Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 649
Έτος: 2018
Τομέας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κατηγορία: Διαγωνισμοί
α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 2ας Ιουλίου 2018 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα και επί των υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφασης ΡΑΕ, «Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ).

β) Έκδοση των αποτελεσμάτων των τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.
Αρχεία