Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 22/04/2019

Νέα - Ανακοινώσεις

Τύπος νέου Σημαντικά Νέα
Ελεύθερο κείμενο
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
εγγραφές 1 - 20 από 932 > >>
Σελίδα
 • 22.04.2019 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

 • 19.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Κανονισμού Τιμολόγησης του αγωγού IGB - Announcement of the Public Consultation on the Tariff Code of the IGB pipeline

 • 19.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2019-2023 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 • 18.04.2019 [Δελτία τύπου]

  Αποτελέσματα της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία ΙV, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 230/2019 Απόφασης της ΡΑΕ (Προκήρυξη 1/2019 - ΦΕΚ Β' 656/28.02.2019)

 • 17.04.2019 [Γενικές]

  Κανονισμός Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στον τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέργειας

 • 10.04.2019 [Γενικές]

  Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β' της Κατηγορίας ΙV της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ (υπ' αριθ. 230/2019 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β' 656/2019)

 • 10.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. σχετικά με τον Προσδιορισμό Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης

 • 05.04.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Καθορισμού της Ανώτατης και Κατώτατης Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Εντολών

 • 02.04.2019 [Γενικές]

  Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β' της Κατηγορίας ΙV της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ (υπ' αριθ. 230/2019 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β' 656/2019)

 • 29.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ της CE για πρόσθετες ιδιότητες Eφεδρειών Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ)

 • 28.03.2019 [Γενικές]

  Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τους αιτούντες χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό που δε συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες

 • 28.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων και τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής

 • 28.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Αποτελέσματα Δημόσιων Διαβουλεύσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο Πλαίσιο Θέσπισης Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ

 • 27.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) επί των μεθοδολογιών για την τιμολόγηση της ενέργειας εξισορρόπησης και της διαζωνικής δυναμικότητας

 • 27.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης σε όλες τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας

 • 27.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για την περαιτέρω διευκρίνιση και εναρμόνιση της εκκαθάρισης αποκλίσεων

 • 26.03.2019 [Γενικές]

  Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 230/2019 Προκήρυξης της ΡΑΕ για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ

 • 19.03.2019 [Προκηρύξεις]

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)»

 • 19.03.2019 [Εκθέσεις]

  Παρουσιάσεις στο πλαίσιο της Ημερίδας της ΡΑΕ με θέμα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής (RfG) για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου, σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύνδεση Ηλεκτροπαραγωγών με το Δίκτυο

 • 19.03.2019 [Διαβουλεύσεις]

  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη μεθοδολογία ταξινόμησης για τους σκοπούς ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης

εγγραφές 1 - 20 από 932 > >>
Σελίδα