Ανακοινώσεις

  • Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με την προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 870/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας προμήθειας Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Προμήθειας

Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΙΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΙΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π» κατέχει Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας

Ορισμός του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.4.2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας

Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας (UNBMFEN) του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2022.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της  κατά τα άρθρα 17 και 18 του ν.