Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2019

Διαγωνισμοί

Ελεύθερο κείμενο Θεματική Ενότητα
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 30 από 184 > >>
Σελίδα
 • 09.11.2018 : «Ανάπτυξη εργαλείου σύγκρισης τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου»
 • 15.06.2018 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.)
 • 15.06.2018 : Διενέργεια τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τριών (3) χρήσεων της ΡΑΕ
 • 08.03.2018 : Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών»
 • 13.11.2017 : Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ
 • 13.11.2017 : Παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ
 • 20.09.2017 : Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της ΡΑΕ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 579/2017, 580/2017, 609/2017 αποφάσεις της ΡΑΕ, το ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής
 • 15.09.2017 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ
 • 09.05.2017 : Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: «Διενέργεια Τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)»
 • 09.05.2017 : Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: «Διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)»
 • 06.03.2017 : Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»
 • 06.03.2017 : Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»
 • 28.11.2016 : Προκήρυξη 4/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ»
 • 21.10.2016 : Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη υπ'αριθμ. 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ»
 • 17.10.2016 : Προκήρυξη 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ»
 • 05.09.2016 : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Είκοσι (20) Συμβάσεων Έργου ή Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
 • 22.07.2016 : Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»
 • 08.06.2016 : Διευκρίνιση σχετικά με την υπ'αριθμ.1/2016 Διακήρυξη για τον πρόχειρο διαγ/σμό "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ"
 • 31.05.2016 : Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ
 • 22.12.2015 : Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνσιμού για το έργο «Προμήθεια λογισμικού ενημέρωσης αδειών χρήσης λογισμικού Oracle και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης»
 • 16.12.2015 : Ανακοίνωση - Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του Δημόσιου Τομέα σε οργανικές θέσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ
 • 16.12.2015 : Ανακοίνωση - Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του Δημόσιου Τομέα με μεταφορά των θέσεων που κατέχουν στους φορείς προέλευσής τους
 • 24.11.2015 : Διευκρίνιση σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ"
 • 14.11.2015 : «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»
 • 12.10.2015 : Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων Επικεφαλής Μονάδων και Τμημάτων της ΡΑΕ, καθώς και Συντονιστών Ομάδων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 334/2015 απόφαση της ΡΑΕ και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής
 • 14.07.2015 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για μέγιστο διάστημα δέκα μηνών (από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 ως 30 Ιουνίου 2016)
 • 04.03.2015 : Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας σε δημοσιευθείσα περίληψη διακήρυξης του έργου: "Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών της ΡΑΕ"
 • 11.02.2015 : Προκήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το Έργο: «Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών της ΡΑΕ»
 • 27.06.2014 : Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα»
 • 25.04.2014 : Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
εγγραφές 1 - 30 από 184 > >>
Σελίδα