Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2020

Αποφάσεις

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 30 από 560 > >>
Σελίδα
 • 796/2020 Έγκριση της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E., σύμφωνα με τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
 • 586/2020 Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020
 • 30/2020 Έγκριση Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ
 • 3/2020 Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
 • 2/2020 Καθορισμός χρεώσεων χρήσης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).
 • 1005/2019 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως προς την παράγραφο 8 του άρθρου 83 και έγκριση της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ
 • 946/2019 Έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2019-2023
 • 835/2019 Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πιστοποίηση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής»
 • 572/2019 Έγκριση Ετήσιου Κόστους - Απαιτούμενου Εσόδου του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 • 566/2019 Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 541/2019 Τροποποίηση της 162/2019 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την «Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων
 • 540/2019 Έγκριση του απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ και Τακτική Αναθεώρηση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει
 • 539/2019 Έγκριση της 4ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 313/2019 Κανονισμός Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στον τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέργειας
 • 236/2019 Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026
 • 162/2019 Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011
 • 100/2019 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2019 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
 • 1322/2018 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 1130/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 423/2016 απόφασης «Μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 631/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού» ως προς διαχειριστικό κόστος δημοπρασιών φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. έτους 2019
 • 1026/2018 Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • 778/2018 Απόφαση καθορισμού των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων
 • 649/2018 Επί των οριστικών αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 2ας Ιουλίου 2018
 • 644/2018 Έγκριση της 3ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 613/2018 Απόφαση ΡΑΕ 613 - Ανταγωνιστικές Διαδιακασίες
 • 546/2018 Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
 • 545/2018 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2018 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 • 542/2018 Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
 • 500/2018 Έγκριση Σχεδίου Προληπτικής Δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010
 • 405/2018 Καθορισμός των Διοικητικά Οριζόμενων Μέγιστων Τιμών Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 369/2018 Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως ισχύει.
εγγραφές 1 - 30 από 560 > >>
Σελίδα