ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα: 

Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις."

 

Πράξεις τροποποίησης:

Ν. 3426/05 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 309/22-12-05): "Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας."

Ν. 3175/03 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 207/29-08-03): "Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις."

Ν. 2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 201/12-09-01): "Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις."

Ν. 2837/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 178/03-08-00): "Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις."

Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94): "Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις."

Ν. 1468/1950 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 169): "Περί ιδρύσεως της ΔΕΗ."

Π.Δ.139/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 121/18-06-01): "Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)"

Π.Δ.333/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 278/20-12-00): "Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία και Έγκριση του Καταστατικού της"

Π.Δ.328/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 268/12-12-00): "Σύσταση και Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»."

Π.Δ.220/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 188/20-9-99): "Ενημέρωση του καταλόγου υπευθύνων φορέων για τη διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων, σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/75/ΕΚ της 1.10.1998."

Π.Δ.360/91 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 128/20-08-91): "Εξοδος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από το δημόσιο τομέα."

Υ.Α.13897/99 Τεύχος ΦΕΚ Β' 1792/28-9-99): "Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τους οικιακούς λαμπτήρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/1/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1998 και σε εφαρμογή του Π.Δ. 180/94"

Υ.Α.7890/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 767/23-6-00): "Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)"

Υ.Α.17951/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1498/8-12-00): "Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας."

Υ.Α.591/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 43/22-1-01): "Καθορισμός τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας"

Υ.Α.4524/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 270/15-3-01): "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες"

Υ.Α.Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 6296 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 360/4-4-01): "Κανονισμός Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/7705 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 492/27-4-2001): "Άδεια ΔΕΣΜΗΕ"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/8219/03-05-2001: "Παραχώρηση ελέγχου Συστήματος"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17770/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01): "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες (Έκδοση 2: Μη Επιλέγοντες Πελάτες)"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17771/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01): "Κανονισμός Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17773/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01): "Κανονισμός Άδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 2)"

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/31-01-2002 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 92/31-01-02): "Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε."

Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 1086/31-01-2002 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 92/31-01-02): Χορήγηση Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε."

YA. Δ5-ΗΛ/Β/οικ.8311 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 655/17-05-05): "Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας."

 

Πράξεις τροποποίησης:

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/8054/18-04-2006 (ΦΕΚ Β΄ 501/19-04-2006),

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Φ1/13303/23-06-2006 (ΦΕΚ Β΄ 793/30-06-2006),

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/25968/29-12-2006 (ΦΕΚ Β΄ 45/22-01-2007),

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/6635/26-03-2007 (ΦΕΚ Β΄ 440/30-03-2007),

ΥΑΔ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1701/οικ.18004/31-08-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1789/6.9.2007)

ΥΑΔ5/ΗΛ/Β/Φ. 1.10/2654/ΟΙΚ. 1043/15-01-2008 (ΦΕΚ Β΄ 80/23.1.2008)

A)

Αποφάσεις Ρ.Α.Ε επί λεπτομερειών εφαρμογής του ΚΔΣ και ΣΗΕ:

 

Απόφαση ΡΑΕ 76/2007 - Δημοσίευση των στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 730/09.05.2007).

 

Απόφαση ΡΑΕ 287/2006 - Καθορισμός των πληρωμών παραγωγών για τις Επικουρικές Υπηρεσίες (ΦΕΚ Β’ 1836/18.12.2006).

 

Απόφαση ΡΑΕ 249/2006 - Παροχή και αμοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 1547/20.10.2006).

 

Απόφαση ΡΑΕ 2006 - Υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος. (Απόφαση 13.01.2006)

Β)

Αποφάσεις ΡΑΕ επί της έγκρισης αριθμητικών παραμέτρων που προβλέπονται στο ΚΔΣ&ΣΗΕ:

 

Απόφαση ΡΑΕ 170/2007 - Έγκριση παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007 (ΦΕΚ Β’ 1805/07.09.2007).

 

Απόφαση ΡΑΕ 164/2007 - Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΜΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2007 - Σεπτέμβριος 2008 (ΦΕΚ Β’ 1452/09.08.2007).

 

Απόφαση ΡΑΕ 69/2007 - Έγκριση παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2005 - Σεπτέμβριος 2006 (ΦΕΚ Β’ 581/23.04.2007).

 

Απόφαση ΡΑΕ 299/2006 - Έγκριση της μελέτης προσδιορισμού των αριθμητικών τιμών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως στο Σύστημα (ΦΕΚ Β΄ 38/22.01.2007).

 

 Απόφαση ΡΑΕ 248/2006 - Καθορισμός της αριθμητικής τιμής του Συντελεστή Εξομάλυνσης, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007 (ΦΕΚ Β’ 1683/17.11.2006).

 

Απόφαση ΡΑΕ 260/2006 - Καθορισμός της αριθμητικής τιμής του μεταβλητού κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, για το ημερολογιακό έτος 2007 (ΦΕΚ Β’ 1683/17.11.2006).

 

Απόφαση ΡΑΕ 218/2006 - Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΗΣ, για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007 (ΦΕΚ Β’ 1620/03.11.2006).

Απόφαση ΡΑΕ/Ο-8643 (ΦΕΚ Β΄ 1771/2004)  «Για τη σύνδεση νέων χρηστών στο Σύστημα».

Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αρ. Ο-12582/2006 (ΦΕΚ Β’ 82/2006) «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου». Τροποποιήθηκε με την απόφαση ΡΑΕ υπ΄αρ. 132/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1188/2007).

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Φ1.10/6636/26-3-2007, (ΦΕΚ Β’ 440/2007) «Αναπροσαρμογή τιμών και συντελεστών των συστημάτων υπολογισμού συμμετοχών για τη σύνδεση πελατών στο δίκτυο διανομής».

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Φ1/6638/26-3-2007 (ΦΕΚ Β’ 440/2007), «Αναθεώρηση τρόπων χρέωσης της κατανάλωσης αέργου ενέργειας από την ΔΕΗ Α.Ε.».

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13-6-2007, (ΦΕΚ Β’ 1040/2007) «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας».

ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/30-11-2007 (ΦΕΚ Β’ 2353/2007), «Μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)».

 

 

 

Αναλυτικά

Ν. 3426/05 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 309/22-12-05): "Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας."

Αρχείο PDF

Αρχή


Ν. 3175/03 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 207/29-08-03): "Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις."

Με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 2773/1999 παρέχεται νομοθετικό έρεισμα για την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διαμορφώνεται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επιδιώκεται έτσι ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποκαθιστώντας μη συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που συνεπάγονταν ο παλαιός νόμος, χωρίς να προβλέπεται κανενός είδους επιδότηση ή υποχρεωτική αγορά της ενέργειας για τις νέες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής. Αντιθέτως, δημιουργούνται καθαροί μηχανισμοί ανταγωνισμού στην αγορά για κάθε ημέρα και με νέους όρους για όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, ακολουθώντας την εμπειρία άλλων χωρών, στις οποίες λειτουργεί ώριμη απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναβαθμίζεται ο ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος, που αναλαμβάνει και αρμοδιότητες λειτουργού ημερήσιας αγοράς ενέργειας.

Ο μηχανισμός αυτός ανταποκρίνεται σε ένα πιο ευέλικτο και ελεύθερο σύστημα από ότι το μοντέλο των διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ενέργειας μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών που ακολουθούσε ο Ν. 2773/1999, με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να γίνουν επενδύσεις από νεοεισερχόμενους στην αγορά παίκτες.

Οι διατάξεις με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συγκεντρώνονται στο άρθρο 23 του Κεφαλαίου Γ’ του Ν.3175/2003. Συναφείς είναι και οι διατάξεις του άρθρου 24, όπου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου σε ηλεκτροπαραγωγούς.

Η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3175/2003 σχετικά με την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό την αναμόρφωση των Κωδίκων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθώς τροποποιείται και συμπληρώνεται ουσιωδώς το περιεχόμενο των νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, που περιγράφουν το κανονιστικό πεδίο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αρχείο PDF

Αρχή


Ν. 2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 201/12-09-01): "Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις."

Αρχείο PDF

Αρχή


Ν. 2837/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 178/03-08-00): "Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις."

Αρχείο PDF

Αρχή


Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις."

Ο νόμος αυτός καθορίζει το βασικό πλαίσιο ρύθμισης της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα αρχίσει να ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2001 σύμφωνα με την Οδηγία 96/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο νόμος αυτός προβλέπει:

 

Αρχείο PDF

Αρχή


Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94): "Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις."

Ο νόμος αυτός άλλαξε σημαντικά το τοπίο επιχειρώντας να δώσει ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η βασική κατεύθυνση του ν. 2244/94 εναρμονίζεται με τα μέτρα και τις διατάξεις που ισχύουν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. Τα κύρια σημεία του ν. 2244/94 μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

Αρχείο PDF

Αρχή


Π.Δ.139/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 121/18-06-01): "Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)"

Αρχείο PDF

Αρχή


Π.Δ.333/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 278/20-12-00): "Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία και Έγκριση του Καταστατικού της"

Αρχείο PDF

Αρχή


Π.Δ.328/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 268/12-12-00): "Σύσταση και Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»."

Αρχείο PDF

Αρχή


Π.Δ.220/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 188/20-9-99): "Ενημέρωση του καταλόγου υπευθύνων φορέων για τη διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων, σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/75/ΕΚ της 1.10.1998."

Αρχείο PDF

Αρχή


Π.Δ.360/91 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 128/20-08-91: "Εξοδος της δημόσιας επιχείρησης Ηλεκτρισμού από το δημόσιο τομέα."

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.13897/99 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1792/28-9-99): "Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τους οικιακούς λαμπτήρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 98/1/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 1998 και σε εφαρμογή του Π.Δ. 180/94"

Αρχείο PDF

Αρχή  


Υ.Α.7890/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 767/23-6-00): "Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)"

Αρχείο PDF

Αρχή  


Υ.Α.17951/00 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1498/8-12-00): "Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας."

Αρχείο PDF

Αρχή  


Υ.Α.591/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 43/22-1-01): "Καθορισμός τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.4524/01 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 270/15-3-01): "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ. 6296 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 360/4-4-01): "Κανονισμός Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/7705 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 492/27-4-2001): "Άδεια ΔΕΣΜΗΕ"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/8219/03-05-2001: "Παραχώρηση ελέγχου Συστήματος"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17770/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01): "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες (Έκδοση 2: Μη Επιλέγοντες Πελάτες)"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17771/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01): "Κανονισμός Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Αρχείο PDF

Αρχή


Υ.Α.Δ5/Β/Φ1/οικ. 17773/18-10-2001 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1423/22-10-01): "Κανονισμός Άδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Αρχείο PDF

Αρχή


Y.A. Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 655/17-05-05): "Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας."

Υπουργική απόφαση έγκρισης του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2773/1999 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Αρχείο PDF (162Mb)

Αρχή