Αιτήσεις Τροποποίησης Βεβαιώσεων Παραγωγού

Αρχεία αιτήσεων τροποποιήσεων βεβαιώσεων/αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειεας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Κύκλος Δεκεμβρίου 2020
15.01.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2020 (σύμφωνα με το αρθρ. 6 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ.

 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής [PDF] ή [Excel]

Κύκλος Μαρτίου 2020
14.05.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Αιτήσεις τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2020 (σύμφωνα με το αρθρ. 6 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ.

 
Αιτήσεις τροποποίησης αδειών παραγωγής [PDF] ή [Excel]
Κύκλος Φεβρουάριος 2021
14.05.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Αιτήσεις τροποποίησης που υποβάλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2020 (σύμφωνα με το αρθρ. 6 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ.

 
Αιτήσεις τροποποίησης αδειών παραγωγής [PDF
Συμπληρωματικό αρχείο αιτήσεων τροποποιήσεων [PDF] 
Συμπληρωματικό αρχείο αιτήσεων τροποποιήσεων [PDF]