Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/06/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 955 > >>
Σελίδα
 • 20.06.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG] για τη θέσπιση Κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο

 • 18.06.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

 • 18.06.2019 [Γενικές]

  Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019)

 • 18.06.2019 [Γενικές]

  Τροποποίηση της 162/2019 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την «Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων

 • 18.06.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e και του All NEMO Committee επί των προτάσεων για το κοινό σύνολο απαιτήσεων σχετικά με την αποδοτική κατανομή της δυναμικότητας, για τις μεθοδολογίες του αλγορίθμου σύζευξης τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής και των παραρτημάτων αυτών και για τα προιόντα που είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη

 • 10.06.2019 [Γενικές]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 441/2019 Απόφασης της ΡΑΕ που αφορά δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις

 • 04.06.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία για διαδικασία από κοινού βελτιστοποιημένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών

 • 04.06.2019 [Προκηρύξεις]

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

 • 04.06.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. σχετικά με τον Προσδιορισμό Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης

 • 31.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τον κατάλογο τυποποιημένων προϊόντων δυναμικότητας εξισορρόπησης για εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης

 • 30.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα τιμολόγια λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 • 22.05.2019 [Γενικές]

  Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Απόφαση ΡΑΕ 441/2019 – Προκηρύξεις 2&3/2019)

 • 22.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με την τροποποίηση των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής (HAR) των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς και των περιφερειακών απαιτήσεων αυτών

 • 16.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ όσον αφορά σε ερωτηματολόγιο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 • 15.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους Φορτίου

 • 09.05.2019 [Προκηρύξεις]

  Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής σύμφωνα με την Προκήρυξη για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις. (Προκήρυξη ΡΑΕ 441/2019 – ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019)

 • 09.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Διαχείρισης του Κορεσμού Διείσδυσης Νέων Έργων ΑΠΕ στο Δίκτυο της Πελοποννήσου

 • 07.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018

 • 07.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

 • 07.05.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση της ΡΑΕ - Παράταση Διαβουλεύσεων

εγγραφές 1 - 20 από 955 > >>
Σελίδα