ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2773/1999, και ειδικότερα των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών, η ΡΑΕ προτίθεται να εξετάσει το τιμολόγιο προμήθειας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 26, ν. 2773/1999, στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια επιλέγοντες πελάτες  άλλων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέχρι την 4η Μαΐου 2007 (info@rae.gr)

 

Νομικό Πλαίσιο

Το άρθρο 26, του ν.2773/1999 προβλέπει:

1.             Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Μη Επιλέγοντα Πελάτη, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και να προβαίνει ως Διαχειρίστρια του Δικτύου, σε σύνδεση με το Δίκτυο, εφόσον είναι αναγκαίο για την προμήθεια, υπό τον όρο καταβολής του σχετικού τιμήματος. Η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες.

2.             Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Επιλέγοντα Πελάτη άλλου προμηθευτή, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια, με όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών. Για τον καθορισμό του τιμολογίου προμήθειας στην περίπτωση αυτήν, η Δ.Ε.Η. δικαιούται να συνυπολογίσει κάθε πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει από το γεγονός ότι ο Επιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ή προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από άλλο προμηθευτή.

3.             Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ, η Δ.Ε.Η. δύναται να συνυπολογίσει στα τιμολόγια προμήθειας για την παροχή της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια κατά κατηγορία Επιλεγόντων Πελατών και προκύπτει από το γεγονός ότι ο Επιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια από άλλο προμηθευτή.

Το άρθρο 14, του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες προβλέπει του εξής πρόσθετους όρους της ΔΕΗ Α.Ε. ως προμηθευτού:

1.             ∆ύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Προμήθειας, η ∆ΕΗ ως Προμηθευτής οφείλει να αποστείλει στους Επιλέγοντες Πελάτες στοιχεία για τη δομή των τιμολογίων που προσφέρει σε αυτούς, τις χρεώσεις που επιβάλλει, τις αρχές που εφαρμόζει για τον υπολογισμό των χρεώσεων και τους γενικούς όρους που διέπουν τις συμβάσεις προμήθειας που συνάπτει με Επιλέγοντες Πελάτες.

2.             Οι ακόλουθες παράγραφοι 3 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνον εφόσον η ∆ΕΗ προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνουν οι επιλέγοντες πελάτες της χώρας.

3.             Εάν υποβληθεί πρόσκληση από Επιλέγοντα Πελάτη στη ∆ΕΗ για σύναψη σύμβασης προμήθειας ή για τροποποίηση της μεταξύ τους σύμβασης, η ∆ΕΗ οφείλει να απαντήσει στην πρόταση αυτή εντός προθεσμίας 28 ημερών, υποβάλλοντας παράλληλα έγγραφη προσφορά. Η προσφορά της ∆ΕΗ βασίζεται στα γενικά τιμολόγια και τους γενικούς όρους της ∆ΕΗ τα οποία, καθώς και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ. διακρίνονται δύο ειδικές περιπτώσεις:

α. Εάν ο Επιλέγων Πελάτης που υπέβαλε πρόσκληση για σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης προμήθειας με τη ∆ΕΗ, προμηθεύεται ή στο παρελθόν προμηθευόταν από άλλον προμηθευτή, η προσφορά της ∆ΕΗ μπορεί να βασίζεται σε τιμολόγια και όρους που πληρούν τις προϋποθέσεις της διάταξης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του Νόμου και τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ.

β. Εάν ο Επιλέγων Πελάτης που υπέβαλε πρόσκληση για σύναψη σύμβασης προμήθειας με τη ∆ΕΗ, προμηθευόταν προηγουμένως από τη ∆ΕΗ και εκείνη η σύμβαση προμήθειας είχε καταγγελθεί νόμιμα, η προσφορά της ∆ΕΗ μπορεί να περιλαμβάνει τυχόν συμπληρωματικές τροποποιήσεις ή όρους τους οποίους έχει εγκρίνει γι. αυτήν την περίπτωση ο Υπουργός Ανάπτυξης, έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ.

4.             Η ∆ΕΗ μπορεί να καταγγείλει σύμβαση προμήθειας με Επιλέγοντα Πελάτη μόνο όταν αυτός δεν εκπληρώνει τις χρηματικές του υποχρεώσεις από τη σύμβαση ή παραβαίνει άλλους ουσιώδεις έγκυρους συμβατικούς όρους.

5.             Εάν, μετά την έγκυρη κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 καταγγελία από τη ∆ΕΗ σύμβασης προμήθειας με ορισμένο Επιλέγοντα Πελάτη, ο Πελάτης αυτός εκπληρώσει τις χρηματικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς τη ∆ΕΗ και υποβάλει πρόσκληση για σύναψη νέας σύμβασης, εφαρμόζεται το εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.