6 Αυγούστου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

 

 

1.     Διαβίβαση αιτήσεων έργων ΑΠΕ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.3851/2010 στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου

 

Αιτήσεις έργων ΑΠΕ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.3851/2010 και διαβιβάζονται στον αρμόδιο Διαχειριστή

Oι αιτήσεις του Πίνακα 1 που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Απόφασης Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και των οποίων η αξιολόγηση / εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έκδοση του ν.3851/2010, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.3851/2010 και του άρθρου 4 του ν.3468/2006 όπως αυτό ισχύει, και ως εκ τούτου, η σχετική αρμοδιότητα περιέχεται στην ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστή Δικτύου.

Η ΡΑΕ έχει ήδη διαβιβάσει στη ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Δικτύου κάθε ένα από τα εκκρεμή αιτήματα κοινοποιώντας το και στον αντίστοιχο αιτούντα, ο οποίος και οφείλει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο γραφείο του αρμόδιου Διαχειριστή που του έχει υποδειχθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου προσκομίζοντας το αντίστοιχο έντυπο αίτησης με τα απαιτούμενα από τον Διαχειριστή έγγραφα και στοιχεία (Πληροφορίες:  http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=3384&nt=18&lang=1)

Ακολουθεί ο Πίνακας 1 με όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις έργων ΑΠΕ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.3851/2010 και διαβιβάζονται στον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

Πίνακας 1: Κατάλογος αιτήσεων έργων ΑΠΕ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.3851/2010 και διαβιβάζονται στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.(Ενημερωμένος 3-11-2010)

 

 

2.     Αιτήσεις Τροποποίησης / μεταβίβασης

 

Τα αιτήματα τροποποίησης / μεταβίβασης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Απόφασης Εξαίρεσης που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ και αφορούν έργα που εμπίπτουν τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν.3851/2010, και των οποίων η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έκδοση του ν.3851/2010, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.3851/2010, και ως εκ τούτου, η σχετική αρμοδιότητα περιέχεται στην ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Δικτύου στον οποίο και οφείλουν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι κάτοχοι αποφάσεων εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής αλλά και αδειών παραγωγής που έχουν ήδη χορηγηθεί και αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με την παρ.12 του άρθρου 2 του ν.3851/2010 (δηλ. των έργων τα οποία με τη νέα νομοθεσία απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης), οι οποίοι προβαίνουν σε σχετικές τροποποιήσεις δεν οφείλουν να ενημερώνουν πλέον τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις εν λόγω μεταβολές παρά μόνο τον αρμόδιο Διαχειριστή (άρθρο 15, παρ.2 του ν.3851/2010).