ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

28 Ιουλίου 2010

 

Ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί των αιτήσεων που περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας (ΡΑΕ Ι-118376/26.07.2010 *) από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί των αιτήσεων που περιλαμβάνονται στον Ειδικό κατάλογο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, η ΡΑΕ θα προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης από τις μεταβατικές διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, βεβαίωσης.

 

Επισημαίνεται ότι, οι σχετικές βεβαιώσεις θα εκδίδονται βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν με την κατάθεση της αίτησης. Τυχόν τροποποιήσεις που έχουν λάβει χώρα και αφορούν στοιχεία της αίτησης (π.χ. μετοχική σύνθεση ή επωνυμία της αιτούσας εταιρείας), θα ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της οικείας άδειας παραγωγής.

 

Οι βεβαιώσεις που θα εκδοθούν βάσει των ανωτέρω θα αποσταλούν στους ενδιαφερομένους με ταχυδρομική επιστολή.

 

* Συνημμένοι πίνακες
Σε μορφή excel,
Σε μορφή pdf