Διευκρινίσεις σχετικά με την από 30.05.03 Διακήρυξη της ΡΑΕ με θέμα: «Σχεδιασμός και Κατασκευή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Παρακολούθηση του τομέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας»

 

Σε απάντηση ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού, η ΡΑΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το τίμημα που ζητείται θα πρέπει να περιγράφει όλα τα στοιχεία κόστους για το έργο και να αναφέρει διακριτά τα ακόλουθα:

1.                  Τίμημα για την εκτέλεση του κυρίως έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της από 30.05.03 Διακήρυξη της ΡΑΕ, εκτός της τεχνικής υποστήριξης που περιγράφεται στο εδάφιο Β.3 του ίδιου άρθρου.

2.                  Κόστος ταξιδίων.

3.                  Κόστος τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) έτος μετά την οριστική παράδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Πετρελαίου (εδάφιο Β.3 του άρθρου 2 της Διακήρυξης).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό τίμημα κάθε προσφοράς, δηλαδή το άθροισμα των ανωτέρω στοιχείων.


Clarifications on the REQUEST FOR PROPOSALS with subject: Design and Construction of an Integrated Information System for the Monitoring of the Petroleum Products Market in Greece

 

On reply to requests for additional information on the Request for Proposals for “Design and Construction of an “Integrated Information System for the Monitoring of the Petroleum Products Market in Greece”, RAE is clarifying the following:

 

The requested financial offer must describe all cost elements for the project and indicate separately the following:

1.                  An offer for carrying out the main part of the project, as described in article 2 of the Request for Proposals, excluding the technical support described in item B.3 of the same article.

2.                  Travel costs.

3.                  The cost for the provision of technical support for one (1) year after the final delivery of the Petroleum Information System (item B.3 of article 2 of the Request for Proposals).

It should be noted that the evaluation of the financial offers will take into account the total amount of the offer, consisting of the sum of the above items.