Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2020

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
<< < εγγραφές 61 - 84 από 84
Σελίδα
 • 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας
 • 346/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης
 • 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής
 • 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα έτη 2011-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (ββ) του άρθρου 61 του ν. 4409/2016
 • 339/2016 Αναθεώρηση κανονισμού τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του διαχειριστή Εθνικού συστήματος Φυσικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»)
 • 336/2016 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
 • 334/2016 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του, για την εφαρμογή των διατάξεων για τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου
 • 329/2016 Έγκριση Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας
 • 326/2016 Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
 • 284/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012) αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και έγκριση του «εντύπου-υποδείγματος» για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον Μηχανισμό
 • 283/2016 Έγκριση της Πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας επί του προτεινόμενου έργου της εταιρείας ICGB A.D., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Στάδιο Δέσμευσης Δυναμικότητας
 • 280/2016 Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2017 - 2026
 • 255/2016 Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας επί του προτεινόμενου έργου της εταιρείας ICGB A.D., Αγωγού IGB, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ - Μέρος IΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών Δέσμευσης Δυναμικότητας
 • 238/2016 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014), όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. 47/2016 Απόφασης ΡΑΕ
 • 224/2016 Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 115/2013
 • 223/2016 Έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το τέταρτο έτος παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 114/2013
 • 216/2016 Καθορισμός ενεργειακής αποδοτικότητας για τη χορήγηση αδειών παραγωγής από Φ/Β σταθμούς
 • 214/2016 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
 • 208/2016 Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 207/2016 Απόφαση ΡΑΕ για τον καθορισμό «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων» και την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012), του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 52/16.1.2013), καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.1.2012)
 • 80/2016 Διαχείριση της θερμότητας των συμπυκνωμάτων κατά τον υπολογισμό της αποδοτικότητας συμπαραγωγής για την Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641 (ΦΕΚ Β΄1420/2009) Υπουργικής Απόφασης
 • 38/2016 Αναδιοργάνωση Ομάδας Νομικής Υποστήριξης της ΡΑΕ
 • 12/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.»
<< < εγγραφές 61 - 84 από 84
Σελίδα