Προκηρύξεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΕΔ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 50001:2018» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/010620;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 01-06-2020 00:00:00 +0300 Τροποποίηση των όρων της υπ’αριθμ. 1/2020 Διακήρυξης και παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας». http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/040520;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 04-05-2020 00:00:00 +0300 Διαγωνισμός με αντικείμενο: "Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας»". http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/160420;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 16-04-2020 00:00:00 +0300 "Διαγωνισμός ΑΠΕ - Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας (Προκήρυξη 1/2020)" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/270320_3;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 27-03-2020 00:00:00 +0200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΙΣΡΟΕΣ – ΕΚΡΟΕΣ) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/260320;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 26-03-2020 00:00:00 +0200 Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία έργων ΑΠΕ (Προκήρυξη ΡΑΕ 204/2020 - ΦΕΚ Β' 352/07.02.2020) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1202_1;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 12-02-2020 00:00:00 +0200 Προκήρυξη κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/3001;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 30-01-2020 00:00:00 +0200 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (υπ’αρ. 5 /2019 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΕ". http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/301219_1;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 30-12-2019 00:00:00 +0200 Διαγωνισμός ΑΠΕ: Απαντήσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφασής της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3578/2019) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2310_10;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 23-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/1510;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 15-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σχετικά με την Προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/01102019_1;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 01-10-2019 00:00:00 +0300 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model». http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/13092019_2;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 13-09-2019 00:00:00 +0300 Συνοπτικός διαγωνισμός «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη θέση σε εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων, κανόνων και εργαλείων παρακολούθησης της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό καθεστώς Target Model» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0909_1;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 09-09-2019 00:00:00 +0300 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ» της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/0507_1;jsessionid=c3fb776630d9015f0af7eaf74dd1b4c69fbc2319d682.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 05-07-2019 00:00:00 +0300