Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2020

Διευκρίνηση (3η) σχετικά με το διαγωνσιμό με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΡΑΕ»

Θέμα Διαγωνισμού: Υλικά
Ημερομηνία: 09.04.2019
Α. Διευκρίνιση ως προς τις προδιαγραφές του φορητού υπολογιστή αυξημένων δυνατοτήτων, σχετικά με την ανάλυση της οθόνης
Στη σελίδα 29, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, στο τμήμα "1.3 Προμήθεια ενός (1) φορητού υπολογιστή αυξημένων δυνατοτήτων (laptop)", στην απαίτηση "Ανάλυση οθόνης FHD" διαγράφεται το "≥ 2560 x 1440" και αντικαθίσταται ως εξής: "ΝΑΙ". Οι υπόλοιπες απαιτήσεις παραμένουν ως έχουν.

Β. Διευκρίνηση ως προς τις παραγράφους 1.4 και 1.5 των τεχνικών προδιαγραφών:
Στη σελίδα 32, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, στο τμήμα "1.4 Προμήθεια πέντε (5) εξωτερικών ασύρματων καρτών δικτύου USB" και στο τμήμα "1.5 Προμήθεια πέντε (5) εξωτερικών φορητών μονάδων αποθήκευσης SSD", όπου αναγράφεται "Δήλωση του κατασκευαστή για εγγύηση", αντικαθίσταται ως εξής: "Δήλωση του κατασκευαστή ή /και του προσφέροντα για εγγύηση".

Γ. Διευκρίνηση ως προς την παρ. 4. του Γ "Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα", μέρος IV (σελ.51) του ΤΕΥΔ
Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής όμως κατά τη διακήρυξη η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική.


Αρχείο Διαγωνισμού: