Διεθνείς Δραστηριότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) οι σχετικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ συνίστανται ιδίως στα εξής:

 1. Η ΡΑΕ, μπορεί να συνεργάζεται, καθ` οιονδήποτε τρόπο, με όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας, διεθνείς οργανισμούς ή άλλα όργανα που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, με στόχο την ανάπτυξη εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, την προστασία των Πελατών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Για την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της, η ΡΑΕ συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους συμβουλίων και οργάνων και καταβάλλει κάθε είδους δαπάνες που προκύπτουν από τις σχετικές υποχρεώσεις της.
 2. Η ΡΑΕ συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού σε αυτή, συνεργαζόμενη με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ρυθμιστικές αρχές, ιδίως στην περιοχή της Ενεργειακής Κοινότητας, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, καθώς και με τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως:

 (α) Κοινοποιεί στις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(β) Παρακολουθεί την τεχνική συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των ομολόγων τους σε τρίτες χώρες, ιδίως σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας και σε χώρες με τα συστήματα των οποίων διασυνδέονται τα Συστήματα Μεταφοράς της Ελλάδος.

 (γ) Συμβάλλει σε διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων για τις πιο σημαντικές διαδικασίες της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο.

 1. Η ΡΑΕ δύναται να ζητεί τη γνώμη του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα διασυνοριακού εμπορίου και ιδίως σε σχέση με αποφάσεις ρυθμιστικών αρχών άλλων κρατών – μελών, που πιθανώς να αντίκεινται στις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης.
 2. Η ΡΑΕ εφαρμόζει τις νομικά δεσμευτικές αποφάσεις του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας.
 1. Η ΡΑΕ διαβουλεύεται και συνεργάζεται για διασυνοριακά θέματα με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και τρίτων χωρών με τα συστήματα των οποίων διασυνδέονται τα Συστήματα Μεταφοράς της Ελλάδος, με τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως για:

(α) Την προώθηση της δημιουργίας λειτουργικών διευθετήσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για βέλτιστη διαχείριση του συστήματος, να προωθείται η ανάπτυξη κοινών χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η διασυνοριακή κατανομή δυναμικότητας, καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα επαρκούς επιπέδου δυναμικού διασύνδεσης, μέσω και νέων Διασυνδέσεων, σε περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ περιφερειών, ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και η βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, χωρίς διακρίσεις μεταξύ προμηθευτών σε διάφορα κράτη – μέλη.

(β) Την ανάπτυξη κοινών κανόνων σχετικά με την κατανομή δυναμικότητας και διαχείρισης της συμφόρησης στις διασυνδέσεις.

(γ) Τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ στο έδαφος των κρατών- μελών, προκειμένου για υποδομή φυσικού αερίου προς και από τρίτη χώρα, το πρώτο σημείο διασύνδεσης της οποίας με το δίκτυο των κρατών -μελών ευρίσκεται στην Ελλάδα.

(δ) Tη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ στο έδαφος και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, προκειμένου για την εκμετάλλευση των υποδομών φυσικού αερίου προς και από τρίτες χώρες.

Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (ACER)

Η κύρια αποστολή του ACER, όπως αυτή ορίζεται με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/942 (5 Ιουνίου 2019) είναι να συνεπικουρεί τις εθνικές αρχές ενέργειας να ασκούν τις ρυθμιστικές τους αρμοδιότητες και τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας παράλληλα στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών-μελών, και όποτε είναι αναγκαίο να συντονίζει τις δράσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε ρυθμιστικά θέματα διασυνοριακού ενδιαφέροντος. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο ACER συμβάλει στην συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών της στόχων.

Επιπλέον, ο ΑCER συμβάλλει στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ασκούν τη ρυθμιστική τους λειτουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, όπου χρειάζεται, συντονίζει το έργο τους .

Πιο συγκεκριμένα, ο ACER:

 • συμπληρώνει και συντονίζει τις εργασίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών,
 • βοηθά στη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας των ευρωπαϊκών υποδομών δικτύων,
 • όπου απαιτείται, λαμβάνει δεσμευτικές ατομικές αποφάσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και λειτουργικής ασφάλειας για τις διασυνοριακές υποδομές,
 • συμβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο,
 • παρακολουθεί τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και αναφέρει τα πορίσματά του και
 • παρακολουθεί τις αγορές χονδρικής ενέργειας για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων κατάχρησης, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ανέλαβε τη λειτουργία αυτή το 2012 βάσει του κανονισμού 1227/2011 της ΕΕ για την ακεραιότητα και διαφάνεια της αγοράς χονδρικής πώλησης ενέργειας).

Βάσει του νέου Κανονισμού 2019/942, οι αρμοδιότητες του Οργανισμού ενισχύθηκαν περαιτέρω για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών οργανισμών των διαχειριστών των εθνικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργεια και φυσικού αερίου (ENTSOs) αλλά και των υπό ίδρυση Ευρωπαϊκών οργανισμών των διαχειριστών εθνικών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (ENDSOs) όπως και τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των νέων φορέων για τη λειτουργία των αγορών ενέργειας στις διασυνοριακές διασυνδέσεις  (Network Electricity Market Operators -NEMOs), τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού της λειτουργίας των εθνικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την αναθεώρηση του Κανονισμού για τη διασφάλιση τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια των δικτύων μεταφοράς.

 

 

Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER)

Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) συστάθηκε ως βελγικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το 2000, με σκοπό τη συνεργασία των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Ευρώπης. Επιδιώκει να διευκολύνει τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής, αποτελεσματικής και βιώσιμης εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ε.Ε. Το έργο του συμπληρώνει εκείνο του ACER.

Μέσω του CEER, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Λειτουργεί ιδίως ως πλατφόρμα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συνδρομής μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Ευρώπης και είναι η διασύνδεσή τους σε επίπεδο Ε.Ε. και σε διεθνές επίπεδο.

Το CEER επιδιώκει, επίσης, να μοιραστεί τη βέλτιστη ρυθμιστική πρακτική παγκοσμίως, μέσω της συμμετοχής του στη Διεθνή Συνομοσπονδία Ενεργειακών Ρυθμιστικών Αρχών (ICER), η οποία συγκεντρώνει παρόμοιες ενώσεις από όλο τον κόσμο, όπως η NARUC (Αμερική), η ERRA (Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη) και η MedReg.

Η συμμετοχή στο CEER είναι ανοικτή σε όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB)

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community Regulatory Board – ECRB), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 58 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας έχει ως μόνιμο τόπο συνεδριάσεων την Αθήνα. Το εν λόγω Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων στη Συνθήκη κρατών, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, καθώς και έναν εκπρόσωπο του ACER.

Η βασική αποστολή του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ECRB στηρίζεται σε τρείς άξονες. Ο πρώτος είναι παροχή συντονισμένων ρυθμιστικών προτάσεων σε θέματα ενεργειακής ρυθμιστικής πολιτικής, ο δεύτερος η εναρμόνιση των ρυθμιστικών κανόνων των συμβαλλόμενων κρατών της Ενεργειακής Κοινότητας με τους ρυθμιστικούς κανόνες της Ε.Ε. (σ.σ. το τρίτο ενεργειακό πακέτο και τους κώδικες μεταφοράς) και ο τρίτος η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών ρύθμισης και η εξεύρεση κοινών ρυθμιστικών προτάσεων.

Ομάδες Εργασίας ECRB

 • Η Ομάδα Εργασίας Ηλεκτρισμού (Electricity WG). Επικεντρώνεται σε θέματα χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η Ομάδα Εργασίας Φυσικού Αερίου (Gas WG). Επικεντρώνεται σε θέματα χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου.
 • Η Ομάδα Εργασίας Καταναλωτών και Λιανικής αγοράς ενέργειας (Customer WG). Επικεντρώνεται σε θέματα λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Η Ομάδα Εργασίας REMIT (REMIT WG). Στις 29 Νοεμβρίου 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας αποφάσισε να εφαρμόσει τον Κανονισμό για τη συνοχή και τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας. Στη συνέχεια, το ECRB αποφάσισε να δημιουργηθεί μία νέα Ομάδα Εργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Επικεντρώνεται σε θέματα ρυθμιστικά και οργανικά σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT.

 

Athens Electricity Forum

Η πλήρης εναρμόνιση της Ενεργειακής Κοινότητας με το κοινοτικό πρότυπο ρυθμιστικής συνεργασίας, με στόχο τη διεύρυνση του ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού χώρου, προωθείται μέσα από τις ρυθμιστικές διασκέψεις για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, που καθιερώνει η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα. Το Forum των Αθηνών της Ενεργειακής Κοινότητας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας και λειτούργησε κατά τα πρότυπα του Forum της Φλωρεντίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΡΑΕ, συμμετέχει ενεργά στη προετοιμασία και τη διεξαγωγή των συναντήσεων αυτών, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας

[https://energy-community.org/events/2019/06/AF.html]

 

Ένωση των Ρυθμιστών Ενέργειας της Μεσογείου (MedReg)

Κύριοι στόχοι της Ένωσης των Ρυθμιστών Ενέργειας της Μεσογείου είναι η προώθηση ενός σαφούς, σταθερού και εναρμονισμένου ρυθμιστικού ενεργειακού πλαισίου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, και συγκεκριμένα:

 • Η προώθηση της εναρμόνισης των ενεργειακών αγορών και των εθνικών νομοθεσιών, καθώς και η επιδίωξη μιας σταδιακής ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή.
 • Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ενοποίησης των ενεργειακών αγορών.
 • Η στήριξη των πρωτοβουλιών κοινού ενδιαφέροντος σε βασικούς τομείς, όπως είναι οι υποδομές επενδύσεων και ανάπτυξης, οι καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης και η έρευνα στο πεδίο της ενεργειακής ρύθμισης.
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του MedReg.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών, με τη διαμόρφωση και λειτουργία ενός μόνιμου πλαισίου για συζήτηση και συνεργασία.

Ομάδες Εργασίας MedReg

 • Institutional Working Group
 • Electricity Working Group
 • Gas Working Group
 • Working Group on Environment, Renewable Energy Sources and Energy Efficiency
 • Working Group on Consumer Issues

[https://www.medreg-regulators.org/]

 

Balkan Advisory Forum

Μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε ιδρυτική συνάντηση το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, όπου υπεγράφη κείμενο συμφωνίας συνεργασίας για την εγκαθίδρυση ενός μόνιμου συμβουλευτικού forum των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών αυτών, υπό τον τίτλο: «Balkan Advisory Forum». Τα ιδρυτικά του μέλη ήταν οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας. Ο στόχος ήταν η λειτουργία ενός μόνιμου συμβουλευτικού forum των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών αυτών.

Διμερείς και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες της ΡΑΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΕ με τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (CRE)

Εντός του 2018 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνήψε διμερές Συμφωνητικό συνεργασίας με τη Γαλλική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (CRE) για την ανταλλαγή εμπειριών και τις συνέργειες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

Όσον αφορά τη διμερή συνεργασία:

 • Βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με θέματα ρύθμισης της αγοράς ενέργειας, με στόχο την προώθηση της καλής λειτουργίας αυτής.
 • Βέλτιστες πρακτικές για τον καθορισμό ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη
 • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω νέων μηχανισμών στήριξης και νέων ανταγωνιστικών διαδικασιών.
 • Θέματα διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων νησιωτικών περιοχών που συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα.
 • Έξυπνες Τεχνολογίες: Σχεδίαση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και ενεργειακών κοινοτήτων.

Όσον αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Συνεργασία για τα ευρωπαϊκά θέματα στο πλαίσιο του CEER και του ACER, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
 • Ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο διαβουλεύσεων των νομοθετικών δραστηριοτήτων της ΕΕ (πακέτο “Καθαρή ενέργεια για όλους”, οδηγία για το φυσικό αέριο κ.λπ.).

Όσον αφορά τις διεθνείς υποθέσεις:

 • Πιθανή συνεργασία σε προγράμματα «διδυμοποίησης» σε τρίτες χώρες, βάσει των σχετικών εμπειριών του παρελθόντος κάθε Αρχής σε συγκεκριμένα ρυθμιστικά θέματα (π.χ., μεταρρυθμίσεις της αγοράς, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων κ.λπ.)
 • Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνή θέματα, ιδίως όσον αφορά τόσο τη συμμετοχή της ΡΑΕ και της CRE σε διεθνείς οργανισμούς όπως το MedReg και ο ΟΟΣΑ.

 

Μνημόνιο Συνεργασίας ΡΑΕ με την Κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ)

Στις 18 Μαΐου 2012, υπογράφηκε στη Λευκωσία το επίσηµο Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου. Η υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας ΡΑΕ και ΡΑΕΚ επισφράγισε την προηγούµενη, στενή αλλά ανεπίσηµη µέχρι τότε, συνεργασία των δύο Αρχών, είχε δε ως αφετηρία τη διαπίστωση και επίγνωση του σοβαρού ρόλου που οι δύο αυτές Αρχές καλούνται να διαδραµατίσουν, τόσο στο πλαίσιο των αυξηµένων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συµµετοχή των Ρυθµιστικών Αρχών στην εφαρµογή των αποφάσεων της Ένωσης, όσο και των σηµαντικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στα ενεργειακά πράγµατα και εν γένει την οικονοµία των δύο χωρών, αλλά και των θετικών, από την άλλη πλευρά, εξελίξεων, µετά την εξεύρεση κοιτασµάτων φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.

Πέντε (5) είναι οι κύριοι άξονες συνεργασίας των δύο εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου:

 1. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα όπως ο ανταγωνισµός στις αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, ο σχεδιασµός, η βιωσιµότητα και η αποδοτικότητα των αγορών αυτών, καθώς και των συναφών ενεργειακών επενδύσεων, η επάρκεια, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά, η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κ.α.
 2. Η συνεργασία σε θέµατα που άπτονται των τοµέων κοινοτικού δικαίου, εθνικού/ κρατικού δικαίου, κανονισµών, κωδίκων, κανόνων, εντύπων, θεσµικών πλαισίων, κατάρτισης και συντήρησης µητρώων.
 3. Η συνεργασία σε θέµατα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδοµών και εµπορίου, αδειοδοτήσεων στον τοµέα της ενέργειας, ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού και τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
 4. Η ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν τους καταναλωτές, καθώς και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή δίκτυα, η ευρείας κλίμακας χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κ.α.

Η ανάληψη προγραµµατισµένων και συντονισµένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEER, ACER) και της Μεσογειακής Λεκάνης (MEDREG), αλλά και σε άλλους ∆ιεθνείς Φορείς, για θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν θεσμική αρμοδιότητα.

 

Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προγράμματα Διδυμοποίησης – Τwinning Projects

 ΓΕΩΡΓΙΑ

H ΡΑΕ κατά τη διάρκεια του 2018 συνασπίστηκε με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Αυστρίας (E-Control- επικεφαλής της κοινοπραξίας), και της Γαλλίας (CRE), προκειμένου να συμμετάσχει με κοινή πρόταση στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο διδυμοποίησης (Twinning) με τίτλο “Development of Incentive Based Regulation for Service Quality and Regulatory Strategy to Support Roll-out of Smart Metering” (GE 15 ENI EY 03 18 R).

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των ρυθμιστικών κανόνων της ενεργειακής αγοράς της Γεωργίας, σύμφωνα με το Κεκτημένο της Ένωσης, και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και ύδρευσης της Γεωργίας (GNERC) μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, όσον αφορά στον σχεδιασμό ρυθμιστικών κανόνων που βασίζονται σε κίνητρα, προκειμένου για την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη ρυθμιστικής στρατηγικής για τη στήριξη της ανάπτυξης έξυπνων μετρητών.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 353/18.07.2013 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Συμμετοχή της ΡΑΕ στο Twinning Project με Νο EG/13/ENPEY/19 για την αναδιοργάνωση της ηλεκτρικής αγοράς της Αιγύπτου», η Αρχή συμμετείχε ως Διαχειριστής (Coordinator) στo ως άνω Πρόγραμμα Διδυμοποίησης (Twinning Project), το οποίο αποσκοπούσε στην ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αιγύπτου (Electricity Utility and Consumer Protection Regulatory Agency/EgyptERA) προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της συμφώνως προς βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και διεθνώς. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 04/01/2016 έως 26/08/2017.

Οι Εταίροι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, πλην της Αιγύπτου, υπήρξαν η ΡΑΕ, ως Επικεφαλής Εταίρος (Leading Consortium Partner) και η Ρυθμιστική Αρχή Ιταλίας για Ηλεκτρισμό και Αέριο (AEEGSI) ως Εταίρος (Junior Consortium Partner).

Το πρόγραμμα είχε ως βασικούς στόχους:

 • την παροχή υποστήριξης στην EgyptERA για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των ρυθμιστικών λειτουργιών,
 • την ανάπτυξη του αιγυπτιακού τομέα ενέργειας μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων συμφώνως προς βέλτιστες πρακτικές,
 • τη βελτίωση της διαφάνειας του αιγυπτιακού τομέα ενέργειας,
 • τη συμβολή στη μεταρρύθμιση των θεσμών και τον εκσυγχρονισμό του αιγυπτιακού δημόσιου τομέα (public administration),
 • τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και συνεπώς τη μείωση των πιθανών κινδύνων για επίδοξους επενδυτές,την προλείανση του εδάφους για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου διασύνδεσης του Συστήματος Ενέργειας της Αιγύπτου (Egyptian Power System) με γειτονικές χώρες και εν τέλει με το ευρωπαϊκό δίκτυο.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΡΑΕ έχει αποκομίσει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή της την περίοδο 2010-2013 σε δυο πρόγραµµα twinning με χώρα υλοποίησης την Ουκρανία, σε κοινοπραξία µε τις Ρυθµιστικές Αρχές της Ιταλίας, της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας. Τα προγράμματα αυτά είχαν ως αντικείμενο την εξέταση του ουκρανικού νοµοθετικού πλαισίου στην ενέργεια και τη διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την εναρµόνισή του µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην ουκρανική ρυθμιστική αρχή NERC, μεταξύ άλλων για το νοµικό και λογιστικό διαχωρισµό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά φυσικού αερίου, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, την κοστοστρεφή τιµολόγηση, την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών κ.α. Σε δεύτερη φάση, η συνεργασία αφορούσε την υποστήριξη κατά την εφαρμογή των αλλαγών που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου προγράμματος.

 

Προγράμματα HORIZON 2020

Η Αρχή στηρίζει καινοτόμα έργα και διερευνά περαιτέρω η ίδια το πλαίσιο για τη συνδρομή της σε πρωτοπόρες εφαρμογές υπό την αιγίδα του προγράμματος «HORIZON 2020». Τονίζεται και σε αυτό το πλαίσιο ο σημαντικός ρόλος της ενέργειας ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και για την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών της Ένωσης. Η εγκατάλειψη των ορυκτών πηγών ενέργειας και η υιοθέτηση νέων φιλόδοξων κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων θέτουν σε προτεραιότητα τη στροφή προς τις «πράσινες» τεχνολογίες και τις επενδύσεις σε πιο οικολογικές υποδομές. Για αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα απόθεμα της τάξης των 5,931 δις ευρώ που προορίζονται για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. 

 

Συνεργασία με άλλους Οργανισμούς

Η ΡΑΕ συνεργάζεται με πλήθος άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων, όπως ενδεικτικά είναι η Ένωση για τη Μεσόγειο (π.χ. αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια στην Ελλάδα), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (πχ. σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς προϊόντων – μεταξύ αυτών και της ενέργειας, για στοιχεία για τα μη-πυρηνικά κράτη, για στοιχεία για την πολιτική ανταγωνισμού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του NER κτλ), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (π.χ. στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης εξέτασης της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας καθώς και την πρόοδο που έχει σχηματίσει την τελευταία περίοδο), και ο Χάρτης Ενέργειας  (π.χ. σχετικά με τον υπολογισμό του κινδύνου στις ενεργειακές επενδύσεις).