Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 12/08/2020

Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη υπ'αριθμ. 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ»

Θέμα Διαγωνισμού: Υλικά
Ημερομηνία: 21.10.2016
1. Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στο αρθρ. 6.4 παρ. στ & ζ της προκήρυξης υπ'αριθμ. 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ»:

Σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του ν. 4412/2016 "Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών."

Η θεώρηση γνησίου υπογραφής απαιτείται μόνο στην υπεύθυνη δήλωση.  Ειδικά δε στην υπεύθυνη δήλωση της τεχνικής προσφοράς, ο υπογράφων δηλώνει ότι η τεχνική προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.


2. Διευκρίνιση σχετικά με την ημερήσια παραγωγή σελίδων για τους πέντε σαρωτές, στον πίνακα 2.4 Προμήθεια Πέντε Σαρωτών, Παράρτημα Ι - Τεχνικές Απαιτήσεις (σελ. 28) της προκήρυξης υπ'αριθμ. 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ»:

Εκ παραδρομής αναγράφεται ως απαίτηση ημερήσιας παραγωγής σελίδων: ">48000 σελ." αντί του ορθού: "
>4800 σελ."

Αρχείο Διαγωνισμού: