Εκθέσεις http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις http://www.rae.gr/site/images/rss.jpg;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe http://www.rae.gr/rae/site/portal.csp 107 113 Παρουσιάσεις στο πλαίσιο της Ημερίδας της ΡΑΕ με θέμα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής (RfG) για τη θέσπιση Κώδικα Δικτύου, σχετικά με τις απαιτήσεις για τη σύνδεση Ηλεκτροπαραγωγών με το Δίκτυο http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/1903;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 19-03-2019 00:00:00 +0200 Έκθεση συμμόρφωσης Διαχειριστή Δικτύου με τις υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης στοιχείων κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2010 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/19012011_1;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 19-01-2011 00:00:00 +0200 Έκθεση συμμόρφωσης Διαχειριστή Δικτύου με τις υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης στοιχείων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2010 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/17_11_2010_2;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 17-11-2010 00:00:00 +0200 Αιολική Παραγωγή για το έτος 2009 – Στοιχεία από τη λειτουργία του Συστήματος http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/16_07_2010;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 16-07-2010 00:00:00 +0300 Έκθεση της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας Ηλεκτρισμού για την περιοχή της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης (European Regional Initiative – Central South Europe) του ERGEG σχετικά με την διαχείριση και χρήση των Διασυνδέσεων (Ιnterconnections Report) της περιοχής κατά το έτος 2008 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/08_07_2010;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp <br> Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 08-07-2010 00:00:00 +0300 Έκθεση σχετική με τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Η.Ε. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/24_06_2010;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 24-06-2010 00:00:00 +0300 Τεχνική Εκθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών με την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ» http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/10_05_2010_3;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Mon, 10-05-2010 00:00:00 +0300 Έκθεση της ΡΑΕ για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας Διανομής για τα έτη 2004 – 2008 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/anakoinosi_17_03_2010_2;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Wed, 17-03-2010 00:00:00 +0200 Έκθεση της ΡΑΕ με θέμα "Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασμό της τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται με ΣΗΘΥΑ από μονάδες με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW" http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/anakoinosi_02_03_2010;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 02-03-2010 00:00:00 +0200 Έκθεση ERGEG/ERI/CSE σχετικά με υποχρεώσεις διαφάνειας και πληροφόρησης στις αγορές ηλεκτρισμού της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/17032009_ekthesi;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Tue, 17-03-2009 00:00:00 +0200 Report on the security of Natural Gas supply in Greece http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/05032009_ekthesi;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 05-03-2009 00:00:00 +0200 Έκθεση της ΡΑΕ για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/06022009_ekthesi;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Fri, 06-02-2009 00:00:00 +0200 Οικονομοτεχνική εκτίμηση των τεχνολογιών καθαρής καύσης άνθρακα (Τechnical and economical evaluation of clean coal technologies). http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/131207_Ektheseis;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 13-12-2007 00:00:00 +0200 Executive summary of the study titled ‘Strategic Study of Natural Gas Supply to the Island of Crete for Power Generation’. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/080606_Ektheseis;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 08-06-2006 00:00:00 +0300 Εκτενής περίληψη πορίσματος της ομάδας εργασίας για την διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα. http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/190505_Ektheseis;jsessionid=c3fb776630d986bd79d4cf184830b709dc6a082408de.e3aPb3iLbxySe34Oah0TaxiOaxr0n6jAmljGr5XDqQLvpAe.csp Νέα - Ανακοινώσεις Thu, 19-05-2005 00:00:00 +0300