Μεταβολές στοιχείων αδειών
12.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00521 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.559/12794/28.5.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00411 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.289/12814π.ε./11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00471 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.556/12795/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 2256/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02323), για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «NUR - MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «NUR - MOH ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ AE (NUR - MOH HELIOTHERMAL A.E.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
10.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00458 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.546/12800π.ε./11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
10.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00427 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/12801π.ε./11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
10.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03554 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 312/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «B-WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β-WIND POWER», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
10.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02214 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1975/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΣΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ – ΘΕΣΗ ΣΩΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΩΡΟΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
10.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01220 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.597/19583π.ε./14.5.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΡΓΩ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
05.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01276 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.802/οικ.14922/6.7.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ – Α. ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
05.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.522/3629/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00272) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 3847/05.03.2004, Δ6/Φ17.522/οικ.7756/12.04.2007 και Δ6/Φ17.522/1315/15.05.2009 Αποφάσεις ΥΠΑΝ και την υπ’ αριθ. 607/2016 Απόφαση ΡΑΕ και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
05.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.516/3622/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00195) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 3501/01.03.2004, Δ6/Φ17.516/οικ.7727/12.04.2007 και Δ6/Φ17.516/1317/15.05.2009 Αποφάσεις ΥΠΑΝ και την υπ’ αριθ. 501/2017 Απόφαση ΡΑΕ και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
02.04.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03157 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 234/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
22.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01098 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1146/12526/22.5.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
22.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01733 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1439/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01591 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1734/οικ.11078/2.6.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.» και δ.τ. «ALPENER», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1728/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02006), για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και «IMPRESSIVE ONE SANTORINI», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
18.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.132/3010π.ε/24.01.2002 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00290) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.132/22270/22.12.2003, Δ6/Φ17.132/15233/24.09.2004, Δ6/Φ17.132/16449/01.12.2008 Αποφάσεις ΥΠΑΝ, και τις υπ’ αριθ. 289/2009, 859/2011, 623/2017 και 835/2018 Αποφάσεις ΡΑΕ, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΑΕΒΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
18.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.128/οικ.3006/27.12.2001 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00267) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.128/οικ.22271/22.12.2003, Δ6/Φ17.128/οικ.15234/24.09.2004 και Δ6/Φ17.128/16448π.ε./02.04.2009 Αποφάσεις ΥΠΑΝ και τις υπ’ αριθ. 290/2009, 6/2010, 858/2011, 620/2017 και 837/2018 Βεβαιώσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
15.03.2019Βεβαίωση για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.018/2364/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00085) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, κατόπιν αποξήλωσης του εξοπλισμού, καθώς και μεταβολή των στοιχείων της, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW στη θέση «Καμινάκια Χορδάκι», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α».
15.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03219 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 458/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
08.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 392/2018 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03655), για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WIND STORAGE S.A», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
07.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/οικ.2752/4.12.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
07.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03097 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 77/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
07.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03516 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 445/2015 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «EOS ENERGY ANΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΟS ENERGY Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
07.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03096 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 76/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
07.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03278 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 684/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
07.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00472 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.265/12810π.ε./11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
01.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.121/οικ.17772/11.08.2009 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01282) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
01.03.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.174/οικ.26364/22.12.2009 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01410) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
27.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00001 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/9881/29.5.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 2043/2010 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02259) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ - ΕΜΜ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
26.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03158 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 235/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
08.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02394 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΓΚΕΛ ΑΙΟΛΙΚΗ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
08.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02014 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1736/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
08.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00457 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.565/12790/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
05.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00732 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1019/23461π.ε./24.9.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
05.02.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01012 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1385/20099/16.10.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.529/οικ.26006/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01399) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
30.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03711 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 814/2018 Απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-75433/21.01.2019 ορθής επανάληψης, στην εταιρεία με την επωνυμία «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ Α.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01785 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1491/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00963 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1233/10295/13.6.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε, μεταβιβάστηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΡΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03608 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 653/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «BAKKEGAARDEN HELLAS Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
24.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02113 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1837/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 344/2012 Απόφαση της ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.696/οικ.11449/03.06.2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01618) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1886/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02138), για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
23.01.2019ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ ΑΔ-02743 ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1004/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VATORA A.E.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3468/2006.
23.01.2019ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ ΑΔ-03372 ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3468/2006.
23.01.2019ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ ΑΔ-00711 ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.943/8593/30.6.2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3468/2006.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 253/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03586) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 247/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03580) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 248/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03581) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
23.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1544/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01838), για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SΕΝΤRY TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SENTRY TECHNOLOGY ETEB A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
11.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1267/4.10.2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02874) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WAS HELLAS 2 E.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ
11.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1017/4.08.2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02756) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WAS HELLAS 3 E.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
11.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 957/25.07.2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02708) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WAS HELLAS 6 E.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
11.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 748/17.06.2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02627) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WAS HELLAS 7 E.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
11.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 687/26.07.2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03268) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WAS HELLAS 8 E.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
11.01.2019Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 685/26.07.2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03267) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND API SECI SRL HELLAS 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WAS HELLAS 9 E.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
21.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1728/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
21.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00786 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.834/οικ.1185/25.1.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
21.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01012 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1385/20099/16.10.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
21.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03407 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 414/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε. – Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
21.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03532 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ENVITEC A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
21.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03136 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 187/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01983 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1704/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΑ RE - WIND A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
14.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03298 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 921/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03463 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2015 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02896 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1312/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβιβάστηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
10.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01991 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1713/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΩΝ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
06.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01133 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.1.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή μεταβιβάστηκε, τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
05.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02909 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1334/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
04.12.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03531 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ENVITEC A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
22.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01856 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1564/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ALEXSUN1 S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
20.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02885 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1278/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α/Π ΛΑΒΑΡΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02909 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1334/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02894 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1310/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 άδεια παραγωγής, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
19.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00553 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.602/12807π.ε./21.7.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
02.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00457 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.565/12790/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
02.11.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03116 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 118/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
24.10.2018Ορθή επανάληψη - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00418 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.555/12804/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
19.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
19.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03146 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 191/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 11 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
19.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.220/οικ.2317/11.02.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00409) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
19.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 469/2014 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03415) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03125 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 3 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
17.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03152 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 195/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 15 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
17.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01882 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
17.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03120 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 147/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει μεταβληθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 5 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
17.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03698 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 597/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ECOVAR POWER ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «ECO VAR POWER Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
17.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03140 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 198/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 18 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
16.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03142 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 199/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 19 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
16.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03144 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 200/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 10 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
16.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03127 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 163/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SE CHRONUS 6 Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
09.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02848 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1221/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβιβάστηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
09.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02847 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1220/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταβιβάστηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.10.2018ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02505 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.10.2018ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02500 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 393/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.10.2018ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03633 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 762/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
03.10.2018ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03634 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 763/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «GREENTOP ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «GREENTOP ΚΟΚΚΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00691 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.095/οικ.11552/30.6.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει μεταβληθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.10.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03171 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 253/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.6.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, όπως έχει μεταβληθεί, μεταβιβαστεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01723 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1429/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει μεταβληθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00348 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/18265/18.7.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03390 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 319/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει μεταβληθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ENEΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03655 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 392/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03658 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΤΙΕΡΡΑ Ο.Ε.» και «TIERRA Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00790 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.999/3662/28.3.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή μεταβλήθηκε, μεταβιβάστηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
31.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1100/οικ.10692/08.06.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00800) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕDF EΝΕRGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - KΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
31.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1101/οικ. 8950/24.04.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01215) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕDF EΝΕRGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - KΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
30.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 391/2018 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03656) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕDF EΝΕRGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - KΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
30.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 314/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03193) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕDF EΝΕRGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - KΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
30.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 550/2014 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03423) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕDF EΝΕRGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - KΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02453 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02396 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 131/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02397 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
24.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
01.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00471 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.556/12795/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
01.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00419 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.540/12802/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
01.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00408 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.584/12793/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
01.08.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00418 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.555/12804/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
31.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00521 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.559/12794/28.5.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
27.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00417 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.592/12803/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
27.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03531 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-69201/10.10.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ENVITEC A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
27.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03035 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1521/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01127 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.115/25883/29.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.07.2018Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00427 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/12801π.ε./11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/5938/15.5.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 261/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.07.2018Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00427 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/12801π.ε./11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/5938/15.5.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 261/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00481 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01347 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1863/οικ.25983/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-70380/25.1.2018 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01592 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1408/οικ.10945/2.6.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-68983/14.9.2017 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-71112/16.3.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
05.07.2018ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346π.έ./30.01.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ Αιολικά Πάρκα Α.Ε. – ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.Ε Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ –ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
03.07.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00582 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.372/2791/6.11.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00085 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.018/2364/16.7.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 748/2017 Απόφαση της ΡΑΕ που ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 15Β/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00220 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.204/3120/4.12.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 795/2017 Απόφαση της ΡΑΕ που ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 244/2015 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 53/2007 Βεβαίωση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
29.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03588 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 294/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
19.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03650 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 343/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
19.06.2018Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00874 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 88/2012, 181/2015 και 176/2018 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63350/2.02.2016 και Ο-71662/26.04.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03166 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 227/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51963/17.07.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03167 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 228/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ο-51961/17.07.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00052 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/1925/18.06.2001, στην εταιρεία με δ.τ. «ΥΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00278 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.001/2016/27.12.2001, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με. δ.τ «ΕΥΑΘ Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01135 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.1883/19567/27.10.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΕ», στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00805 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.033/οικ.10689/08.06.2005, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΕ» με δ.τ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00062 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/2255/18.06.2001, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01038 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.103/18846/03.05.2007, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «Advanced Photon Dynamics Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01510 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.953/οικ.6194/01.04.2010, στην εταιρεία με την επωνυμία «ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ARC ENERGY Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01343 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.218/οικ.26008/15.12.2009, στην εταιρεία με την επωνυμία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ENERGY PHOTON DYNAMICS Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01462 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.220/οικ.3284/22.02.2010, στην εταιρεία με την επωνυμία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ENERGY PHOTON DYNAMICS Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01196 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.157/754/19.02.2009, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENERGA – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ENERGA A.E.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02042 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1765/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01436 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.244/οικ.1440/26.01.2010, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00559 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛΓ/Φ28/876/14029/98Π/29.10.2003, στην εταιρεία με δ.τ «ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
08.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03205 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 359/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-52271/9.8.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
08.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03168 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 229/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-51964/17.7.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
08.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01265 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.523/οικ.13299/16.6.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
07.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01787 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1493/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ A.E.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
06.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03380 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 230/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μον.ΙΚΕ.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 437/2014 και 46/2018 Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
04.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03504 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 336/2015 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΕΡΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μον.ΙΚΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 49/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
04.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03148 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VOLTERRA ΑΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 767/2017 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53537/12.12.2012, Ο-55610/29.07.2013 και Ο-60166/17.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
01.06.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03278 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 684/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
30.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01903 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1615/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΑΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 865/2012 και 156/2015 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60167/17.11.2014 και Ο-65137/07.09.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-46016/19.01.2011, Ο-59809/14.10.2014 και Ο-67914/02.06.2017 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00550 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1268/2010 και 708/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-70372/25.01.2018 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03530 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ENVITEC Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-68494/17.07.2017 και Ο-69207/10.10.2017 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
04.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02085 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1809/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 1207/2011, 207/2015 Αποφάσεις της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
04.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02283 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2106/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 205/2015 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46475/01.03.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΝΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΡΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03298 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 921/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 198/2013, 651/2014 και 150/2016 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63765/14.04.2016 και Ο-71098/16.03.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03586 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 253/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03581 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03580 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 247/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 249/2017 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 469/2014 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03415) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΝΩΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1429/2010 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01723) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01785 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1491/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.ΕΠΕ», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 218/2017 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’αριθμ. πρωτ. Ο-49599/22.12.2011, Ο-54516/28.03.2013 και Ο-58366/05.05.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03422 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 520/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΕΠΕ» και δ.τ. «RSE ΜΕΠΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 449/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.05.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1717/2010 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01995) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
26.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00874 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 88/2012, 181/2015 και 176/2018 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63350/2.02.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03019 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1424/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ARGOLIDA AIOLOS Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 569/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03540 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 126/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «EUNICE LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUNILAB Α.Ε.» όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-67694/19.05.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 173/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4123/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58134/11.04.2014, Ο-65221/22.09.2016 και Ο-67692/19.05.2017 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03223 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 386/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 219/2014 και 496/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02896 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1312/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 740/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014, Ο-63930/09.05.2016, Ο-65620/03.11.2016, Ο-67874/30.05.2017 και Ο-71234/29.03.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/6927π.ε/15.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 1322/2010, 336/2013 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56271/18.10.2013 ορθής επανάληψης και 100/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51957/17.07.2012 και Ο-70378/25.01.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00458 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.546/12800π.ε./11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρίθμ. Δ6/Φ17.546/5939/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. 259/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03503 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 335/2015 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 52/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
03.04.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00597 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.127/13470π.έ./27.01.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 2095/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58835/17.06.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 314/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03193) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «EDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 550/2014 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03423) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕDF EΝΕRGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ - KΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ - ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1100/οικ.10692/08.06.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00800) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «EDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1101/οικ. 8950/24.04.2009 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01215) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «EDF EN HELLAS A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01155), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
29.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0686 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346π.έ./30.01.2004 άδεια παραγωγής, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PROTERGIA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
19.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03547 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 302/2016 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-66905/15.03.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
19.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03547 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 302/2016 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-66905/15.03.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03505 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 337/2015 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 50/2018 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01592 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1408/οικ.10945/02.06.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-68983/14.09.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01992 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1714/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΚΥΩΝ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01991 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1713/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΚΥΩΝ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02837 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1145/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «TARNARA AIOLOS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02837 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1145/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «TARNARA AIOLOS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02736 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 997/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMV A.E.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03555 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 313/2016 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «CONTINENTAL WIND ENERGY I.K.E.» με δ.τ. «CWE I.K.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01993 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1715/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΚΥΩΝ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03506 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 338/2015 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 51/2018 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΦΑΝΕΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03298 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 921/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 198/2013, 651/2014 και 150/2016 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63765/14.04.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03309 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 992/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 590/2014 και 813/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-66463/31.01.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03308 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 991/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 652/2014 και 812/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-66462/31.01.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03547 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 302/2016 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-66905/15.03.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03406 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 400/2014 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAFSIS» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03405 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 399/2014 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAFSIS» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03404 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 398/2014 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAFSIS» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01886 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1598/2010 απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
15.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00518 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.417/3497π.ε./28.05.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01133 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1896/19557/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 72/2011 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01134 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1886/19563/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 75/2011 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01135 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1883/19567/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46360/17.02.2011 Βεβαίωση της Γραμματεία της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01136 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46359/17.02.2011 και Ο-57250/17.01.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01138 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1898/19559/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57439/04.02.2014 Βεβαίωση της Γραμματεία της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01140 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1897/19558/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 16/2014 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01147 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1887/19562/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 73/2011 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01148 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1888/19564/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 74/2011 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03383 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 257/2014 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02777 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1063/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02775 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1061/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03086 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03088 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03089 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03091 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03131 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 207/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03132 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 208/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03133 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 209/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03134 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 210/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03135 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 211/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03239 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 534/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
08.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01132 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1893/19517/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 644/2011 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
07.03.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00206 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.382/20766/04.12.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.382/15416/01.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 618/2017 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
10.01.2018Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01347 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1863/οικ.25983/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΙ Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
13.12.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/6927π.ε/15.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 1322/2010, 336/2013 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56271/18.10.2013 ορθής επανάληψης και 100/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ Ο-51957/17.07.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.12.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00550 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 Άδεια Παραγωγής στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
12.12.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02332 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2294/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. & ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ Ο.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58510/16.05.2014 και Ο-61630/22.05.2015 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.12.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 934/2017 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 252/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48831/14.10.2011 και Ο-65720/14.11.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
06.12.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 203/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53536/12.12.2012, Ο-54562/03.04.2013, Ο-58062/07.04.2014, Ο-60165/17.11.2014, Ο-60525/23.12.2014 και Ο-61868/17.07.2015 Βεβαιώσεις Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
22.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1623/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01681 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1362/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01682 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1363/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01683 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1364/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01684 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1365/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01685 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1366/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01686 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1367/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
01.11.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1180/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02834) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01163 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄ αρίθμ. Δ6/Φ20.744/22779/08.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – POWERGREEN – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «A.E.R. POWERGREEN L.T.D.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του ν. 3468/2006.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01670 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1351/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01671 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1352/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01672 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1353/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01673 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1354/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01674 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1355/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01675 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1356/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01676 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1357/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01677 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1358/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01678 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1359/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01679 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1360/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
31.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01680 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1361/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
30.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01668 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1349/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
30.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01669 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1350/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
30.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01670 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1351/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΙ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01659 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1340/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01660 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1341/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01661 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1342/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01662 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01663 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1344/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01664 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1345/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01665 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1346/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01666 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1347/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
26.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01667 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1348/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
25.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 894/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02695) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SPES SOLARIS ΤΡΙΑ (3) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS ΤΡΙΑ (3) Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
20.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00926 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1072/13218π.ε/14.04.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρεία «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1072/οικ.7030/15.04.2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ και την υπ’ αριθμ. 294/2015 Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62029/31.08.2015 ορθής επανάληψης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 379/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-50522/16.03.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03295 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 859/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59471/05.09.2014, Ο-60462/18.12.2014 και Ο-62554/06.11.2015 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01704 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1402/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 90/2012 Απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "E.ΒΙ.Φ. A.E."», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 889/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02690) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1172/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02826) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 79/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03099) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 956/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02707) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 971/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02722) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 537/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03238) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 688/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03271) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 536/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03237) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 535/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03236) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 690/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03273) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 691/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03274) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 689/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03272) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 555/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03243) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 554/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03242) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
17.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 556/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03244) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1171/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02825) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 967/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02718) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 968/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02719) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1169/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02823) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 890/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02691) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 895/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02696) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 969/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02720) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 886/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02687) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1223/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02852) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
13.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 80/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03100) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01270 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.143/οικ.12634/10.06.2009 Απόφαση στην εταιρεία με την επωνυμία «SANIPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «SANIPRIME A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01371 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.834/οικ.25928/15.12.2009 Απόφαση στην εταιρεία με την επωνυμία «SANIPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «SANIPRIME A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00564 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.953/8049/14.10.2003 Απόφαση στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00574 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.797/οικ.19772/6.11.2003 Απόφαση στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Δ6/Φ20.010/2255/18.06.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00062) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Υ.Η.Σ ΟΙΝΟΥΣΑ», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
10.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03532 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
10.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03531 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
10.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03530 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 966/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02717) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1170/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02824) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 891/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02692) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 972/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02723) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1235/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02868) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 893/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02694) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1224/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02854) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 1177/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02831) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 78/2012 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03098) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03464 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 36/2015 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ARINOMARIO LIMITED», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 718/2017 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-61205/27.03.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.160/20215/25.11.2003, Δ6/Φ17.160/11470/14.07.2008 και Δ6/Φ17.160/23414/21.11.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 450/2011, 189/2016, 413/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59410/26.08.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00535 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 239/2011, 793/2011 και 1567/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/2007 και 3997/2009 Βεβαιώσεις ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54657/11.04.2013 και Ο-63800/18.04.2016 Βεβαιώσεις Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
09.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01850 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 1556/2010 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής στην εταιρεία «ΤΡΙΠΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΤΡΙΠΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
04.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1178/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02832) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
04.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 955/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02706) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
04.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1176/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02830) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
04.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 892/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02693) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
04.10.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 885/2011 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02686) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
28.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00202 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/3551/04.12.2001 Άδεια Παραγωγής στην εταιρεία «Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
25.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02451 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 306/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ Ε.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59492/10.09.2014 και Ο-64303/13.06.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
20.09.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00102 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.600/3858/11.09.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρεία «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ», όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56309/22.10.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56556/15.11.2013 ορθής επανάληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02562 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 519/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία "ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.", όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-50772/06.04.2012, Ο-64085/24.05.2016 και Ο-65381/07.10.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
11.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01592 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.1408/οικ.10945/02.06.2010 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία "ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006.
06.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.2250/οικ. 25956/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01337) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PROTERGIA A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
06.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00989 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 70/2012, 400/2013 και 191/2016 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51184/18.05.2012 και Ο-60248/25.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
06.09.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00911 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1096/17732π.ε/23.03.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 71/2012, 399/2013 και 190/2016 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51185/18.05.2012 και Ο-60251/25.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
28.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03443 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 621/2014 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63378/09.02.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
28.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02163 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1911/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 340/2012, 835/2012, 894/2012 και 134/2013 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54654/11.04.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
28.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00786 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.834/οικ.1185/25.1.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
28.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01723 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1429/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47293/10.05.2011, Ο-58135/11.04.2014 και Ο-65157/12.09.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
18.07.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03339 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 395/2013 Απόφαση ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56469/05.11.2013 και Ο-61185/27.3.2015 Βεβαιώσεις της Γραμματείας ΡΑΕ, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
18.07.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03340 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/2013 Απόφαση ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-61186/27.3.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
12.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01255 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.196/οικ.11808/29.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο-46905/01.04.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03530 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2016 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ENVITEC ANANEΩΣIMEΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
12.07.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03119 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 142/2012 Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
15.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02414 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 272/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «VOLTERRA A.E.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 319/2016 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03426 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 588/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
15.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1597/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
15.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. YΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 247/2016 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΡΑ-01135/22.10.2002 (ΕΧ-0155) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 5300 kVA (2*1650 kVA & 2*1000 kVA) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΗΤΟΥΣ 13 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
14.06.2017ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01717 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1423/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 403/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49732/11.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1597/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1610/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01898) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03138 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 188/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01724 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1430/2010 απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «Α/Π ΔΙΠΟΡΤΑ-Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59572/18.09.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1711/οικ.26023/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01346) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW στη θέση «Λόγγος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Λιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03493 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 202/2015 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΚΕ» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03486 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 169/2015 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03439 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 602/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΟΥΝΙΓΚΕΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 3 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03432 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 595/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-61203/27.03.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03403 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 415/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 371/2015 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-64595/13.07.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03403 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 415/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 371/2015 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03402 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 372/2015 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03401 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 395/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΗ ΣΑΠΠΩΝ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03397 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 379/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 422/2015 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62011/20.08.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03375 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 150/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 124/2015 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «LIVADIA AIOLOS A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03369 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 105/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62656/24.11.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03298 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 921/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. 198/2013 και 651/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03219 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 458/2012 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ Ο.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03216 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 402/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03097 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 77/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 291/2015 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03096 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 76/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60720/27.01.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03084 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 41/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02900 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1298/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02799 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1113/2011 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48860/12.10.2011 ορθής επανάληψης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 260/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-56248/15.10.2013 και Ο-63348/02.02.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02661 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 825/2011 Απόφαση ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56687/27.11.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56918/17.12.2013 ορθής επανάληψης, στην εταιρεία «ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02619 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «TECHNICAL ENERGY Α.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02562 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 519/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-50772/06.04.2012 και Ο-64085/24.05.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02562 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 519/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-50772/06.04.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02502 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 394/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02488 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 299/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «UNIQUE PROPERTIES A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02476 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 342/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «BIOGAS ENERGY A.B.E.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02451 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 306/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ Ε.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59492/10.09.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02341 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2303/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54556/03.04.2013 και Ο-56798/05.12.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02323 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2256/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 469/2013 Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57251/17.01.2014 ορθής επανάληψης και την υπ΄αριθμ. 522/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «NUR-MOH ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02144 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1892/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1731/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1623/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 164/2014 και 670/2014 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54518/28.03.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01903 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1615/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 865/2012 και 156/2015 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60167/17.11.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01901 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1613/2010 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1597/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1597/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «WIND STORAGE S.A.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 306/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο-49997/01.02.2012, Ο-57217/14.01.2014, Ο-57669/26.02.2014, Ο-63098/30.12.2015 και Ο-64122/25.052016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1597/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «WIND STORAGE S.A.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 306/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο-49997/01.02.2012, Ο-57217/14.01.2014, Ο-57669/26.02.2014, Ο-63098/30.12.2015 και Ο-64122/25.052016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01879 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1591/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΠΡΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01741 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1447/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49363/06.12.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01723 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1429/2010 Απόφαση ΡΑΕ, όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47293/10.05.2011 και Ο-58135/11.04.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01717 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1423/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 403/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-45822/24.12.2010, Ο-49732/11.01.2012, Ο-63931/09.05.2016 και Ο-64593/13.07.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01717 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1423/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 403/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-45822/24.12.2010, Ο-49732/11.01.2012 και Ο-63931/09.05.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01717 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1423/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 403/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49732/11.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01393 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1957/οικ.26024/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.E.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 506/2015 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49104/10.11.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01346 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1711/οικ.26023/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «SOLARBEAM A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62732/01.12.2015 ορθής επανάληψης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63771/15.04.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «SOLARBEAM A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62733/01.12.2015 ορθής επανάληψης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49994/01.02.2012 και Ο-63809/18.04.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4123/2009 Βεβαίωση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58134/11.04.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 427/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53370/28.11.2012 και Ο-54349/12.03.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 220/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49361/06.12.2011 και Ο-56852/11.12.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01164 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.521/οικ.29444/05.12.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-37974/16.11.2009, Ο-47071/12.04.2011, Ο-49735/11.01.2012 και Ο-61561/18.05.2015 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014 και Ο-63930/09.05.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 50/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58957/27.06.2014 και Ο-64597/13.07.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 50/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58957/27.06.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.11100/08.05.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.21125/01.10.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 291/2009, 1055/2009 και 1921/2009 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48039/21.07.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01036 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.353/7046/30.03.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «GREEK WINDPOWER A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 572/2013 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00933 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1137/4262/12.05.2006 Άδεια Παραγωγής στην εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00902 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1184/18220π.ε/21.03.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. 82/2008 και 1848/2010 Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.974/22267π.ε./03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54515/28.03.2013, Ο-56686/27.11.2013 και Ο-59764/07.10.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00872 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1120/17319/14.12.2005 Aπόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1120/21662π.ε./24.02.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58092/07.04.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00691 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.095/οικ.11552/30.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 251/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00650 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.094/οικ.2399/10.02.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 252/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48831/14.10.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00535 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 239/2011, 793/2011 και 1567/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/2007 και 3997/2009 Βεβαιώσεις ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54657/11.04.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00290 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.132/3010π.ε./24.01.2002 Απόφαση ΥΠΑΝ, και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.132/22270/22.12.2003, Δ6/Φ17.132/15233/ 24.09.2004, Δ6/Φ17.132/16449/01.12.2008 Αποφάσεις ΥΠΑΝ, και τις υπ’ αριθμ. 289/2009 και 859/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03119 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/2012 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-03050 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1580/2011 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΑΔ-01882 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Χούνη», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. 291/2011 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02478), της εταιρείας με την επωνυμία APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02381 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας - Τρία Κεφάλια – Βάρδινα - Στρογγυλό», των Δημοτικών Ενοτήτων Προσοτσάνης & Δράμας, των Δήμων Προσοτσάνης & Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00933 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1137/4262/12.05.2006 απόφαση ΥΠΑΝ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 απόφαση ΥΠΑΝ, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,6 MW στη θέση «Τριγωνομετρικό», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΙΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TPD A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ. 2319/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.606/8265/14.04.2009 (αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01216) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,5 MW στη θέση «Μουσιάς», της Δημ. Ενότητας Ποταμιάς, του Δήμου Ελασσόνας, του Περ. Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «GROPAL ENERGY Ο.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.832/4660/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00555) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, της παραγράφου 1, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1036/7125/14.04.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00923) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, της παραγράφου 1, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03309 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 992/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 590/2014 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006,
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03308 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 991/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία "ENERFARM 4 A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 652/2014 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006,
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Δ6/Φ16.114/οικ. 8746/5.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01542) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Δ6/Φ16.113/οικ. 7911/19.05.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01224) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. YΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. YΠΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03550 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 305/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΤRADE A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03549 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 304/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΤRADE A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03548 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 303/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΤRADE A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03545 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 300/2016 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΤRADE A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03493 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 202/2015 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ Ι.Κ.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03454 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 732/2014 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «ENERGY TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΤRADE A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03342 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 446/2013 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α/ΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01989 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1711/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «NTIONIK AIOΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01882 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1594/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «SOLARBEAM A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 203/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62731/01.12.2015 ορθής επανάληψης και με την υπ’ αριθμ. 151/2016 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49996/01.02.2012 και Ο-63770/15.04.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
14.06.2017Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00472 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.265/12810π.ε./11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.265/οικ. 19757/11.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 984/2011 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49835/19.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
02.06.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-46016/19.01.2011, Ο-59809/14.10.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
31.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01297 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.293/οικ.20619/24.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-50521/16.03.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03375 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 150/2014 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «LIVADIA AIOLOS A.E.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 124/2015 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-65318/03.10.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01559 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.263/οικ.9287/11.05.2010 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-44116/09.09.2010 και Ο-47497/31.05.2011 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02219 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1986/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.E.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 619/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-55925/11.09.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
30.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014, Ο-63930/09.05.2016 και Ο-65620/03.11.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00333 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.637/10995/18.07.2002, στην εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
26.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00345 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.635/10998/18.07.2002, στην εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
24.05.2017Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03096 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 76/2012 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-60720/27.01.2015 και Ο-65615/03.11.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01999 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1721/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΕΠΕ», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 139/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56094/01.10.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03528 ενιαίας άδειας παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 430/2015 Απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «KTIMA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΙΜΑ ΕΝΕRGY S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 171/2015 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03488) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 170/2015 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03487) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.609/13287/27.02.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01081) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2015/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02248) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ. 11100/08.05.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 130/2011 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02398) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.5 του ν.3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2039/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02255) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.516/4416/07.07.2009 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01277) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.488/οικ. 20870/03.11.2005 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00859) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.457/2443/12.05.2006 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00930) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.693/2300π.ε./11.02.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00461) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.692/2299π.ε./11.02.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00460) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2007/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02240) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1473/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01767) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1469/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01763) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1468/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01762) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1461/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01755) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1464/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01758) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1466/2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01760) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 108/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03372), στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59620/22.09.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.440/52660/13.12.2004 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00770), στην εταιρεία «ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.440/οικ.5514/21.03.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 492/2015 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03519), στην εταιρεία «ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 445/2015 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03516), στην εταιρεία «ΕΟS ENERGY Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 621/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03443), στην εταιρεία «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 134/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03374), στην εταιρεία «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62728/01.12.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 734/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03456), στην εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-61159/20.03.2015 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 418/2015 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03513), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.818/οικ. 10020/19.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01571) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.643/οικ. 11093/02.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01596) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR CONCEPT A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00874), όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,99MW στη θέση «Ρέμα Άσπρος», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.770/οικ. 1425/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01431) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.554/οικ. 1426/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01430) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR DATUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR DATUM A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1113/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02799), στην εταιρεία με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-48860/12.10.2011 ορθής επανάληψης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 260/2014 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56248/15.10.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1819/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02095) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,030 MW, στη θέση «Φυλακτή - Μεγάλος Ποταμός» της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.469/οικ.13857/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00829), όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,88MW στη θέση «Ρέμα Καρυάς», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.472/οικ.13859/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00828), όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,49 MW στη θέση «Ρέμα Καριτσιώτης», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.487/16708/03.11.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00865), από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,79 MW στη θέση «Ρέμα Κερασιώτικο», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Καψάλα», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1597/2010 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885) απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 7,2 ΜW στη θέση «Κούκκος» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/ 13.06.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 5,4 ΜW στη θέση «Λαιμός» της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02453 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 472/2014 Απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1022/οικ.1184/25.01.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00774) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14,55 ΜW, στη θέση «Ασπροχώματα» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1398/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02946) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 337/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02494) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 134/2014 Απόφασης ΡΑΕ (υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03374) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γ. – ΜΑΝΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1790/2010 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02066) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΙΚΕ» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2016Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.479/1142/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00455) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.479/9164/24.09.2004 και Δ6/Φ17.479/21665π.ε./15.05.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 105/2014 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03369) Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1604/2010 Απόφαση της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01892), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 866/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «BUSINESS ENERGY A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 859/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03295) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 818/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03294) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 817/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03293) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1439/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01733) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01260) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1158/οικ.13263/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01261) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01263) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1162/οικ.13262/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01262) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1160/οικ.13261/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01258) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1392/οικ.13258/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ MYTIKA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ MYTIKA Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01259) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1517/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03031), όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58264/25.04.2014 και Ο-61807/17.06.2015 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1791/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΑΔ-02067) της εταιρείας «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.672/3832/30.05.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00503) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.672/16437π.ε./02.04.2009 και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51565/20.06.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.423/οικ.25909/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01370) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «PV ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PV ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 379/2014 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03397) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/12791π.ε./11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00453) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-45999/19.01.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 860/2012 Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03296), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 279/2013 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58220/17.04.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 304/2011 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449) Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53533/12.12.2012 και Ο-60162/17.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1162/οικ.13262/16.06.2009 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01262) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1159/οικ.10353/25.05.2010 και 879/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 668/2014 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03480) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 668/2014 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03445) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1592Α/12270/14.07.2008 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01107) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4414/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 203/2012 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147) Απόφασης της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53536/12.12.2012, Ο-54562/03.04.2013, Ο-58062/07.04.2014, Ο-60165/17.11.2014, Ο-60525/23.12.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1517/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN HELLAS Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03031) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1418/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN HELLAS Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01712) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 188/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.» με δ.τ. «EDF EN HELLAS Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03138) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01527), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 454/2011 και 1206/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46110/26.01.2011, Ο-47498/31.05.2011 και Ο-57800/10.03.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN HELLAS A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1017/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02756), όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-57506/12.02.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «WIND API SECI SRL HELLAS 3 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 319/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03390) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2294/2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02332), όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-58510/16.05.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ & ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ ΟΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.521/οικ.29444/05.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01164), όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-37974/16.11.2009, Ο-47071/12.04.2011 και Ο-49735/11.01.2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1737/οικ.21146/02.11.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01315), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1321/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-51054/08.05.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/3375/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00268), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.318/7110/25.05.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 426/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.434/10206/21.07.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00716) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΥΔΡΟΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ–Β.ΜΟΥΣΕΛΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1937/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58173/15.04.2014 και Ο-60026/05.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 957/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02708), της εταιρείας «WIND API SECI SRL HELLAS 6 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.352/οικ.487/13.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01419), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 898/2011 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49831/19.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΣΕΚΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 187/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03136), όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57087/27.12.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.127/οικ.11089/2.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01597) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.11.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1790/2010 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02066) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΚΟΥΡΛΕΣΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 990/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03307), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 485/2014 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54347/12.03.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ENERFARM 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1523/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03037), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 481/2014 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51255/25.05.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ENERFARM 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 729/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03280), της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1524/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03038), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 482/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ENERFARM 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 942/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03300), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 484/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ENERFARM 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 234/2012 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03157), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 235/2012 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03158), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 236/2012 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΙΘΑΡΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03161), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1403/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΜΠΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENERBANK A.E.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02961) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 763/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03459) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 258/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03384) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 733/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03455) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 734/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03456) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 761/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03457) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 762/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03458) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 41/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03084) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μ.ΕΠΕ.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00644) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/16351/03.11.2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/2007, 33/2007 και 25/2008 Βεβαιώσεις του Προέδρου της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48997/31.10.2011, Ο-51959/17.07.2012, Ο-60561/30.12.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/2014 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03378) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1313/20383/27.10.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01027) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 626/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 395/2013 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03339), όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56469/05.11.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/2013 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03340) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 36/2015 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03464), της εταιρείας «ENECO Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 595/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03432), της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.298/3319π.έ./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00502), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.298/17653/01.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 708/2014 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51261/25.05.2012 και Ο-56536/14.11.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1005/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02744) Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο-53109/05.11.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02392) Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.485/οικ.1427/26.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01427) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΙΑΠΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 433/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02517) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
17.04.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1053/9646π.έ./25.01.2005 (αρ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00771) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1053/15072/08.08.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00989), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 70/2012 και 400/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51184/18.05.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1717/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01995) Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο-50295/24.02.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ.16.267/ΟΙΚ.25901/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01319), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 314/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 313/2011, 299/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4124/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ΄αριθμ. Ο-57216/14.01.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.117/οικ. 26370/22.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01404) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9ΜW στη θέση «Αγριλιά – Μπάκα», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.183/οικ. 25918/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01384) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,8ΜW στη θέση «Λιμνοχώρι – Δ.Δ. Σαγαίϊκων», της Δημοτικής Ενότητας Μόμβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.694/οικ.2398/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00649) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 18,9ΜW στη θέση «Λίθος», της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.280/3267/18.07.2002 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00339) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.280/22111/13.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00256) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/οικ.15890/15.09.2003 και Δ6/Φ17.501/1574/19.3.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, τις υπ΄ αριθμ. 2612/2008 και 1920/2009 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, τις υπ’ αριθμ. 351/2011, 584/2012 Αποφάσεις της ΡΑΕ, την υπ’ αριθμ. 23/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, και την υπ’ αριθμ. Ο-60551/ 30.12.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1396/2011 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02944) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 421/2012 Απόφασης της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57336/27.1.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.717/οικ.25935/15.12.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01378) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 313/2011, 299/2013 αποφάσεις της ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4124/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ΄αριθμ Ο-57216/14.01.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02289 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771ΜW στη θέση «Γεφύρια ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2112/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02288 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771ΜW στη θέση «Γεφύρια Ι», της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων, του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2111/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02234 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5ΜW στη θέση «Γιάτσοβο», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2001/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02149 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99ΜW στη θέση «Νταουσλάρ», της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1897/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01956 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,5ΜW στη θέση «Αγκινάρα – Βέλη Στρουσίου», της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1668/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «SOLAR MΩΡΕΑ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01928 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996ΜW στη θέση «Καμίνια - Κολοβούτσελο», της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, του Δήμου Ζίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1640/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ZITSA SOLAR A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01756 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,6ΜW στη θέση «Κρυονέρι», της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1462/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ZITSA SOLAR A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.329/οικ. 10360/25.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01578) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου», της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.179/οικ. 1660/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01456) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8ΜW στη θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ», της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.184/οικ. 25938/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01338) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,793ΜW στη θέση «Χαμολιό», της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.182/οικ. 21149/02.10.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01311) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9ΜW στη θέση «Kαβάσιλα», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνη, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.965/22001/10.12.2003 (Αρ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00599) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8ΜW στη θέση «Κουκουλώνας», της Δημοτικής Ενότητας Κουκουλώνα, του Δήμου Μυλοποτάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΑΣ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Aπόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1398/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01703), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47022/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 747/2011 (Ο-47811/01.07.2011) και 127/2012 (Ο-50451/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1397/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01702), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46160/31.01.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και την υπ΄ αριθμ. 273/2013 (Ο-55589/25.07.2013) Απόφαση Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1396/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01701), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ΄ αριθμ. 746/2011 (Ο-47810/01.07.2011) και 130/2012 (Ο-50454/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1395/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01700), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47021/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 745/2011 (Ο-47809/01.07.2011) και 131/2012 (Ο-50455/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1394/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01699), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47019/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και την υπ΄ αριθμ. 744/2011 (Ο-47808/01.07.2011) Απόφαση Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1393/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01698), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47018/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 743/2011 (Ο-47807/01.07.2011) και 129/2012 (Ο-50453/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1392/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01697), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47016/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 742/2011 (Ο-47806/01.07.2011) και 132/2012 (Ο-50456/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1391/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01696), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47020/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 741/2011 (Ο-47805/01.07.2011) και 417/2013 (Ο-56172/07.10.2013) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1390/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01695), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47014/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και την υπ΄ αριθμ. 740/2011 (Ο-47804/01.07.2011) Απόφαση Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1389/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01694), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47017/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 739/2011 (Ο-47803/01.07.2011) και 128/2012 (Ο-50452/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1388/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01693), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47079/13.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και την υπ΄ αριθμ. 738/2011 (Ο-47802/01.07.2011) Απόφαση Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1387/2010 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 01692), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-47015/08.04.2011 Βεβαίωση Μεταβολών και τις υπ΄ αριθμ. 737/2011 (Ο-47801/01.07.2011) και 133/2012 (Ο-50457/12.03.2012) Αποφάσεις Τροποποίησης της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 76/2012 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03096), της εταιρείας «GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.403/3834/28.05.2003 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00504) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.403/20105π.έ./08.03.2005, ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.403/16434π.ε./02.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 09/2007 βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.175/7870/22.12.2003 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1644/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01932) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 188/2012 Απόφασης της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03138), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58268/25.04.2014 Βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.03.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1418/2010 Απόφασης της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01712), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58265/25.04.2014 Βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00256) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1481/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03000) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1479/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02997) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.431/οικ.9554/13.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01567) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.771/οικ. 11455/03.06.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01622) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.725/ΟΙΚ.10611/28.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01579) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1482/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03001) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1052/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02766) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1050/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02764) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.083/17054/01.09.2008 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Α.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01117)όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1494/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01788) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1483/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03002) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1480/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02999) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.497/οικ.11445/03.06.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01626) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.957.8759π.ε’./10.02.2004 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.772/οικ. 8478/03.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01534) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 859/2012 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03295), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. Ο-59471/05.09.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.625/οικ.8747/05.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01543) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕREN GROUPE S.A & ΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 203/2012 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53536/12.12.2012, O-54562/03.04.2013, O-58062/07.04.2014 και Ο-60165/17.11.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1840/2010 (ΑΔ-02116) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,13 ΜW, στη θέση «Καλή Κώμη – Ρέμα Αλμύρα», της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1577/2010 (ΑΔ-01865) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,35 ΜW, στη θέση «Γιαννίτσι», της Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1833/2010 (ΑΔ-2109) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,28 ΜW, στη θέση «Σμίνθη», της Δημοτικής Ενότητας Μυκής, του Δήμου Μυκής, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1336/οικ.5919/24.03.2006 (ΑΔ-00907) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Αιολικό Πάρκο ισχύος 24 ΜW, στη θέση «Αετός 1 - Καψάλα», των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού και Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1337/23705 π.ε./24.03.2006 (ΑΔ-00906) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Αιολικό Πάρκο ισχύος 26 ΜW, στη θέση «Τραπέζι - Κερασιές», της Δημοτικής Ενότητας Προσότσανης, του Δήμου Προσότσανης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1334/οικ.5796/24.03.2006 (ΑΔ-00905) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Αιολικό Πάρκο ισχύος 24 ΜW, στη θέση «Ανεμόδαρτο – Παπαπέτρου - Κούλα», της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1335/23704π.ε./24.03.2006 (ΑΔ-00904) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 ΜW, στη θέση «Ρογκάκου», της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Νευροκοπίου, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.510/οικ.20865/3-11-2005 (ΑΔ-00864) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,25 ΜW, στη θέση «Μούσδα», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρόνερου, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 118/2012 Απόφασης ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03116), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-54919/22.05.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2023/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02252), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 835/2011 και 671/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ και τις Ο-49834/19.01.2012, Ο-50866/17.04.2012, Ο-54686/17.04.2013 και Ο-57932/24.03.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732π.ε/23.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00911), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 71/2012 και 399/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51185/18.05.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.8655/12.05.2005, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 943/2012 Απόφαση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-45585/3.12.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1564/2011 Απόφαση της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03045), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 332/2013 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03329) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/οικ. 4291/08.03.2005 και Δ6/Φ17.1065/4124/03.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 248/2010, Ο-47063/12.04.2011 και Ο-50747/05/04/2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1615/2010 Απόφαση της ΡΑΕ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01903), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 865/2012 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «BUSINESS ENERGY A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 204/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03148) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53537/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Χαλκοδόνιο», των Δημοτικών Ενοτήτων Φερών και Πολυδάμαντα, των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Φαρσάλων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 203/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53536/12.12.2012, O-54562/03.04.2013 και O-58062/07.04.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 39MW στη θέση «Κάστρο - Λυκοβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Θηβαίων, Τανάγρας και Αυλίδος, των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας και Χαλκιδέων των Περιφερειακων Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1181/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02835) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53535/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 36MW στη θέση «Παυλίνη - Ανήλιο», των Δημοτικών Ενοτήτων Φλώρινας και Περάσματος, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 305/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02450) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53534/12.12.2012 και O-56094/01.10.2013 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Δούκας», των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Αναργύρων, Αετού και Κλεισούρας, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Λεχόβου, των Δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 304/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02449) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53533/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Κουκούλι-Γρίβας», της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 303/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02448) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53532/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Ντρισινίκος», των Δημοτικών Ενοτήτων Βεντζίου, Σιάτιστας και Αιανής, των Δήμων Γρεβενών, Βοΐου και Κοζάνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2015Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1667/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01955) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «DAMCO ENERGY A.E.-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Ομόρρυθμος Εταιρία» με δ.τ. «DAMCO ENERGY A.E.-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1763/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02040) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «AERINO POWER ONE (ΑΕΡΙΝΟ ΠΑΟΥΕΡ ΓΟΥΑΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «AERINO POWER ONE Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1478/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01772) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΘΑΡΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1701/οικ.1653/29.01.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01444) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1495/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01789), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 363/2012 και 378/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ και την Ο-57157/7.1.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.287/οικ.12794/21.7.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00544), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.287/οικ.26018/15.12.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-46004/19.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01771 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Π. ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ - Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 54/2007 και 1056/2009 Αποφάσεις της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51476/11.06.2012, Ο-53114/05.11.2012 και Ο-57930/24.03.2014 Βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-46016/19.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-46016/19.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.784/13815π.έ./04.03.2003 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00482), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.784/8514/06.11.2003, Δ6/Φ17.784/5487/25.01.2005 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-44793/21.10.2010 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε./3.01.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54515/28.03.2013 και Ο-56686/27.11.2013 Βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00533), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/οικ.917/11.1.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-47058/12.04.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.159/20214/25.11.2003, Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, τις υπ’ αριθμ. 1941/2010 και 449/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ΄ αριθμ. Ο-59409/26.08.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 399/2014 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03405), , της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1600/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01888) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1612/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01900) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2308/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02346) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 68/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02383) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 423/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02510) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 557/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02577) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 482/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03224) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 970/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02721) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.732/6702π.έ./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00519), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ Δ6/Φ17.732/οικ.13951/21.07.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. O-53360 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 108/2014 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03372), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1512/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03027), της εταιρείας «Α/Π ΛΟΝΤΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1508/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03023), της εταιρείας «Α/Π ΨΗΛΩΜΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1430/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01724), της εταιρείας «Α/Π ΔΙΠΟΡΤΑ-Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 434/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02516), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 432/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02515), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1511/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03026), της εταιρείας «Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1267/17659/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τις 259/2014 και 12/2014 αποφάσεις της ΡΑΕ και τις Ο-51264/25.5.2012, Ο-56370/25.10.2013, Ο-57425/3.2.2014, Ο-58656/29.05.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1171/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02825), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 90/2013 απόφαση της ΡΑΕ και τις υπ’αριθμ. Ο-50136/14.02.2012, Ο-53235/15.11.2012 και Ο-53621/19.12.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1455/2010 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01749), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 817/2012 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03293) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.»», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.003/2374/15.4.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00324), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ18.003/3103/24.9.2004, Δ6/Φ18.003/335/21.1.2005 και Δ6/Φ18.003/οικ. 20973/30.9.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και την υπ’ αριθμ. Ο-58071/07.04.2014 βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 818/2012 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03294), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 859/2012 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03295), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 306/2011 απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02451) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ ΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ Δ6/Φ17.159/20214/25.11.2003, Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 1941/2010 και 449/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ Δ6/Φ17.160/ 20215/25.11.2003, Δ6/Φ17.160/11470/14.07.2008 και Δ6/Φ17.160/23414/21.11.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, την 450/2011 απόφαση της ΡΑΕ και την 3/2010 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 131/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02396), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-48580 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «Α.Π. ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ – Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1707/2010 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01986), της εταιρείας «ΕARTH ENERGY Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
29.10.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 610/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02589), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-49904 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΤΡΟΥΛΑΚΙ - ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1480/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01774) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,63 ΜW στη θέση «ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ ΙΙ Δ.Δ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1491/2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01785), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. O-49599/22.12.2011 και Ο-54516/28.03.2013 Βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 237/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03163) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 12 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 12 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1100/οικ.10692/08.06.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00800) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 132/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02397) Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 34,2 MW στη θέση «Ανατολικό Άσκιο Μαέστρος» της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ – Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00597), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.127/13470π.έ./27.01.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 2095/2010 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1086/19437π.ε/08.06.2005 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00801), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50/2012 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «VENTO ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1483/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01777) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,72 ΜW στη θέση «ΙΑΣΜΟΣ» του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1481/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01775) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,81 ΜW στη θέση «ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ Ι Δ.Δ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1479/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01773) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,63 ΜW στη θέση «Σούνιο» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.209/οικ.19769/11.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1315/οικ.12527/22.5.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01097), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-57992/31.3.2014 βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 182/2011 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02441) της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1498/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01792) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 0603/2012 ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03247) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/6250/08.06.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00806), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/22430/08.12.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. Ο-46006/19.01.2011 και Ο-52915/12.10.2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 279/2013 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03296) Απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ AEBE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 238/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03164) Απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι AEBE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 25/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03082) Απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι AEBE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 8/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03072) Απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι AEBE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1176/11037/04.07.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00962) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι AEBE», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1175/οικ. 5513/21.03.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00909) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Ι ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1019/οικ. 26802/28.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00732) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.792/4800/22.04.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00674) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.004/2251/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00080) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.155/5189/ 29.10.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01130) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.089/25044/24.12.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01082) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.088/20207/14.05.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01040) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1037/6654/24.09.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00729) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.952/14993/23.12.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00638) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.950/15861/25.07.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00637) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.041/2710/18.07.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00335) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.050/8033/20.06.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00261) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.091/οικ. 8582/24.04.2007 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00224) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.215/3131/22.10.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00163) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/7330/20.06.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.993/7488/02.10.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00099) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.006/2253/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00098) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.005/3626/04.03.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00097) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.043/2712/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00076) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.044/2713/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00075) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.045/2714/18.06.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00072) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 517/2011 απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02588) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 515/2011 απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02586) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 2,55ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 1,95 ΜW (Εγγυημένη), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1429/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01723) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1231/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02864), στην εταιρεία «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΑΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302/3331/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00275), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.302/16746/26.09.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ’ αριθμ. 72/2012 απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 0603/2012 ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03247) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 0314/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03193) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1101/οικ. 8950/24.04.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01215) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1128/οικ.13854/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00818) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1517/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03031) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1418/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01712) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 611/2013 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03358) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 11 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 11 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 188/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 03138) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1449/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02988) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – KOZANH 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – KOZANH 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 55/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02641) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1001/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02740) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1003/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02742) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΑΡΤΑ 2 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΑΡΤΑ 2 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1002/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02741) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 750/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02635) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 609/2013 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03356) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 610/2013 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03357) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 751/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02637) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 557/2013 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03352) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 9/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03070) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΑΡΤΑ 1 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΑΡΤΑ 1 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
04.07.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 752/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02638) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 6 Ε.Ε» και δ.τ. «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 6 Ε.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1483/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01777) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,72 ΜW στη θέση «ΙΑΣΜΟΣ» του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1481/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01775) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,81 ΜW στη θέση «ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ Ι Δ.Δ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1480/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01774) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,63 ΜW στη θέση «ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ ΙΙ Δ.Δ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1479/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01773) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,63 ΜW στη θέση «Σούνιο» της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδος, του Δήμου Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της εταιρείας «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑΡ ΣΟΛΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.003/2374/15.4.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00324), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ18.003/3103/24.9.2004, Δ6/Φ18.003/335/21.1.2005 και Δ6/Φ18.003/οικ. 20973/30.9.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.004/2375/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00081), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ18.004/12494/24.09.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.976/12535π.έ/29/11/2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00866), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-54508/27.03.2013 Βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 203/2012 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-53536/12.12.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1315/οικ.12527/22.5.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01097), της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.532/2735/06.07.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΑΔ-01279), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-47879/6.7.2011 Βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1316/οικ.13829/22.6.2007 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01051), της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 555/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03243) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53107/05.11.2012 και O-53332/23.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2023/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02252) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AX. ENERGON Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2022/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02251) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 460/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03221) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 459/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03220) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2251/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02320) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2249/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02318) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 817/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02660) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2023/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 02252) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AX. ENERGON Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2022/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02251) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 621/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02599), όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,4982MW στη θέση «Μερέντα», της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά και της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Μεσογαίας, των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΛΩΝΟΣ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1086/19437π.ε/08.06.2005 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00801), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/22.04.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01527) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1498/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01792) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.082/17053/01.09.2008 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01118) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1706/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01985) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2059/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02267), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-48047/21.7.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 02376), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-48042/21.7.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2060/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02268), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-48048/21.7.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2061/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02269), της εταιρείας «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.034/οικ.16479/06.09.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1269/2010 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «BIOGEN - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00846), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.209/οικ.19769/11.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.016/3344π.ε./15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΡΑΕ: ΑΔ-00327), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1342/2011 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1597/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-49997/1.2.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. 306/2013 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/200
22.04.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 41/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03084) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 748/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. O-51969/17.07.2012 βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «WIND API SECI SRL HELLAS 7 EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WAS HELLAS 7 E.E.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02627), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1895/2010 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02147), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Ο-49189/21.11.2011 και O- 52517/13.09.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΑΧΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1146/12526/22.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01098), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1146/οικ. 8758/6.5.2010 απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1516/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03030) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-54558/03.04.2013 Βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.119/3004/13.05.2008 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01094), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι–ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2112/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02289) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2111/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02288) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOLAR ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1521/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ Α1-03035), στην εταιρεία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/6.12.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1267/17659/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-51264/25.05.2012 και O-56370/25.10.2013 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.572/3783π.ε./27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00265) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 26/2007 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.572/5957/10.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- Ο-49728/11.01.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και την την υπ’ αριθμ. 413/2012 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1655/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01943) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,974 MW στη θέση «Κούλια», της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ECOJOULE SOLAR Α.Ε.»
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 333/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02482) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 331/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02475) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1392/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02940) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας «R.F. ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1393/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02941) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας «R.F. ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1397/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02945) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας «R.F. ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1394/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02942) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1396/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02944) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1398/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02946) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 337/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02494) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 334/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02487) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 335/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02489) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «RF ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3411π.έ./15.03.2002 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Δ6/Φ20.012/13913/19.09.2002, Δ6/Φ20.151/12534/22.12.2003 και Δ6/Φ20.151/12534/1.9.2006 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00309) για μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 2,255MWe στη θέση «ρέμα Βουρκοπόταμος», Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1494/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01788) απόφασης της ΡΑΕ, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9 ΜW στη θέση «Περδικούλα» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΦΩΤΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 997/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02736) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 70 ΜW στη θέση «Ξηροκάμπι» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,4 MW στη θέση «Καψάλα» της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01136) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46359/17.02.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,83 ΜW στη θέση «Μαρμάρι» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 66/2013 απόφαση ΡΑΕ, για αιολικό πάρκο ισχύος 15,3 MW στη θέση «Κούκουρα», της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/ 13.06.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 4,95 ΜW στη θέση «Λαιμός» της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ.1500/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01794) απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1597/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01885) απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
25.02.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1495/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01789) απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 964/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02715) απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον αριθμό απόφασης της ΡΑΕ από 1297/2011 στο ορθό 0825/2011 της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 825/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02661), στη εταιρεία «ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ.Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 271/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02413) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 602/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03246) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-54517/28.03.2013 και Ο-56095/27.9.2013 βεβαιώσεις της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3411π.έ./15.03.2002 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Δ6/Φ20.012/13913/19.09.2002, Δ6/Φ20.151/12534/22.12.2003 και Δ6/Φ20.151/12534/1.9.2006 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00309) για μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 2,255MWe στη θέση «ρέμα Βουρκοπόταμος», Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.513/οικ. 9895/12.05.2006 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΑΔ-00944) της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1610/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03062), στην εταιρεία «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΑΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2303/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02341) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- 54556/03.04.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/6.12.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1267/17659/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-51264/25.05.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1724/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02002) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΪΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1297/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02661), στη εταιρεία «ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε./3.01.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- Ο-54515 /28.03.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝFΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1684/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01972) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ενεργειακή Ε.Π.Ε.» και δ.τ.«SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1685/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01973) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ενεργειακή Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 970/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03306) απόφασης της ΡΑΕ, για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 482/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03224) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1600/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01888) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 557/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02577) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 970/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02721) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 68/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 02383) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1612/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01900) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2308/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02346) απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 423/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02510) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.298/3319π.έ./28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00502) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.299/646/15.01.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00400) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.01.2014Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1133/οικ.24009/14.12.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00871) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε./3.01.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- Ο-54515 /28.03.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.12.2013(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.600/3858/11.09.2001 (ΑΔ-00102) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν αποξήλωσης του εξοπλισμού, καθώς και για τη μεταβολή των στοιχείων της, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Έξω Χιόνι-Καούρι», του ήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής ενότητας Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ»
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1550/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03042) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 395/2013 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03339) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ -ΓΡΑΝΙΤΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.791/οικ.23834/22.12.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00651) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 24 ΜW στη θέση «Ζωοδόχος Πηγή» της δημοτικής ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.789/οικ.23835/22.12.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00618) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14 ΜW στη θέση «Παναγία Σουμελά» στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.179/οικ.1660/29.01.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01456) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 MW στη θέση «Περθόρι-Μπογδάνι-Οξύ», της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.639/14521π.έ./03.12.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00385), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.12.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2016/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02249) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-53531/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1113/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02799) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,3364 ΜW στη θέση «Άγιος Ιωάννης - Βαμβακιές» του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1801/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02077) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 5 ΜW στη θέση «Βαλβιτσιάνικο» των Δημοτικών Ενοτήτων Ρίου και Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1336/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01655) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από υβριδικό σταθμό ισχύος 18 ΜW (ΑΣΠΗΕ)-12 ΜW εγγυημένη ισχύς, στις θέσεις «Βοσκερό & Βουκολιά» του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.013/3440/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00126) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,95ΜW στο ρέμα Καστανιώτικο στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 305/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-53534/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Δούκας», των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Αναργύρων, Αετού και Κλεισούρας, καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Λεχόβου, των Δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 602/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03246) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-54517/28.03.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1721/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01999) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 139/2013 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.569/οικ.6783/13.04.2010 (ΑΔ-1518) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,69936MW στη θέση «Σπήλαιο 1», της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «SPI & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1986/2010 (ΑΔ-2219) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 ΜW, στη θέση «Καψάλες», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.195/12811 π.έ/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00444) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 9 ΜW στη θέση «Ηλιόλουστη και Βρέθελα» των Δημοτικών Ενοτήτων Στυρέων και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.229/3160/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00229) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5,95 ΜW στη θέση «Βοσκερό» της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜBΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.192/3105/18.06.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00041) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,4 ΜW στη θέση «Ηλιόλουστη» της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00705) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,2 ΜW στη θέση «Άγιος Κύριλλος» του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣΑΝDΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.200/3116π.έ/18.07.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00358) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,05 ΜW στη θέση «Κουτσούτης» των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καμείρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.197/3111/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00110) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,25 ΜW στη θέση «Σωρός» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.198/3112/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00103) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 19,5 ΜW στη θέση «Άσπρη Πέτρα» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝCΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.644/16258 π.έ/19.09.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00368) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,8 ΜW στη θέση «Μοναστήρι ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.191/3104/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00114) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14,25 ΜW στη θέση «Γεράκι» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.199/3113π.έ./15.03.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00304) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 6,75 ΜW στη θέση «Μοναστήρι Ι» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.014/3114/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00121) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 4,5ΜW στον ποταμό Ιναχό, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.014/3436/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00125) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,85 ΜW στη θέση «Πουγκάκια», στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.013/3149/16.7.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00089) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 6,35 ΜW στη θέση «Κλειδέρες», του ρέματος Πλατανιά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.015/3638/22.10.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00162) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 5,5 ΜW στη θέση «Ποταμός Γλαύκος», του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.863/5797/22.12.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00610) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 6 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
18.10.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.010/2394/18.06.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00059) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,5 ΜW στη θέση «Ρεματιά-Μύλοι» της Δημοτικής Ενότητας Αγκίστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Κοινοτικής Επιχείρησης Αγκίστρου «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
02.08.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 204/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου ΑΔ-03148) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53537/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Χαλκοδόνιο», των Δημοτικών Ενοτήτων Φερών και Πολυδάμαντα, των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Φαρσάλων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.08.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1550/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου ΑΔ-03042) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Αγ. Ιωάννης» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
02.08.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.353/7046/30.03.2007 (ΑΔ-01036) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW, στη θέση Φραγκάκι της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «GREEK WIND POWER A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
02.08.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.297/7445/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00445) της εταιρείας «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
01.08.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.297/7445/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ: ΑΔ-00445) της εταιρείας «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
19.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. Δ6/Φ17.307/979/09.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΔ-00232) και την Απόφαση 268/05.06.2013 της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
19.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1477/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03016) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
19.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1476/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03015) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. «ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1666/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01954) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998MW στη θέση «Γκόριτσα ή Σόχωρες ή Σπυθάρι» του Δήμου Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας «HELLENIC ENERGY A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.51/οικ.9033/28.05.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00527) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «HYDROPOWER O.E.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.499/οικ. 26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99ΜW στη θέση «Μαραχιδιάς-Βοσκίνα» της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ «ΑΚΤΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01311) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΒΑΣΙΛΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.183/οικ.25918/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01384) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, γιαφωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,802MW στη θέση «Λιμνοχώρι», της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ « ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.117/οικ.26370/22.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01404) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Αγριλιά Μπάκα», της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.329/οικ.10360/25.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01578) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου», της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1897/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02149) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99MW στη θέση «Νταουσλάρ», της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2001/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02234) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5MW στη θέση «Γιάτσοβο», της Δημοτικής Ενότητας Μελίτη, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2262/2010 απόφαση της ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02324) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΙΣΤΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 520/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02560) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
01.07.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2015/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02248) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 715/2012 Απόφαση ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1532/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01826) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 560/2012 Aπόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ZON NINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1297/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14MW στη θέση «Περικοπή» της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμύνταιου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της εταιρείας «TITHINI WIND ENERGY L.P.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02899), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1428/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01722) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- 54557/03.04.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 30/2011 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–02393) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 995/2012 Aπόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.682/228π.ε./15.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0540), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 23/2007 απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53851/22.01.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 118/2012 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–03116) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1598/2010 απόφασης ΡΑΕ (ΑΔ-01886 – Μ.Α.Σ 20101015019) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48ΜW στη θέση «Πεταλάς» των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου & Αμφιλοχίας, των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/12538 π.έ./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/οικ.11363/ 12.05.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.776/οικ.25958/15.12.2009 απόφαση μεταβίβασης άδειας του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 448/2010 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00496), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
17.06.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.778/5220/02.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01207), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1911/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02163) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ» και δ.τ. «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2303/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02341) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.ε./18.07.2002, όπως ισχύει (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00354), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1473/2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01767) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1516/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03030) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1428/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01722) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1587/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03057) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
31.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.182/οικ.21149/02.10.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Καβάσιλα», της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1507/2010 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 836/2012 Aπόφαση της ΡΑΕ και με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-49644/27.12.2011, O-53317/23.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01801), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006 όπως ισχύει
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.184/οικ.25938/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χαμωλιό» της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΧΑΜΩΛΙΟ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1734/οικ.11078/02.06.2010 (ΑΔ-01591) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1614/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01902) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 966/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53234/15.11.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. 42/2013 Απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02717), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1236/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02838) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1045/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02760) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (ΑΔ-00414) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.084/οικ.19765/06.11.2003, Δ6/Φ17.084/οικ. 25112/17.12.2007 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για την οποία εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 44/2008 και 02/2010 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η υπ’ αριθμ. 320/2011 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
20.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1585/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03055) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
08.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2023/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02252) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AX. ENERGON Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
08.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2022/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02251) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
08.05.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 (ΑΔ-00535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 28/2007 και 3997/2009 Bεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τις υπ’ αριθμ. 793/2011, 1567/2011 Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
24.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1543/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01837) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «EVIVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «EVIVA Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
24.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.540/12802π.έ./11.02.2003, όπως ισχύει, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00419), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
24.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1523/2010 (αρ. ΜητρώουΑδειών ΡΑΕ ΑΔ-01817) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «EVIVA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «EVIVA Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
24.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 817/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02660) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
16.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 203/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 39 ΜW, στη θέση «Κάστρο - Λυκοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
16.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1614/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01902) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
16.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1617/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03060) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.977/οικ.22706/29.11.2005 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00867) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝΜΔ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε’./3.01.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1491/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01785) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1623/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 602/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03246) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.976/12535π.ε’./29.11.2005 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00866) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 81/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03101) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ–ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Γ.ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1275/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02882) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ–ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Γ.ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ–ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1273/2011 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02880) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ–ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Γ.ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ–ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 621/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 12409 – Μ.Α.Σ 20110530014) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,4982MW στη θέση «Μερέντα», της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά και της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Μεσογαίας, των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΛAΝΟΣ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 267/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 4675 – Μ.Α.Σ 20110304000) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,532ΜW στη θέση «Ράχη – Αγριλιά – Μονοκλάρα», της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 190/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6779 – Μ.Α.Σ 20120402006) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992MW στη θέση «Μερέντα», της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά και της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Μεσογαίας, των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «GEROVOLT Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 121/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 5180 – Μ.Α.Σ 20120309000) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992MW στη θέση «Ντελβίστα», της Δημοτικής Κοινότητας Ορεινής, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «GEROVOLT Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 120/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 5180 – Μ.Α.Σ 20120309006) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992MW στη θέση «Κτύπημα», της Δημοτικής Κοινότητας Ορεινής, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «GEROVOLT Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 601/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 12819 – Μ.Α.Σ 20110530003) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992MW στη θέση «Σπηλιά 918» της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «GEROVOLT Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 600/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 12820 – Μ.Α.Σ 20110530002) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992MW στη θέση «Ντούρα» της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου, του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «GEROVOLT Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 599/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 12821 – Μ.Α.Σ 20110530001) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9992MW στη θέση «Σπηλιά 909» της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «GEROVOLT Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 243/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 5842 – Μ.Α.Σ 20110314025) όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,9969MW στη θέση «Ψαθόλακκα», του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «G ICON SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 145/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02409) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 144/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02408) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 143/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02407) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 142/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02406) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1711/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Λόφος Προφήτης Ηλίας – Πολίτης - Μεγαλοκορφή» της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.751/13143/12.11.2007 , όπως ισχύει, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01099), βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 990/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ENERFARM 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03307), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2220/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02304) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1892/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02144) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2245/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02314) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.821/οικ.1661/29.01.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01450) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΜΩΡΑΙΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 256/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03174) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 331/2011 (ΑΔ-02475) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 21ΜW στη θέση «Κορακόβραχος», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΑΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1273/οικ.20664/16.10.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00983) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.818/οικ.10020/19.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01571) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/20012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03114), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1393/2011 (ΑΔ-2941) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Δεξαμενές ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα,, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1392/2011 (ΑΔ-02940) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΑΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 337/2011 (ΑΔ-2494) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Καλαμάκι», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 147/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 5 Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03120), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 144/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 2 Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03123), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1398/2011 (ΑΔ-2946) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Μεγάλη Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 336/2011 (ΑΔ-2492) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Σχίζαλη», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 335/2011 (ΑΔ-2489) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39MW στη θέση «Πράρο», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΠΡΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 334/2011 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 21MW στη θέση «Ξεσπόρτες», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 333/2011 (ΑΔ- 2482) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Μίλζα», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1397/2011 (ΑΔ-2945) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα,, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
09.04.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 201/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 9 Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03145), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1273/οικ.20664/16.10.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00983)άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.818/οικ.10020/19.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01571) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/20012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03114), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1393/2011 (ΑΔ-2941) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Δεξαμενές ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα,, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RFΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1392/2011 (ΑΔ-02940) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΑΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 337/2011 (ΑΔ-2494) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Καλαμάκι», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 147/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 5 Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03120), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 2 Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03123), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1398/2011 (ΑΔ-2946) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Μεγάλη Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RFΣΧΙΖΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 336/2011 (ΑΔ-2492) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 12MW στη θέση «Σχίζαλη», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 335/2011 (ΑΔ-2489) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39MW στη θέση «Πράρο», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΠΡΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 334/2011 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 21MW στη θέση «Ξεσπόρτες», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 333/2011 (ΑΔ- 2482) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Μίλζα», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1397/2011 (ΑΔ-2945) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 18MW στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα,, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «RF ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 201/2012 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SE CHRONUS 9 Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03145), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 488/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02551) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 487/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02549) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 486/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02548) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 485/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02547) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 146/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02410) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής,της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 145/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02409) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής,της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 144/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02408) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής,της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 143/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02407) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 142/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02406) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1711/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Λόφος Προφήτης Ηλίας – Πολίτης - Μεγαλοκορφή» της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1,του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1586/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας««ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03056), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 531/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02561), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1684/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01972), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 65/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας«Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ - Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02378), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.500/10358/18.07.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00382) άδειας παραγωγής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.«ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW, στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01156), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 287/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 9774 – Μ.Α.Σ 20120504007) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,49454 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ6» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ Η Γραμματεία της Ρυθμιστικής
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1242/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021036) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ3» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ Η Γραμματεία της Ρυθμιστικής
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 288/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 9774 – Μ.Α.Σ 20120504000) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ2» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1241/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021003) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ5» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1238/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021038) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,98908 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ7» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1240/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021001) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,98908 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ4» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1239/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021012) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ1» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2311/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120004) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,577ΜW στη θέση «Γερεκλί» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2309/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120002) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,97ΜW στη θέση «Γερεκλί» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2310/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120011) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988ΜW στη θέση «Γερεκλί» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.682/228π.ε’./15.07.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00540) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2280/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 348 – Μ.Α.Σ 20110113001) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,8ΜW στη θέση «Σωριαστόν», του Δήμου Πάργας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.775/12582π.ε./21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 15,3MW στη θέση «Τσούκα» των Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων & Παλαιοκαστρίτων, του Δήμου Κέρκυρας,της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.293/6911π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 6,14MW στη θέση «Γέφυρα Κρεμαστής» του ποταμού Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας,της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1622/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21183 – Μ.Α.Σ 20101019032) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜWστη θέση «Ασπροβούνι - Πόρτα - Παλιούρι - Βουνοσπηλιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Ηγουμενίτσης, Παραποτάμου & Παραμυθιάς, των Δήμων Ηγουμενίτσης & Σουλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1618/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21065 – Μ.Α.Σ 20101020029) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Πιθάρι - Βοτάνι - Μαυροβούνι» των Δημοτικών Ενοτήτων Ηγουμενίτσης & Παραποτάμου, του Δήμου Ηγουμενίτσης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1621/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21183 – Μ.Α.Σ 20101019034) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16ΜW στη θέση «Ζυγαριά» των Δημοτικών Ενοτήτων Παραμυθιάς & Μολοσσών,των Δήμων Σουλίου & Ζίτσας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας & Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.594/οικ.3702/25.02.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,44MW στη θέση «Άμμος» της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «HELLENIC SOLAR Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 971/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50129/14.02.2012 και Ο-53239/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 962/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 891/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50163/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 956/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 878/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50159/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 955/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 952/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50137/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 892/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 950/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50154/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 889/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50138/14.02.2012 και Ο-53227/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 887/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 889/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50146/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 886/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 887/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50162/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 885/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 888/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50155/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1235/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50135/14.02.2012 και Ο-53242/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARISΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1505/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01799) Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, Βεβαίωση για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «IREA SOLAR ENERGY ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1506/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01800) Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, Βεβαίωση για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «IREA SOLAR ENERGY ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 894/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50150/14.02.2012 και Ο-53232/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARISΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 895/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50131/14.02.2012 και Ο-53231/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARISΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1268/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις 338/2012 και 954/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50144/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 78/2012 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωση για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50493/15.03.2012 και Ο-53249/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 80/2012 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 517/2012 απόφασης της ΡΑΕ και Βεβαίωση Βεβαίωση για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50497/15.03.2012 και Ο-53241/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1269/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 955/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 49948/30.01.2012 και Ο-50153/14.02.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 85/2012 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 720/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50502/15.03.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΦΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.» και δ.τ. «SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 79/2012 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο- 50498/15.03.2012 και Ο-53247/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 84/2012 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 719/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50501/15.03.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR CONCEPT CΥΟ (2) Α.Ε.» και δ.τ. «SOLAR CONCEPT CΥΟ (2) Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1224/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 953/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50161/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1180/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 892/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50157/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
11.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1177/2011 απόφασης της ΡΑΕ Βεβαίωση Βεβαίωση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 957/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50160/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 891/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50148/14.02.2012 και Ο-53228/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 890/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50147/14.02.2012 και Ο-53238/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 893/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50149/14.02.2012 και Ο-53225/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1223/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 893/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50127/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 967/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50132/14.02.2012 και Ο-53229/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 968/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50142/14.02.2012 και Ο-53240/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 969/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50145/14.02.2012 και Ο-53244/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 972/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50128/14.02.2012 και Ο-53233/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1169/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50140/14.02.2012 και Ο-53246/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1171/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50136/14.02.2012 και Ο-53235/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1177/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 957/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50160/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1180/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 892/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50157/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1224/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 953/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50161/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1235/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50135/14.02.2012 και Ο-53242/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 84/2012 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 719/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50501/15.03.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR CONCEPT CΥΟ (2) Α.Ε.» και δ.τ. «SOLAR CONCEPT CΥΟ (2) Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 79/2012 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο- 50498/15.03.2012 και Ο-53247/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 85/2012 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 720/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50502/15.03.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΦΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.» και δ.τ. «SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1269/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 955/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 49948/30.01.2012 και Ο-50153/14.02.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 80/2012 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 517/2012 απόφασης της ΡΑΕ και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50497/15.03.2012 και Ο-53241/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 78/2012 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50493/15.03.2012 και Ο-53249/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1268/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις 338/2012 και 954/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50144/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 895/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50131/14.02.2012 και Ο-53231/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 894/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ: Ο-50150/14.02.2012 και Ο-53232/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1506/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01800) Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «IREA SOLAR ENERGY ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1505/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01799) Απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «IREA SOLAR ENERGY ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1170/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 50126/14.02.2012 και Ο-53237/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1172/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50141/14.02.2012 και Ο-53245/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1179/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 956/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50152/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1178/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 949/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50151/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1176/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 951/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50158/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 885/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 888/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50155/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 886/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 887/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50162/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 887/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 889/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50146/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 889/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50138/14.02.2012 και Ο-53227/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 892/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 950/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50154/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 955/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 952/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50137/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 956/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 878/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50159/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 962/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 891/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50163/14.02.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 971/2011 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-50129/14.02.2012 και Ο-53239/15.11.2012 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «SPES SOLARIS Α.Ε.»
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.594/οικ.3702/25.02.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,44MW στη θέση «Άμμος» της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της εταιρείας «HELLENIC SOLAR Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1413/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 20671 – Μ.Α.Σ 20101013008) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17,85ΜW στη θέση «Λυκογιάννι», της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας, του Δήμου Φιλιατών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1730/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020021) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Καλιγωμένο Αλώνι», του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1598/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21066 – Μ.Α.Σ 20101015019) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48ΜW στη θέση «Πεταλάς» των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου & Αμφιλοχίας, των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1619/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21065 – Μ.Α.Σ 20101020028) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW στη θέση «Κρεμάλες Τούρλα», των Δημοτικών Ενοτήτων Σαγιάδας & Φιλιατών, του Δήμου Φιλιατών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.292/6908π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2,8MW στη θέση «Ρέμα Μελλισουργιώτικο» της Δημοτικής Ενότητας Πραμάντων, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1620/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21183 – Μ.Α.Σ 20101019033) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12,6ΜW στη θέση «Τσούκα - Γρανίτσα - Φωλέα», των Δημοτικών Ενοτήτων Συβότων & Πέρδικας, του Δήμου Ηγουμενίτσης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1621/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21183 – Μ.Α.Σ 20101019034) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16ΜW στη θέση «Ζυγαριά» των Δημοτικών Ενοτήτων Παραμυθιάς & Μολοσσών, των Δήμων Σουλίου & Ζίτσας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας & Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1618/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21065 – Μ.Α.Σ 20101020029) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20ΜW στη θέση «Πιθάρι - Βοτάνι - Μαυροβούνι» των Δημοτικών Ενοτήτων Ηγουμενίτσης & Παραποτάμου, του Δήμου Ηγουμενίτσης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1622/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21183 – Μ.Α.Σ 20101019032) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30ΜW στη θέση «Ασπροβούνι - Πόρτα - Παλιούρι - Βουνοσπηλιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Ηγουμενίτσης, Παραποτάμου & Παραμυθιάς, των Δήμων Ηγουμενίτσης & Σουλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.293/6911π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 6,14MW στη θέση «Γέφυρα Κρεμαστής» του ποταμού Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.775/12582π.ε./21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 15,3MW στη θέση «Τσούκα» των Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων & Παλαιοκαστρίτων, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2280/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 348 – Μ.Α.Σ 20110113001) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16,8ΜW στη θέση «Σωριαστόν», του Δήμου Πάργας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.682/228π.ε’./15.07.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00540) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2310/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120011) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,988ΜW στη θέση «Γερεκλί» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2309/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120002) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,97ΜW στη θέση «Γερεκλί» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1759/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21829 – Μ.Α.Σ 20101022012) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,516ΜW στη θέση «1ο χλμ. Περιφέρειας Ελικώνα» της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2311/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 767 – Μ.Α.Σ 20110120004) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,577ΜW στη θέση «Γερεκλί» της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας «ERTIF VERWALTUNG GMBH & ΣΙΑ Ε.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1239/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021012) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ1» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1240/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021001) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,98908 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ4» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1238/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021038) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,98908 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ7» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1241/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021003) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ5» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 288/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 9774 – Μ.Α.Σ 20120504000) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ2» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1242/2011 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 22583 – Μ.Α.Σ 20111021036) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99272 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ3» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ Η Γραμματεία της Ρυθμιστικής
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 287/2012 Απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 9774 – Μ.Α.Σ 20120504007) όπως ισχύει, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,49454 ΜW, στη θέση «Σταυρί Τ6» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ Η Γραμματεία της Ρυθμιστικής
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1904/19505/08.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 2,55 ΜW, στη θέση «Σπιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EOS ENERGY Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01156), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.500/10358/18.07.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00382) άδειας παραγωγής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 65/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ - Μ.Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02378), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1684/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLAR ΒΟΙΩΤΙΑ Ι Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01972), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 531/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02561), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1586/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ««ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03056), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1711/2010 απόφασης ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21293 – Μ.Α.Σ 20101020012) για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 42 ΜW στη θέση «Λόφος Προφήτης Ηλίας – Πολίτης - Μεγαλοκορφή» της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 142/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02406) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 143/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02407) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 144/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02408) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 145/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02409) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 146/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02410) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 484/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02545) απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 485/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02547) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 486/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02548) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 487/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02549) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
05.03.2013Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 488/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02551) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ.Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.732/6702π.έ./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00519), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.731/3833/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», (Αρ.Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00522), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 334/2012 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03199) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «RENOVATIO ENERGY HELLAS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «RENOVATIO HELLAS A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 203/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03147) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1181/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02835) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 305/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02450) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 304/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02449) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 303/2011 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02448) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 2016/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02249) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 204/2012 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03148) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1897/2010 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 569/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 49190/21.11.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΣΟΛΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 537/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03238) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 536/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03237) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 535/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03236) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 690/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03273) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 688/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03271) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 691/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03274) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 555/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03243) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 554/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03242) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 556/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03244) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 689/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03272) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1758/2010 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 833/2012 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.»
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1507/2010 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 836/2012 απόφαση της ΡΑΕ και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 49644/27.12.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) Α.Ε.»
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1169/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02823) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1172/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02826) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1235/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02868) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 80/2012 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03100) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
27.12.2012Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 968/2011 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02719) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SPES SOLARIS Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ