Προκηρύξεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/1510;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 15-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σχετικά με την Προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019_1;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model». http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/13092019_2;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 13-09-2019 00:00:00 +0300 Συνοπτικός διαγωνισμός «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0909_1;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 09-09-2019 00:00:00 +0300 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ» της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0507_1;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 05-07-2019 00:00:00 +0300 Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στο πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/2806;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 28-06-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0406_2;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 04-06-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 50001:2011» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/1605;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 16-05-2019 00:00:00 +0300 Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής σύμφωνα με την Προκήρυξη για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις. (Προκήρυξη ΡΑΕ 441/2019 – ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/0905_1;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 09-05-2019 00:00:00 +0300 Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2204;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 22-04-2019 00:00:00 +0300 Διευκρίνηση (3η) σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/0904;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 09-04-2019 00:00:00 +0300 Διευκρίνηση (2η) σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/0404;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 04-04-2019 00:00:00 +0300 Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2903;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 29-03-2019 00:00:00 +0200 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2903_1;jsessionid=c3fb776630d914e6362ae3d0413c9d52bc72cdd60489.e3aPb3iLbxySe34Mbh0Nbx4Pa3r0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 29-03-2019 00:00:00 +0200