Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2006

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΡΑΕ – Προσομoίωση της Ημερήσιας Αγοράς και του Ανταγωνισμού στον Ηλεκτρικό Τομέα και διερεύνηση αλληλεπιδράσεων με το Σύστημα του Φυσικού Αερίου

(Development of Greek Electric Power and Natural Gas Systems Simulator Including Planning, Execution and Settlement of Short-Term Whole-Sale Markets)

 

1. Αναθέτουσα αρχή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Ελ. Βενιζέλου και Αιόλου 69, GR-105 64 Αθήνα. Tel.: (210) 372 74 00, Fax: 325 54 60, URL: www.rae.gr, E-mail: info@rae.gr.

2. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στα γραφεία της ΡΑΕ: 16 Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών.

3. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών παρατείνεται έπειτα από σχετική απόφαση της ΡΑΕ (Ολομέλεια 17.01.2006).

Το έργο εμπίπτει στο Μέτρο 6.4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' ΚΠΣ, (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ - Εθνικοί Πόροι).

4.   Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης αυτής στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ: 17.01.2006.

5Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Α. Κοντουδάκη, τηλ: 0030 210 3727410 και φαξ: 0030 210 3255460.

-------------------------------------------- /     / ------------------------------------------

 

Further to RAE's Decision of 17.01.2006 with regards to the Call for Tenders for the "Development of Greek Electric Power and Natural Gas Systems Simulator Including Planning, Execution and Settlement of Short-Term Whole-Sale Markets", please kindly be advised that:

  1. The deadline for submission of all Tenders to this Call is extended to 16.02.2006, 11.00 a.m., at RAE's premises.
  2. The notice for such extension has been dispatched and will be published to the Supplement of the Official Journal of the European Communities. It also appears on our web page, www.rae.gr.
  3. The text of the Call for Tender as well as all terms and conditions remain the same.
  4. There will be no further clarifications provided, the clarifications already given are considered adequate.

We remain at your disposal for anything further.