Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2017

Συγκεντρωτική Λίστα Κοινοτικής Νομοθεσίας

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 1
 • 2009/73 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2010/994 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του...
 • 2009/715 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)...
 • 2009/714 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την...
 • 2009/713 EC [Κανονισμός ]
  Για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας. Establishing an Agency for the...
 • 2009/72 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2004/8 EC [Οδηγία]
  Για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά...
 • 2003/1228 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. On...
 • 2003/92 EC [Οδηγία]
  Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EΟΚ όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε τον τόπο παράδοσης αερίου και...
 • 2003/55 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγοράφυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2003/54 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2003/30 EC [Οδηγία]
  Σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές. On the...
 • 2001/77 EC [Οδηγία]
  Οn the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. ...
 • 1996/92 EC [Οδηγία]
  Concerning common rules for the internal market in electricity.
Σελίδα από 1
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 24 May 2017 12:08:13 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server Server at www.rae.gr Port 80