Διαβουλεύσεις

  • Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με κατάργηση της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με κατάργηση της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

H ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της αύξησης περιθωρίων ισχύος ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών στα Συστήματα ΜΔΝ

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2022, πρόσκληση, για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ για την παροχή Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 31 Μαΐου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με κατάργηση της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η Οδηγία (ΕΕ) 2019/944