Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων

για την περίοδο 1990-1998 σε χιλιάδες τόννους

 

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998*

CO2

85163,9

84936,9

86868,7

87289,7

88570,2

90121,2

91466,1

96175,7

100449,1

CH4

451,6

455,3

459,4

464,1

473,2

479,5

493,5

500

508,9

N2O

30,3

30,3

29,2

28,8

28,9

28,4

29,2

29,7

30,3

HFCs

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

PFCs

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SF6

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΜΔ

NOx

316,1

323,6

322,6

319,2

327,7

325,9

332,1

332,1

356,3

CO

1289,0

1330,9

1273,6

1271,1

1260,4

1291,6

1397,5

1397,5

1450,0

NMVOCs

320,0

324,7

326,8

334,5

343,4

348,2

367,6

367,9

381,6

SO2

506,8

549,4

555,9

551,5

525,7

551,1

537,9

538,6

542,2

 

Μ.Δ.: Μή Διαθέσιμα

 


 

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων από τον ενεργειακό τομέα σε χιλιάδες τόννους

 

Ετος 1990

 

Δραστηριότητα

CO2

N2O

NOx

SO2

CO

CH4

NMVOCs

Παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

41400,7

2,66

62,86

281,63

1,64

0,09

3,50

Δυιλιστήρια

2196,7

0,02

6,56

23,27

3,7

0,06

0,30

Παραγωγή στερεών καυσίμων και άλλες ενεργειακές δραστηριότητες

60,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Ετος 1998, προσωρινά στοιχεία

 

Δραστηριότητα

CO2

N2O

NOx

SO2

CO

CH4

NMVOCs

Παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

47567,0

2,92

66,82

363,25

1,58

0,11

3,71

Δυιλιστήρια

2996,3

0,03

8,63

20,55

5,28

0,08

0,38

Παραγωγή στερεών καυσίμων και άλλες ενεργειακές δραστηριότητες

49,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Μεταβολή 1990-1998

 

Δραστηριότητα

CO2

N2O

NOx

SO2

CO

Παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

14,9%

9,8%

6,3%

29,0%

-3,7%

Δυιλιστήρια

36,4%

50,0%

31,6%

-11,7%

42,7%

Παραγωγή στερεών καυσίμων και άλλες ενεργειακές δραστηριότητες

-19,4%

Μ.Δ.

Μ.Δ.

Μ.Δ.

Μ.Δ.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων-Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών