Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2017Σημαντικά Νέα

 • 08.05.2017 Έγκριση της Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 08.05.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2018-2027 περισσότερα...
 • 05.05.2017 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΑΔΜΗΕ και TERNA σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς κατά το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης περισσότερα...
 • 21.04.2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας περισσότερα...
 • 06.04.2017 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με τη μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 17.05.2017 Ανάρτηση της από 13-05-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΑΥΓΗ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 17.05.2017 Δημοσιεύσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ στον αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο περισσότερα...
 • 12.05.2017 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 12.05.2017 Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.», λόγω αλλαγής της άσκησης δραστηριότητάς της περισσότερα...
 • 12.05.2017 Ανάρτηση της από 21-04-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «SΙNTEZ GREEN ENERGY HELLAS LTD» στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» και «ΕΣΤΙΑ» περισσότερα...
 • 09.05.2017 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: «Διενέργεια Τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.

HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 24 May 2017 12:03:30 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server Server at www.rae.gr Port 80