Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/12/2018

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 860 > >>
Σελίδα
 • 12.12.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

 • 12.12.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CCR SEE) σχετικά με τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής κατά τo άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής

 • 12.12.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί του σχεδίου Εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού και επιβολής ρήτρας σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης των έργων διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το ΕΣΜΗΕ

 • 12.12.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας του μέτρου χρήσεως εναλλακτικού καυσίμου, σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

 • 12.12.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε για την Αναθεώρηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1938/2017

 • 05.12.2018 [Γενικές]

  "Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Οριστικοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018)"

 • 03.12.2018 [Γενικές]

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 423/2016 απόφασης «Μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 631/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού» ως προς διαχειριστικό κόστος δημοπρασιών φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. έτους 2019

 • 29.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού της μέγιστης διαθέσιμης ενέργειας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων του Συστήματος

 • 28.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά (α) με την εκπροσώπηση των βοηθητικών φορτίων των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υ.Σ-ΗΕΠ που εκπροσωπούνται από Φο.Σ.Ε. καθώς και (β) με τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών ΗΕΠ

 • 28.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τους κανόνες κατανομής οριζόντιας ολοκληρωμένης επιχείρησης που ασκεί παράλληλα τη δραστηριότητα της προμήθειας στον τομέα του φυσικού αερίου και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

 • 28.11.2018 [Γενικές]

  Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018)

 • 23.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Πρότασης του ΔΕΣΦΑ για την εφαρμογή της Δράσης: «Χρήση Ρεβυθούσας για τη Διατήρηση Εποχικού Αποθέματος ΥΦΑ Ηλεκτροπαραγωγών»

 • 23.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2019-2028

 • 22.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου του Κανονισμού Δημοπρασιών για εκχώρηση ημερήσιας δυναμικότητας μεταφοράς στη διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας

 • 21.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την Αναθεώρηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1938/2017 έως τη Δευτέρα 26.11.2018

 • 20.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΕΧΕ αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας του μέτρου χρήσεως εναλλακτικού καυσίμου, σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

 • 20.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των προτάσεων για τις περιφερειακές απαιτήσεις των εναρμονισμένων κανόνων κατανομής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς που αναπτύχθηκαν από τους ΔΣΜ των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας και νοτιοανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα

 • 14.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

 • 14.11.2018 [Γενικές]

  Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1026/2018 Προκήρυξης της ΡΑΕ για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

 • 13.11.2018 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία διανομής εσόδου συμφόρησης

εγγραφές 1 - 20 από 860 > >>
Σελίδα