Προκηρύξεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 2/2020 και 3/2020 Προκηρύξεων για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/230720;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 23-07-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β των ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β' 2108/2020). http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/200720_1;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 20-07-2020 00:00:00 +0300 Ανάθεση των υπηρεσιών Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου με την υπ’ αριθμ.408/2020 (ΦΕΚ Β 1314/13.04.2020) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/160720;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 16-07-2020 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 50001:2018» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/010620;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 01-06-2020 00:00:00 +0300 Τροποποίηση των όρων της υπ’αριθμ. 1/2020 Διακήρυξης και παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας». http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/040520;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 04-05-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμός με αντικείμενο: "Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας»". http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/160420;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 16-04-2020 00:00:00 +0300 "Διαγωνισμός ΑΠΕ - Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Προκήρυξη 1/2020)" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/270320_3;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 27-03-2020 00:00:00 +0200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΙΣΡΟΕΣ – ΕΚΡΟΕΣ) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/260320;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 26-03-2020 00:00:00 +0200 Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία έργων ΑΠΕ (Προκήρυξη ΡΑΕ 204/2020 - ΦΕΚ Β' 352/07.02.2020) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1202_1;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 12-02-2020 00:00:00 +0200 Προκήρυξη κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/3001;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 30-01-2020 00:00:00 +0200 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (υπ’αρ. 5 /2019 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΕ". http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/301219_1;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 30-12-2019 00:00:00 +0200 Διαγωνισμός ΑΠΕ: Απαντήσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφασής της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3578/2019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2310_10;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 23-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/1510;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 15-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σχετικά με την Προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019_1;jsessionid=c3fb776630da3161264933df44a39e80aea10bf50a5d.e3aPb3iLbxySe34Oa3iSahaTchj0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300