Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2017

Εθνικό Δίκαιο

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 2 > >>
 • Ν.3851 (ΦΕΚ Α 85/4-6-2010) [Νόμος]
  «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και...
 • Y.A. A.Y./Φ1/οικ.19598 ΦΕΚ Β 1630/11.10.2010 [Υ.Α]
  Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων...
 • ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ 2373 Β'/25.10.2011) [Κανονισμός ]
  Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής...
 • N.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011) [Νόμος]
  Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς...
 • Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 ΦΕΚ Β’ 889/22-3-2012 [Υ.Α]
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/15.7.2009)...
 • Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.4123 ΦΕΚ Β 719/21.03.2014 [Υ.Α]
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/ 08.01.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Με− θοδολογία...
 • Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 ΦΕΚ Β' 2317/10.08.2012 [Υ.Α]
  Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης...
 • ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 ΦΕΚ Β' 1420/15.7.2009 [Υ.Α]
  Καθορισμός λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και...
 • Υ.Α. Φ16/5813/17.5.89 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β 383/24.5.89 [Υ.Α]
  «Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν...
 • Υ.Α. ΣΕ 2708/17-12-87 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β' 761(17.12.1987) [Υ.Α]
  «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών...
 • Υ.Α. Δ9-8/Φ261/31928/21-12-93 ΦΕΚ Β' 958/31.12.1993 [Υ.Α]
  «Καθορισμός μισθώματος γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκόμενου...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ12230/3.8.99 ΥΠΑΝ ΦΕΚ Β' 1560/04-08-99 [Υ.Α]
  «Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μη εγγυημένης...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β 385/10.5.1995 [Υ.Α]
  «Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2.8.96 ΥΠ.ΑΝ ΦΕΚ Β 766/28.8.1996 [Υ.Α]
  «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής» ...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/51298/2.8.1996 ΦΕΚ Β' 766 (28-8-96) [Υ.Α]
  «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων καθώς και διόρθωση παροραμάτων της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας,...
 • Υ.Α. 8860/11.5.1998 ΦΕΚ Β' 502(26/05/1998) [Υ.Α]
  «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ 8295/19.4.1995».
 • Υ.Α. 12160/30.7.1999 ΥΠΑΝ ΦΕΚ Β 1552/3.8.99 [Υ.Α]
  «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών έργων με...
 • Π.Δ. 27/1996 ΦΕΚ 19/Α/1-2-1996 [Π.Δ.]
  «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,Βιομηχανίας ,Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο...
 • Π.Δ. 256/1989 ΦΕΚ Α 121/11.5.89 [Π.Δ.]
  Άδεια χρήσης νερού
 • Π.Δ. 126/1986 ΦΕΚ Α' 44/17-04-86 [Π.Δ.]
  «Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα...
Σελίδα από 2 > >>
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 24 May 2017 12:04:44 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server Server at www.rae.gr Port 80