Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 25/11/2020

Συγκεντρωτικός Πίνακας Κανονιστικών Πράξεων

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 4 > >>
 • ΦΕΚ Β' 1593/6.06.2016 [Υ.Α]
  Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ).
 • ΦΕΚ Β' 1473/25.05.2016 [Υ.Α]
  Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ).
 • Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/2124/οικ.28532 (ΦΕΚ Β 2045/30.12.2010) [Υ.Α]
  Υπολογισμός του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για το έτος...
 • Δ6/Φ1/οικ.11484 (ΦΕΚ 815 Β/10.06.2010) [Υ.Α]
  Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh ...
 • N.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011) [Νόμος]
  Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς...
 • ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ 2373/25.10.2011) [Κανονισμός ]
  Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής...
 • Y.A. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556 ΦΕΚ Β' 2095/31.12.2010 [Υ.Α]
  Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40,...
 • Ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α' 79/9.04.2012) [Νόμος]
  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
 • Απόφαση ΡΑΕ 1332 ΦΕΚ Β' 1460/20.07.2009 [Απόφαση ΡΑΕ]
  Μεθοδολογία − Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Πελατών Δικτύου Διανομής.
 • Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506 ΦΕΚ Β 2940/5.11.2012 [Κανονισμός ]
  Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’...
 • Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027 ΦΕΚ Β 94/23.01.2013 [Υ.Α]
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027 (ΦΕΚ Β΄/1403/6−9−2010) υπουργικής απόφασης (Κ.Ο.Τ.) ...
 • Δ5-Η/Β/Φ1.20/ΟΙΚ.2090/8.01.2013 [Υ.Α]
  Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011 ...
 • Δ5/ΗΛ/Φ67/909/13016 [Υ.Α]
  Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος πελατών για το...
 • ΦΕΚ Β' 832/9.04.2013 [Υ.Α]
  Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
 • ΦΕΚ Β' 1463/17.06.2013 [Απόφαση ΡΑΕ]
  Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου,...
 • ΦΕΚ Β 1778/30.06.2014 [Απόφαση ΡΑΕ]
 • ΦΕΚ Β 1614/6.10.2010 [Υ.Α]
  Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. ...
 • ΦΕΚ Β 1403/6.09.2010 [Υ.Α]
  Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
 • ΦΕΚ Β 3274/23.12.2013 [Υ.Α]
  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ...
 • ΦΕΚ Β 2957/21.11.2013 [Υ.Α]
  Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ...
Σελίδα από 4 > >>