18 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

 

Ανάρτηση ειδικού καταλόγου αιτήσεων σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010

 

Σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της ειδικό κατάλογο που περιλαμβάνει τις αιτήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου και τον οποίο αποστέλλει στον αρμόδιο Υπουργό, για την άσκηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων του.

Επισημαίνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου που διενεργείται από τον αρμόδιο Υπουργό στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων, και βάσει του αποτελέσματος του ως άνω ελέγχου, η ΡΑΕ θα προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης από τις μεταβατικές διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, βεβαίωσης.

 

Ειδικός κατάλογος σε μορφή excel
Ειδικός κατάλογος σε μορφή pdf
* Στα παραπάνω έχει ενσωματωθεί συμπληρωματικός κατάλογος αιτήσεων, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν επίσης στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010»