ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

22 Ιουλίου 2010

 

Εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του ν. 3851/2010, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ

 

Με την ψήφιση του νόμου 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Β΄85/04.06.2010, επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών, όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων, με τον νέο νόμο εισάγονται νέα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ υφιστάμενα κριτήρια τροποποιούνται. Στα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθενται νέα κριτήρια αξιολόγησης θ΄ και ι΄, τα οποία οφείλει η ΡΑΕ να λαμβάνει υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης και αφορούν στην εξέταση των περιοχών αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ και στη συμβατότητα του αιτούμενου έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ «20/20/20», αντίστοιχα. Συναφώς, το κριτήριο ζ΄, ήτοι η «δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων να υλοποιήσει το έργο με βάση την οικονομική επάρκειά του», τροποποιείται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και από τρίτα πρόσωπα, διαφορετικά από τον κάτοχο της άδειας ή τους μετόχους του, καθώς και μέσω Τραπεζικής χρηματοδότησης ή Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

 

Οι ως άνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν τόσο τις νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής, όσο και τις εκκρεμείς αιτήσεις, όπως ρητώς προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, με εξαίρεση τις αιτήσεις που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Ως εκ τούτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 και σε εφαρμογή των ανωτέρω μεταβατικών διατάξεων, η ΡΑΕ, η οποία έχει πλέον επιφορτισθεί με την αρμοδιότητα για την έκδοση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλει να αξιολογεί τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις, καθώς και τις αιτήσεις τροποποίησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, με το σκοπό και το πνεύμα των ρυθμίσεων αυτών.

 

Η ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και η ίση μεταχείριση των αιτούντων όσον αφορά στον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεών τους, επιβάλλει στη ΡΑΕ, την άμεση έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων ή την τροποποίηση των υφισταμένων, με σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων με τις ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ προχώρησε στην έκδοση των υπ’ αριθμ. 1179/2010, 1179A/2010 και 1179B/2010 Αποφάσεών της οι οποίες παρατίθενται για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στο ίδιο πλαίσιο θα ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις της Αρχής.

 

Επισημαίνεται ότι, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010 έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθμ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής διατάξεων του ν. 3851/2010».