέση «Ρέμα Στουρνάρα»,
23.01.2019Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0318 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,1 ΜW στη θέση Πηγές Βιβαρίου της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.016/3063π.έ/15.04.2002 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, στο φυσικό πρόσωπο κ. Ηλία Κοπανίτσα.
23.01.2019Για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02344 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Ασπράγγελοι», της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου, του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2306/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ- BREEZE ENERGY Ε.Ε.».
18.12.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1052/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0603 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,93 ΜW, στη θέση «Ρέμα Χουνόρρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.365/2258/22.12.2003 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.365/11316/23.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
29.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 945/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01176 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1487/19582/23.12.2008 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 39 ΜW στη θέση «Κρανιάς» της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, της εταιρείας με την επωνυμία «Κρανιά Αιολικά Πάρκα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «Κρανιά Ε.Π.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 919/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01724 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW, στη θέση «Νήσοι Δίπορτα - Γρομπολούρα», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1430/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΔΙΠΟΡΤΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 964/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01728 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1434/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 36 ΜW στη θέση «Μακρυά Ράχη-Τρεις Πόρτες (Μακρύς Λάκος)» των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Θεοδώρων και Λουτρακίου Περαχώρας, των Δήμων Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 968/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01881 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1593/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Μεγάλη Ντούσκια και Μικρή Ντούσκια» των Δημοτικών Ενοτήτων Λουτρακίου και Περαχώρας, των Δήμων Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΥΣΚΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «DOUSKIA WIND PARKS LTD».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 965/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01730 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1436/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW στη θέση «Μεγάλη Ράχη» των Δημοτικών Ενοτήτων Λουτρακίου και Περαχώρας, των Δήμων Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MEGALI RACHI WIND PARKS LTD».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 969/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01731 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1437/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Λάκκα Κίκιδας» της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΚΙΔΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «KIKIDA WIND PARKS LTD».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 914/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-3577 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,4 MW στη θέση «Καρατζάνταλι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 244/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 915/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03578 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,6 MW στη θέση «Πολυζέϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 245/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 913/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03585 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,9 MW στη θέση «Πολυζεϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 252/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 994/2018 για την ανάκληση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01861 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,62 ΜW, στη θέση «Πυρά – Ρέμα Ρενιώρρεμα», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1573/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 918/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03583 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,6 MW στη θέση «Καρατζάταλι», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 250/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 912/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-3587 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 23 MW στη θέση «Καστράκι Αλμυρού», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 254/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
22.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 917/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-3584 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9 MW στη θέση «Γεντζελη», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 251/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 941/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02748 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1009/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Σκούπα», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 49 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 950/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0918 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.039/3714/20.04.2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, από σταθμό Βιομάζας ισχύος 26,2 ΜW σε θέση της ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας-Μελιγαλά της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Ε. BIOMASS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 946/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03078 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 23/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Κάτω Λιβάδια», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 942/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02746 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1007/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Σακκούλι», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 916/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-3579 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,9 MW στη θέση «Πολυζέϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 246/2017 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 947/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02750 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1011/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Άνω Δάσος», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΔΑΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 943/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02158 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1906/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9 ΜW στη θέση «Ευρωστίνα ΙΙ» των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρωστίνης και Αιγείρας, των Δήμων Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και Αιγιαλείας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «Medon VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ ΙΙ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ ΙΙ Ε.Ε.».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 944/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02747 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1008/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Εργαλείον», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 31 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 967/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03106 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 86/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 4,684 MWe, στη θέση «Αχλαδοχώρι – αρ. αγροτεμαχίου 577», της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης, του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
19.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 948/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03080 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 4 MW στη θέση «Άνω Λιβάδια», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 958/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03436 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 599/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Κορυφή», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 954/2018 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02594 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 604/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Πέτρα Τσιακούρι», της Δημοτικής Ενότητας Πολύγυρου, του Δήμου Πολύγυρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΑ ΤΣΙΑΚΟΥΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «ΠΕΤΡΑ ΤΣΙΑΚΟΥΡΙ Ε.Π.Ε.»
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 956/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03441 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 604/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Ράχη», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 955/2018 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01622 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.771/οικ.11455/03.06.2010 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 295/2012 και 246/2014 Αποφάσεις ΡΑΕ, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,16 MW στη θέση «Πηγή - Μάνδρα», των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλλύρας και Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 949/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02749 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1010/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 28 MW στη θέση «Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 48 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 960/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01402 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.118/οικ.26371/22.12.2009 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9 ΜW στη θέση «Πύλος 1» της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
15.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 961/2018 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01352 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.116/οικ.26029/15.12.2009 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9 ΜW στη θέση «Ευρωστίνα 1» της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης, του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΦΗΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 970/2018 για την ανάκληση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02084 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,45 MW, στη θέση «Ρέμα Πλατανιά – Ανω Κώμης», της Δημοτικής Ενότητας Ελιμείας, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1808/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΕΛΟΣ Α. – ΜΑΤΙΑΚΗΣ Π. – ΜΑΤΙΑΚΗΣ Δ. – ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. Ο.Ε.» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΗ Ο.Ε.».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 966/2018 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03536 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 29/2016 Απόφασης της ΡΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 772/2017 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 29,1 MW στη θέση «Πυργάρι» και «Γκόρτζη» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «VOLTERRA A.E.».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 957/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03439 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 602/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Κεφάλι», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 959/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03433 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 596/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Πλατειά Κορυφή», των Δημοτικών Ενοτήτων Κέχρου και Ορφέα, των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
12.11.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 953/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03435 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 598/2014 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Γαλανόν», της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
01.11.2018Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1316 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,65 MW, στη κύρια διώρυγα του Αρδευτικού Δικτύου Ανατολικού Βερμίου εγγύς οικισμού Ριζαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.429/4873/21.07.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως ισχύει.
15.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 779/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.712/3730/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00581) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 14,45 MW, στη θέση «Περδικοκορυφή», της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
15.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 888/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0692 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 1,7 MW στη θέση «Βάρδια Πιπεριανών» του Δήμου Κισσάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.909/8835π.ε/02.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.909/οικ.22704/29.11.2005 και Δ6/Φ17.909/οικ.26016/15.12.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.»
12.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 889/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0715 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 3,4 ΜW, στη θέση «Μεσοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.428/4170/21.07.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.428/4108/28.03.2005 όμοια, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
12.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 890/2018 για την ανάκληση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01929 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,999 ΜW, στη θέση «Πλατάνι ή Ρέτσι», της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1641/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
12.10.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 891/2018 για την Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-2088 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,454 MW, στη θέση «Στρογγυλό», της Δημοτικής Ενότητας Ορεινής, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1812/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «HYDROSOLARENERGY O.E.».
01.06.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 878/2017 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00166 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,32 MW στη θέση «Μπαχούτσι», της Δημοτικής Ενότητας Ναούσης, του Δήμου Ναούσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, η οποία χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/3333/22.10.2001 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης στα φυσικά πρόσωπα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ, όπως ισχύει.
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 884/2017 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.362/1786/22.12.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00619) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «Ποταμός Κράθι», της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 885/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01860 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1572/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 4,75 MW στη θέση «Αγία Παρασκευή», της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 886/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02448 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 303/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Ντρισινίκος», της Δημοτικής Ενότητας Βέντζιου, των Δήμων Γρεβενών, Βοϊου και Κοζάνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «VOLTERRA A.E.».
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 887/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02835 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1181/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Παυλίνη-Ανήλιο», των Δημοτικών Ενοτήτων Περάσματος και Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «VOLTERRA A.E.».
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 888/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03245 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 601/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Mακρυρράχη – Παρόριον -Καλογερικόν», των Δημοτικών Ενοτήτων Δαύλειας και Τιθορέας, των Δήμων Λεβαδέων και Αμφίκλειας - Ελάτειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «VOLTERRA A.E.».
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 889/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1076/13899/24.09.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00745) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 9 MW στη θέση «Λυκοστέρνα - Υψωμα», των Δημοτικών Ενοτήτων Δαύλειας και Διστόμου, των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε.»
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 890/2017 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02382 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 115/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4 MW, στη θέση «Ελκη», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Νευροκοπίου, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΠΕ Ο.Ε».
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 891/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03203 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 357/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,995 MW στη θέση «Λάβα», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.»
23.01.2018Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 892/2017 για την ανάκληση της υπ’ Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03198 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 333/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,995 MW στη θέση «Λάβα», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.»
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 795/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 244/2015 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.204/3120/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00220) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Μάρε Ζήρου», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α»για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 795/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 244/2015 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.204/3120/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00220) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Μάρε Ζήρου», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α»για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 796/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 245/2015 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00232) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.11.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 798/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 40/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.888/1078/08.06.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00811) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 13,6 MW, στη θέση «Βουνογιώργης», της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 743/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 135/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.620/9426/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00028) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,3 MW, στη θέση «Ανώνυμο της Περιοχής Ανω Μεράς», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, του φορέα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 744/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 204/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.019/2365/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00042) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,78 MW, στη θέση «Παλαιά Καλύβια», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VECTOR AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 745/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 157/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.597/3855/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00049) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Μπουρλάρι Παραδεισίου», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 746/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 241/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.003/12884/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00064) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,825 MW, στη θέση «Κουτσουμπάρα Κρατηγού», της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ» και δ.τ. «ΑΔΕΛ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 747/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 225/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.599/3857/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00067) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Μαυραντώνι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 748/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15B/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.018/2364/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00085) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Καμινάκια Χορδάκι», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
02.10.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 749/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 397A/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.142Α/3023/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00165) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 11,9 MW, στη θέση «Ακρωτήριο Αγ. Ιωάννη», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου, του Δήμου Αγ. Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
29.08.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 685/2017 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.657/17204 π.έ./30.01.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00627) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,6 MW, στη θέση «Πύργος», της Δημοτικής Ενότητας Ιητών, του Δήμου Ιητών, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και προκειμένου για την παράταση για δέκα (10) έτη της χρονικής διάρκειας ισχύος της ως άνω άδειας παραγωγής.
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 607/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 63/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.292/3289/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00071) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,64 MW, στη θέση «Σύριγγας», της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
27.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 608/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 62/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.001/12883/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00070) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Κουτσουνόραχη», της Δημοτικής Ενότητας Μήλου, του Δήμου Μήλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
19.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 572/2017 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2040/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02256), όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία: «ΦΩΤΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ».
12.07.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 513/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 40Α/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.661/8324/19.11.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00372) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 34,85 MW, στη θέση «Tρανή Ρίζα – Βρωμονέρι - Σκαντζοχέρι», της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
15.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 442/2017 για την ανάκληση της δυνάμει της απόφασης μεταβίβασης υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.624/19555/01.12.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01167) χορηγηθείσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 0,3 MW, στη θέση «Ταμιευτήρας πηγών Αγυιάς», της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, του Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 406/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 61/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.619/8485/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00024) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, στη θέση «Γκέρκι – Πυργάρι Πολυποτάμου», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 407/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 183/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.579/3790/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00025) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,22 MW, στη θέση «Τσίκνα – Πρινιά – Προφήτης Ηλίας - Πυργάρι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 408/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 185/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.017/2363/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00032) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «Βιγλί», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 409/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 187/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.401/3478/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00035) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας – Λογοθέτη Στουππαίων», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «WRE EΛΛΑΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 410/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 184/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.013/2361/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00038) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Βουβάλοι – Μεγάλο Μούρι – Πλατύβολα Κρυών», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 411/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 186/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.016/2362/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00039) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Αγριλίδα - Βεληράς», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 412/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 188/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 43,7 MW, στη θέση «Ασπροβούνι – Ανω Σπληθάρια», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 413/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 189/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,2 MW, στη θέση «Αγριοκερασιά Βλαχοκερασιάς», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 414/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 17/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.010/2259/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00046) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW, στη θέση «Αγία Μαρίνα», της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 415/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 242/2015 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.022/2278/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00063) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,8 MW, στη θέση «Μπουρλάρι - Σπάτα», του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 416/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.045/2714/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00072) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 9 MW, στη θέση «Σκοπιές Ζαράκων», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 417/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 228/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.044/2713/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00075) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14,4 MW, στη θέση «Γαθούμενο -Βραχάκι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 418/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 229/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.043/2712/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00076) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,4 MW, στη θέση «Mαυρομιχάλη / Μυρτιά Μεσοχωρίων», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 419/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 226/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.004/2251/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00080) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Πλακοκερατιά Μητάτου», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 420/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 84/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.011/2260/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00083) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,5 MW, στη θέση «Πυργολούψι - Λιάζαρι», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «EN.TE.KA AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 421/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15Γ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.023/2623/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00096) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Καλινούσιζα - Καρπαστώνι», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ KAΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 422/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 230/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.005/2252/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00097) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12,60 MW, στη θέση «Αγ. Βασίλειος – Μεγάλη Ράχη Κομήτου», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 423/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 227/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.006/2253/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00098) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,4 MW, στη θέση «Τσούκκα Κομήτου», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 424/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.007/2254/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00099) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 27,4 MW, στη θέση «Μακρυρράχη Μεσοχωρίων», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, των Δήμων Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 425/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 257/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.020/2410/11.09.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00109) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, στη θέση «Τσούκα - Τσουγκάρι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 426/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 262/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/2751/11.09.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 41,2 MW, στη θέση «Kέρβερος», της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου και της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 427/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 259/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.047/2716/11.09.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00113) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW, στη θέση «Μεμιγκαριά», της Δημοτικής Ενότητας Λέρου, του Δήμου Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 428/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Α/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.530/3641/22.10.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00159) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,65 MW, στη θέση «Mάλι Μάδι Μεταμορφώσεως», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 429/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 261/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.215/3131/22.10.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00163) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW, στη θέση «Ξηρολίμνη», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 430/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 258/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.591/3802/22.10.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00173) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Τσιλικόκα», της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 431/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Β/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.368/3452/04.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00215) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,10 MW, στη θέση «Ψηλή Ράχη –Λαμπούσα – Σπασμένη Πλάκα», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 432/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.303/3336/04.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00216) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Σκαμνιούδα», της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 433/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Γ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302A/3335/04.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00217) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,05 MW, στη θέση «Bρωμοσυκιά», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 434/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Δ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.304/3337/04.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00218) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 4,20 MW, στη θέση «Σκαμνιούδα», της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 435/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 138/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00247) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 20 MW, στη θέση «Moνολάτι - Ξερολίμπα», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
12.06.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 436/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15Δ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.746/23690 π.έ./10.02.2004 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00625) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Mερσίνη», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
04.04.2017Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-202667/28.01.2016 φερόμενης ως Καταγγελία αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΠΑΪΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε» (Άρθρο 34 ν. 4001/2011) για την ανάκληση της άδειας παραγωγής από αιολικό σταθμό ισχύος 12 ΜW στη θέση «Μικροβούνι» δηλωθείσας υπαγωγής Δήμου Ορχομενού, Δ.Ε. Ακραιφνίας, Π.Ε. Βοιωτίας, της εταιρείας «Αιολική Σαμοθράκης A.E» και Aίτηση Λήψης Προσωρινών Μέτρων (Άρθρο 35 ν. 4001/2011) Αναστολής Ισχύος της ως άνω Άδειας Παραγωγής.
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 278/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1483/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,16 MW, στη θέση «Καλλιθέα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 277/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1482/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Μικρή Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 275/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02999 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1480/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Καλλιθέα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 274/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02997 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1479/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,382 MW, στη θέση «Τρανό Φράγμα», της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 273/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.497/οικ.11445/03.06.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01626) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Aδράχτι», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 272/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.725/οικ.10611/28.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01579) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Mάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 271/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.431/οικ.9554/13.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01567) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Λιβάδι», της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 270/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.772/οικ.8478/03.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01534) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Φαράγγι», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 269/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.402/οικ.1422/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01439) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,84 MW, στη θέση «Σκοπούλα», της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Αρτας, της εταιρείας με την επωνυμία «LEKKA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LEKKA AIOLOS Α.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 268/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01793 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1499/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,8432 MW, στη θέση «Ράχη –Βρέσδιζα - Λάκιζες», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 276/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03000 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1481/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Μαγούλα», της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 422/2016 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03517 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 446/2015 Απόφασης της ΡΑΕ, από Αιολικό Σταθμό ισχύος 4 ΜW, στη θέση «Ξεροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Bόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «KAΛΛΙΣΤΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΚΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396ΣΤ/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03247 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 603/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 20,82 MW, στη θέση «Θέατρον», της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396Ζ/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03358 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 611/2013 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 21 MW, στη θέση «Zάκα - Μοναστήρι», των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίτης – Αμύνταιου - Βεγορίτιδας, των Δήμων Φλώρινας – Αμύνταιου - Eδεσσας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας - Πέλλας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 11 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 11 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396Ε/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03163 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 237/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 15 MW, στη θέση «Γυμνό», των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίτης - Αμύνταιου, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 12 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 12 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396Δ/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02641 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 755/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 18 MW, στη θέση «Γόνιμο», της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396Γ/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02638 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 752/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 36 MW, στη θέση «Δραγάτα», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 6 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 6 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396Β/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02637 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 751/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 39 MW, στη θέση «Γκούρνα», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396Α/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02635 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 750/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 36 MW, στη θέση «Οδοντωτό», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1128/οικ.13854/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00818) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 13,8 MW, στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Τενέας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – KΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 291/2016 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02077 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1801/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 5 ΜW, στη θέση «Βαλβιτσιάνικο» των Δημοτικών Ενοτήτων Ρίου και Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ΕNEL GREEN POWER HELLAS A.E.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 202/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ18.065/οικ.8705/04.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01537) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από σταθμό βιομάζας, ισχύος 3 MW, στη θέση «Ο.Τ. 28 ΒΙ.ΠΕ. Πατρών», της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 201/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02615 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 711/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από σταθμό βιομάζας, ισχύος 3,39 MW, στη θέση «Ερείπια - Μπογιώτα», της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου, του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΝUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΝUTRIA A.E.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 200/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1108/οικ. 10687/08.06.2005 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00807) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 14 MW, στη θέση «Κουκούλι», της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της Περιφέρειας Ηπείρου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «WINDWAERTS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» .
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 198/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02227 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1994/2010 Απόφασης της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό, ισχύος 27,2 MW, στη θέση «Όρος Λάκμος», της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «CENTIMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 197/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02766 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1052/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 52,67 MW, στη θέση «Κολχική», της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 196/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02764 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1050/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 17,172 MW, στη θέση «ΜΑΡΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 195/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03059 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1616/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 3,260 MW, στη θέση «Γκιόλια», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ Ι. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «Α. SVOLOS PARK»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 194/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03058 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1615/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,6364 MW, στη θέση «Φτερούση - 2 », της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «SVOLOS ΕΝΕRGY E.E.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 193/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03065 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1612/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,25736 MW, στη θέση «Φτερούση», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρίας με την επωνυμία «A. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «SVOLOS ΕΝΕRGY E.E.»
04.04.2017Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 192/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02680 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 852/2011 Απόφασης της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό, ισχύος 24 MW, στη θέση «Ξέφωτο», των Δημοτικών Ενοτήτων Παραμυθιάς, Κοινότητας Σουλίου - Σελλών, των Δήμων Σουλίου - Δωδώνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας - Ιωαννίνων, της εταιρίας με την επωνυμία «FRANKBELL HOLDINGS LIMITED ΞΕΦΩΤΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΕΦΩΤΟ Ε.Ε.».
04.04.2017Aπόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 267/2016 για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.355/19030/22.12.2003 (αρ. μητρ. Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00687) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει για αιολικό σταθμό ισχύος 5,1 ΜW στη θέση «ΨΕΙΡΑ - ΛΑΚΚΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1287/οικ. 5767/23.03.2006 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0912) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 12 MW, στη θέση «Ψήλωμα - Σωρός», των Δημοτικών Ενοτήτων Τανάγρας και Θηβαίων, των Δήμων Τανάγρας και Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
22.04.2016Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02942 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1394/2011 Απόφασης της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό, ισχύος 18 MW, στη θέση «Μολιζέζα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην εταιρία με την επωνυμία «R.F. ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.»
22.04.2016Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02487 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 334/2011 Απόφασης της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό, ισχύος 21 MW, στη θέση «ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην εταιρία με την επωνυμία «R.F. ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/514/8422/83Π/18.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1066/8422/83Π/29.01.2004 (Αρ. Μητρώου Αδείας ΡΑΕ ΑΔ-00531) της εταιρείας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1015/5634/07.04.2006 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00921) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό, ισχύος 48 MW, στη θέση «Ελατος», της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΕΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΕΤΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02165 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,84 MW, στη θέση «Κούτρα», της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ. 3292/22.02.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01465) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,84 MW, στη θέση «Άσπρα Χώματα - Πλους», της Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά, του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρίας με την επωνυμία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03388 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για σταθμό βιομάζας, ισχύος 1,998 MW, στη θέση «Γιαμίνα Δοκού», της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και δ.τ. « Α.Κ. ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03251 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 46,14 MW, στη θέση «Aλατάρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμύνταιου, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EREN S.A. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02271 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό, ισχύος 28 MW, στη θέση «Βράχος - Πετεινός», των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Ελλησπόντου και Κοζάνης των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρίας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02375 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό, ισχύος 48 MW, στη θέση «Koρυφή - Βουνοπλαγιά», των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής και Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλησπόντου και Κοζάνης, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρίας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02270 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό, ισχύος 27 MW, στη θέση «Γκιώνα - Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρίας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη θέση «ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΒΡΥΣΕΣ» της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03305 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 969/2012) από αιολικό σταθμό ισχύος 9MW, στη Νησίδα «ΡΗΝΕΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03304 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 968/2012) από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW, στη Νησίδα «ΣΑΡΑΚΗΝΟ», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 967/2012) από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW, στη Νησίδα «ΠΛΑΤΕΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.».
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03302 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 966/2012) από αιολικό σταθμό ισχύος 27MW, στην Νησίδα «ΒΑΛΑΞΑ», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01117) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,7 MW, στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξειδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Α.Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. 1056/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02770) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 3 MW, στη θέση «ΜΠΕIΛΙΚ», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. 2224/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02308) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για σταθμό βιομάζας, ισχύος 2,83 MW, στη θέση «ΜΠΕIΛΙΚ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. 1500/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01794) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,16 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. 358/2012 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03204) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 4,495 MW, στη θέση «ΝΗΣΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΛ.ΠΕ. ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΕΛ.ΠΕ. ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. 1494/2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01788) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 9 MW, στη θέση «ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Κροκέων και Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/514/8422/83Π/18.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1066/8422/83Π/29.01.2004 (Αρ. Μητρώου Αδείας ΡΑΕ ΑΔ-00531) της εταιρείας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03249 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 20,87 MW, στη θέση «ΣΕΡΜΥΛΗ 2», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EREN S.A. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03248 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 14,89 MW, στη θέση «ΣΕΡΜΥΛΗ 3», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EREN S.A. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02920 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 5,20128 MW, στη θέση «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ», τoυ Δήμου Τρικκαίων, της Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρίας «EREN S.A. & ΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Ε.Ε.», όπως σήμερα ισχύει
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03252 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 20,58 MW, στη θέση «Μπούκλα», της Δημοτικής Ενότητας Αμύνταιου, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EREN S.A. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02220 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2,1879 MW, στη θέση «KABOYΡΟΡΑΧΗ», της Δημοτικής Ενότητας Τριταίας, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εταιρείας με την επωνυμία «UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «UTILITAS SOLARIS A.E.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03250 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 28,61313 MW, στη θέση «ΣΕΡΜΥΛΗ 1», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρίας με την επωνυμία «EREN S.A. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 2 Ε.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01428 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,99 MW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ Aλεξανδρούπολης Ο.Τ 28», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. 1828/2010 απόφασης της ΡΑΕ (αρ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02104) περί χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, ισχύος 1,76 MW, στη θέση «Γυφταπήδημα», της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΤΖΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00780 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «ΕΛΑΦΟΚΚΛΗΣΙ», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02241 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,99836 MW, στη θέση «Γιάκουμο Βορό - Τρίκερι», της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02015 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό, ισχύος 8 MW, στη θέση «Αετορράχη - Αρκούδα», των Δημοτικών Ενοτήτων Αιανής και Βεντζίου, των Δήμων Κοζάνης και Γρεβενών, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01459 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,68 MW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.11.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01452 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,99 MW, στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας 1», της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02169 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Στρώσες Ι Δ.Δ. Βόνιτσας», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «RAY OF SUCCESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02358 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,50 MW στη θέση «Ι. ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Nάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ALMYROS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11/2462/1.6.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00014) για το Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 8 MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» για το εργοστάσιό της στην Ξάνθη
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01650 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για σταθμό βιομάζας ισχύος 100 MW στη θέση «Β’ ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ Ο.Τ. 9 ΚΑΙ Ο.Τ. 10», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «EN.GA.L. A.E.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.625/8747/05.05.2010 (αρ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01543) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 7,62 MW στη θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΙ», των Δημοτικών Ενοτήτων Άργους & Λυρκείας, των Δήμων Άργους – Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρίας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε.», όπως σήμερα ισχύει
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03232 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,30 MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ XAΡΑΔΡΑ ΙI», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03231 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,13 MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ XAΡΑΔΡΑ Ι», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03230 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,30 MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ XAΡΑΔΡΑ ΙII», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02954 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,47 MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΓΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02951 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,95 MW στη θέση «ΒΛΑΧΟΒΑΣ Δ.Δ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02295 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ», της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ALMYROS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01652 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,20 MW στη θέση «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΙ Δ.Δ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «AETOLIA ENERGY SITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01651 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι Δ.Δ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «AETOLIA ENERGY SITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1333/10394/ 19.05.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00938) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Μαυροδήμος», της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ENDLESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Λόγγος», της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΛΟΓΓΟΣ ENEΡΓΕΙΑΚΗ A.E.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01778 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,72 MW στη θέση «Λάκκα Λάζαρη Ι Δ.Δ. Μάνδρας», της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας, του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ A.E.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02523 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 8,71 MW στη θέση «Θεσσαλονίκη Ι Δ.Δ. Προχώματος», της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ A.E.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01776 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,35 MW στη θέση «Στρώμα Κούτσι ΙΙ Δ.Δ. Κάστρου», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ A.E.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03195 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,99992 MW στη θέση «Δ.Δ. Μπόρσα», της Δημοτικής Ενότητας Μυκηναίων, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ – ΜΠΟΡΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02525 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για ηλιοθερμικό σταθμό ισχύος 39,50 MW στη θέση «Βιτσιλιά Δ.Δ. Αγ. Τριάδας», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης της εταιρείας «ABENGOA ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02155 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,80234 MW στη θέση «Γρανά», της Δημοτικής Ενότητας Φολόης, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.»
20.03.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01884 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Ασπρα Λιθάρια», της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «LEONTIO AIOLOS A.E.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.328/3385 π.ε./03.09.2002 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00365) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρίας «ΗΡΩΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.269/οικ.488/13.01.2010 (υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01420) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,80 MW στη θέση «ΠΟΡΟΣ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΒΙ.ΕΝΕΡ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.284/οικ. 26027/15.12.2009 (υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01400) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999 MW στη θέση «ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ.Δ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ», της Δημοτικής Ενότητας Γερόνθρων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΒΙ.ΕΝΕΡ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02630 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Πυραμίς», της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΠΥΡΑΜΙΣ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02628 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW στη θέση «Τρία Αλώνια», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02656 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Καμάρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΚΑΜΑΡΙΑ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02629 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Τσούκα», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ -ΤΣΟΥΚΑ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02631 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Λημέρι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΛΗΜΕΡΙ Ε.Ε»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01905 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Nαρθάκιον Ορος», των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού, Φαρσάλων και Ναρθακίου, των Δήμων Δομοκού και Φαρσάλων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 7 Ε.Ε»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02390 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Γεωργίτσι», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02532 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Πύργος – Κήπος», της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας, του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 5 Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02222 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 26 MW στη θέση «Δροσερή», της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΔΡΟΣΕΡΗ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02334 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Βροντού ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΙΙ Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01727 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 6 MW στη θέση «Τραγοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1 Ε.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1242/18344/03.01.2006 (υπ’ αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00881) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 16 MW στη θέση «Μαυρονέρι», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της εταιρείας «ENEΡΓΟΘΕΑ Α.Ε»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01951 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,48 MW στη θέση «Αϊ Λιάς», της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «DAMCO ENERGY A.E. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1366/15780/08.08.2006 (υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00965) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW στη θέση «Μούλα Μάνδρα – Δεμένη – Σιδηρόπετρα - Λυκοφωλιά», των Δημοτικών Ενοτήτων Σερρών και Σιδηροκάστρου, των Δήμων Σερρών και Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ΑΛΘΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
02.01.2015Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 239/2012 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03165) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1589/2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Καταβόθρα - Τσίνα» της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΕΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.013/3404/22.10.2001 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00153) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,995 MW στη θέση «Κλεινοβίτικο Ρέμα», της Δημοτικής Ενότητας Κλεινόβου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 1 ΑΕ»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1051/2011 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-02765) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 11,309 ΜW στη θέση «Μεγαβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Άργους και Λυρκείας, του Δήμου Άργους -Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.» όπως σήμερα ισχύει
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1048/2011 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-02763) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 9,68112 MW, στη θέση «Σίμος» της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.», όπως σήμερα ισχύει
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.868/7223/12.11.2003 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 00579) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, στην εταιρεία «EBL ΒΟΙΩΤΙΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EBL ΒΟΙΩΤΙΑ 1 Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03346 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ 482/2013) από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Συκιές - Τύμπανο», των Δημοτικών Ενοτήτων Νεσσώνος και Λακερείας αντίστοιχα, των Δήμων Τεμπών και Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «KROTON ENERGY LTD»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03350 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 508/2013) από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Μεσοβούνι - Κλεφτολούτσα - Γαλατσίδα» των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθηδώνος και Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «KROTON ENERGY LTD»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03154) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,497 MW στη θέση «Λεύκη ΙII», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR I A.E.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03169) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9983 MW στη θέση «Λεύκη ΙI», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR I A.E.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 233/2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03156) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Λεύκη Ι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR I A.E.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 346/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02524) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «Ζεγκίνη», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 309/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02455) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,515 MW στη θέση «Αλεπότρυπα – Παλαιό Γεφύρι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΗΒΑΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17 ΜW στη θέση «Ομάλια», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1448/2010 (ΑΔ-01742) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 ΜW στη θέση «AΡΔΙΝΗΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατάνου και Αποδοτίας του Δήμου Nαυπακτίας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.340/12140/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00442), της εταιρείας «ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2109/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02286) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «Αλογομανδριά», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «Ε.Ε.Ν ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2295/2010 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-02333) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW στη θέση «Φιδοκορφή» του Δήμου Σιδηροκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΦΙΔΟΚΟΡΦΗ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1988/2010 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-02221) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1616/2010 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-01904) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Βησσαρίων» της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 1 Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1589/2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Καταβόθρα - Τσίνα» της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΕΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.013/3404/22.10.2001 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00153) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,995 MW στη θέση «Κλεινοβίτικο Ρέμα», της Δημοτικής Ενότητας Κλεινόβου, του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 1 ΑΕ»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1051/2011 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-02765) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 11,309 ΜW στη θέση «Μεγαβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Άργους και Λυρκείας, του Δήμου Άργους -Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.» όπως σήμερα ισχύει
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1048/2011 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-02763) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 9,68112 MW, στη θέση «Σίμος» της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ – ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.», όπως σήμερα ισχύει
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.868/7223/12.11.2003 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 00579) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, στην εταιρεία «EBL ΒΟΙΩΤΙΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EBL ΒΟΙΩΤΙΑ 1 Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03346 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ 482/2013) από αιολικό σταθμό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Συκιές - Τύμπανο», των Δημοτικών Ενοτήτων Νεσσώνος και Λακερείας αντίστοιχα, των Δήμων Τεμπών και Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «KROTON ENERGY LTD»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03350 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 508/2013) από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Μεσοβούνι - Κλεφτολούτσα - Γαλατσίδα» των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθηδώνος και Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΚΡΟΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «KROTON ENERGY LTD»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03154) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,497 MW στη θέση «Λεύκη ΙII», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR I A.E.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03169) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,9983 MW στη θέση «Λεύκη ΙI», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR I A.E.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 233/2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03156) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Λεύκη Ι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΑΣ SOLAR I A.E.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 346/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02524) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5 MW στη θέση «Ζεγκίνη», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 309/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02455) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,515 MW στη θέση «Αλεπότρυπα – Παλαιό Γεφύρι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΗΒΑΣ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17 ΜW στη θέση «Ομάλια», της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1448/2010 (ΑΔ-01742) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 ΜW στη θέση «AΡΔΙΝΗΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατάνου και Αποδοτίας του Δήμου Nαυπακτίας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΡΔΙΝΗΣ ΟΜΑΛΙΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.340/12140/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00442), της εταιρείας «ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2109/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02286) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,7 MW στη θέση «Αλογομανδριά», της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «Ε.Ε.Ν ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2295/2010 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-02333) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW στη θέση «Φιδοκορφή» του Δήμου Σιδηροκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΦΙΔΟΚΟΡΦΗ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1988/2010 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-02221) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Ε.»
29.10.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1616/2010 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-01904) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 22 MW στη θέση «Βησσαρίων» της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 1 Ε.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.964/2854/24.09.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00740) της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.»
04.07.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.531/οικ.9035/28.05.2003 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00516) της εταιρείας «ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
04.07.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.354/8112/25.05.2006 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00961) της εταιρείας «ENVIRECO ADVANCED ECOLOGICAL SYSTEMS LTD»
04.07.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 555/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-02583) της εταιρείας «P.V. TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο: «P.V. TRUST Α.Ε.»
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1472/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01766) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 347», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1474/6298/01.12.2006 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01028) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 19,2 MW στη θέση «Άνω Ριζοβούνι», του Δήμου Λεωνιδίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου της εταιρείας «VECTOR – CESA HELLAS ΑΝΕΜΟΣ ΜΥΡΤOΟΥ Ε.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1119/οικ.22707/29.11.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00880) της εταιρείας «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1203/οικ.2748/10.02.2006 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00888) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1112/17274/ οικ.22708/29.11.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00861) της εταιρείας «EDF EN ERGOTECH ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1415/2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-01709) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΛΕΠΟΡΑΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1311/17274/23.03.2006 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ - 00908) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1378/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02972) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Μαύρο Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02971) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Στρώμα - Κούτσι», της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1381/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02952) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10,012 MW στη θέση «Αγρόκτημα Καστρακίου», της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1380/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02950) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,005 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 263 Δ.Δ Αμπέλειας», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1379/2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02948) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Βελόνη ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1475/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01769) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,5 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 6», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1474/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01768) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,006 MW στη θέση «Καμάρα», της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Aραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1472/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01766) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,0012 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 6», της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1471/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01765) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 175», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1470/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01764) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,039 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 557» του αγροκτήματος Άνοιξης, στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς, της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 906/2011 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» (ΑΔ-02698)
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.327/3384/03.09.2002 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.327/22092/27.11.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00361) της εταιρείας «ΔΕΣ. ΑΙΟΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΕΣ. ΑΙΟΛ. Α.Ε.»
22.04.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ (6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00890) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,2ΜW στη θέση «Κάμπος Πολέμου» της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1223/οικ.20662/16.10.2006 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01008) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.540/οικ.4645/12.03.2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01496) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Δράμας», της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1768/2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02045) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,2MW στη θέση «Στράτος», των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου και Νεάπολης, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.468/οικ.19331/07.09.2009 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01283) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.186/οικ.26367/22.12.2009 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01405) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χονδροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΧΟΝΔΡΟΒΟΥΝΙ Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1220/οικ. 20661/16.10.2006 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01007) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1222/οικ.20663/16.10.2006 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01006) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1432/3736/01.12.2006 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01030) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ - ΓΥΜΝΟΛΟΦΟΣ Ε.Ε.»
25.02.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 336/2011 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW, στη θέση «Σχίζαλη», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ A.E»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 146/2012 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,0131 ΜW, στη θέση Κομήτης, της Δημοτικής Ενότητας Ακραίφνιας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ8ΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1517/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,10865 ΜW στη θέση «Παλιομέλισο», της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1514/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01808) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. - PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1513/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01807) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ.ΑΣ Α.Ε. - PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1508/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,523 ΜW στη θέση «Τζάρα - Mουτσουμάνι», της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1531/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01825) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. - PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.338/οικ.7117/15.04.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01520) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,05105 ΜW, στη θέση «Ποτάμι», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΠΟΤΑΜΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1546/2010 Απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 2,3 MW, στη θέση «Άνω Γκούρα - Μουζάκι», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδωριανών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π.Ε. Άρτας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3347/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–00227) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 5 MW, στη θέση «Κηπίνα», της Δημοτικής Ενότητας Καλαρρυτών, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
02.01.2014Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3352/16.07.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00091) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2,5 MW, στη θέση «Άνω Γκούρα - Κλάδος Άσπρη Γκούρα», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδωριανών, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π.Ε. Άρτας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»
02.12.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.775/12582/21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03068 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
02.12.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02029 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου
02.12.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/9/2395 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00019) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 11,42MW της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
02.12.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2248/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «NUTRIA A.E.»
02.12.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02669 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
18.10.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.783/13612π.έ/15.01.2003 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00405) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρίας «ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.015/3653/18.06.2001 (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00026) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.658/19391π.έ./03.12.2002 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00380) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό πάρκο ισχύος 22,1 MW στη θέση «Φάγια» της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, (εφεξής η «Άδεια Παραγωγής»), που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
18.10.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.762/11739π.έ/15.01.2003 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00406) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.»
18.10.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/10511/04.09.2002 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00360) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»
18.10.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1836/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «EVS ENERGY O.E.»
02.08.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.751/18154/22.12.2003 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00611) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρίας «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
02.08.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.753/18694/22.12.2003 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00612) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρίας «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
02.08.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.625Α/12499/18.07.2002 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00332) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.625Α/19474/04.11.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
02.08.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.011/3464/24.01.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00286) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραδείσου Δήμου Χρυσούπολης Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Υ.Η.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 40/2011 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «UNIGEA - ΗΛΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2005/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «UNIGEA-ΗΛΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ20.017/οικ.3670/15.03.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ20.226/οικ.8605/12.05.2005 Απόφαση και όπως έχει μεταβιβασθεί με την υπ. αριθμ. 1093/2011 Απόφαση ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00311) από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,74 MW στη θέση «Μελιδόνι» της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
19.07.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.659/οικ.10019/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01572) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ Καρδίτσας» του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦEΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.372/οικ. 4646/12.03.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01492) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,99 MW στη θέση «ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.»
19.07.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.168/οικ.20576/23.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.168/οικ.4654/12.03.2010 απόφαση της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01308) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,056 MW στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E.»
31.05.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 457/2012 απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03218), από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ», της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
31.05.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2012 Απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-03217), από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΟΥΚΑ», της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας, του Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
20.05.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ (6/Φ20.485/οικ.20864/03.11.2005 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Α(-00857) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Α. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»
09.04.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1520/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01814) από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,9302 MW στη θέση «Παραβανταίϊκα» της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδόκαμπου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
09.04.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 756/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW, (ΑΔ-02642), στη θέση «Ασβεστόλοφοι» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε.»
11.03.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.566/οικ.13300/16.6.2009 απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15ΜW, στη θέση «Μεγάλη Πέτρα - Λιοφάντιζα» της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.»
06.03.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1000/2788/20.02.2004 (υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00632) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
06.03.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ(6/Φ17.995/2787/20.02.2004 (υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00631) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
05.03.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.438/12133/18.02.2005 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 00785) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΜΕΚ Ε.Π.Ε.»
05.03.2013Απόφαση για την ανάκληση της υπ' αριθμ. 615/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 2,956ΜW, στη θέση «Αγρόκτημα Κρεμαστής» της Δημοτικής Ενότητας Τοπείρου, του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/3315/04.12.2001 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00214) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/3314/04.12.2001 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00213) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 754/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27ΜW, στη θέση «Αμπέλια» των Δημοτικών Ενοτήτων Κάτω Κλεινών και Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 3 Ε.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 753/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW, στη θέση «Πλάτωμα» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 5 Ε.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 749/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27ΜW, στη θέση «Κούλα» των Δημοτικών Ενοτήτων Κάτω Κλεινών και Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 9 Ε.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.521/οικ.19815/05.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 3,01ΜW, στη θέση «Κόκκαλη» του Ποταμού Εύηνου, της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «RETD A.E. & ΣΙΑ ΕΥΗΝΟΣ 1 Ε.Ε.»
27.12.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1129/13852/20.7.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. (Δ6/Φ17.1129/19578/8.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ για αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW, στη θέση «Ντούρμιζα» της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας, του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EDF EN SA & ΣΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 Ε.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 347/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6850 – Μ.Α.Σ. 20110329005) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996MW στη θέση «Σφακέρα», της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου, του Δήμου Μεσσήνης, του Νομού Μεσσηνίας, στην εταιρεία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «HELLAS POWER Α.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1676/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SOLAR ΑΤΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1677/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SOLAR ΑΤΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
23.11.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2184/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.»
01.10.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1981/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.08.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.382/5834π.ε/21.07.2004 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0723) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ο.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.381/5833π.έ./21.07.2004 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0722) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ο.Ε.»
21.08.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.865/5987π.έ./21.07.2004 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 00721) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρίας «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ο.Ε.»
19.07.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1457/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «THESSALONIKI LOGISTICS - BΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
19.07.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1810/2010 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΣΗΦΑΚΗΣ - ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
28.06.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.281/3277π.έ./22.02.2002 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00300) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.»
01.06.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 603/2011 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
01.06.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 277/2011 Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 95/2012 Απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΧΛΩΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
24.04.2012Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.734/2873/28.5.2003 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00517) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.734/14456/24.9.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
24.10.2011Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 400/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην εταιρεία «ΔΥΟ ΦΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
24.10.2011Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1302/οικ. 20657/16.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1302/οικ. 25828/31.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.»
10.03.2011Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.092/οικ.2315/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.092/οικ.19768/06.11.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. και Δ6/Φ17.092/οικ. 25111/17.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 43/2008 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ. 413)
04.10.2010Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1017/16345 π.έ./10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ. 898) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 30/2007 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
04.10.2010Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1016/16347π.έ./10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ. 922) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2007 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
04.10.2010Απόφαση για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1296/12658./16.10.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ. 991) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «LIVADIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
21.09.2010Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1018/οικ.7829/14.04.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
21.09.2010Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.807/οικ.5797/23.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 32/2007 και 2611/2008 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.
21.09.2010Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1127/οικ.13853/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1127/9974/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 Ε.Ε.