Ηλεκτρισμός-Note 6

Άδειες και Συμβάσεις

Απόφαση ΡΑΕ 373/2015: Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης

Κοινή εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ

 • Συμβάσεις Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ:

Απόφαση ΡΑΕ 3/2015: Έγκριση Συμβάσεων Ανάπτυξης

Συμβάσεις Ανάπτυξης 2012-2015

Λογιστικός Διαχωρισμός

Βάσει των προβλέψεων του ν.4001/2011, άρθρα 130 και 141, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς ως Διαχειριστής του Δικτύου (ΕΔΔΗΕ) και των Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), καθώς και για τις Λοιπές Δραστηριότητες που ασκεί.  Στο πλαίσιο αυτό και βάσει  της Απόφασης  ΡΑΕ 121/2017, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να δημοσιεύει μαζί με τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, λογιστικά διαχωρισμένο Ισολογισμό (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) και Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

 Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

Απόφαση ΡΑΕ Θέμα – Περιγραφή ΦΕΚ
395/18.10.16 Θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (κείμενο ΚΔΕΔΔΗΕ) Β’78/20.1.17
701/3.8.17 Ρυθμίσεις θεμάτων προγράμματος «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
του ΔΕΔΔΗΕ
Β’2936/29.08.17
1238Α/4.9.20 Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 95 (ρευματοκλοπές) Β’5089/18.11.20
1442/22.10.20 Τροποποίηση ρυθμίσεων εκπροσώπησης
μετρητών και περιοδικής εκκαθάρισης για προσαρμογή σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αγοράς Εξισορρόπησης
Β’4747/27.10.20

 

Εγχειρίδια και Οδηγίες Εφαρμογής Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

 • Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ΕΔΔΗΕ: Απόφαση ΡΑΕ 534/2021 (ΦΕΚ Β’3292)
 • Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης
 • Απόφαση ΡΑΕ 1443/2020 (ΦΕΚ Β’4737/26.10.20): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δικτύου
 • Απόφαση ΡΑΕ 779/2020 (ΦΕΚ Β’1891/18.5.20): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων
 • Απόφαση ΡΑΕ 30/2020 (ΦΕΚ Β’370/7.2.20): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών
 • Απόφαση ΡΑΕ 236/2017 (ΦΕΚ Β’1871/30.5.17): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Απόφαση ΡΑΕ 1019/2017 (ΦΕΚ Β’4496/20.12.17): Τροποποίηση (διενέργεια ελέγχων)
 • Απόφαση ΡΑΕ 1238Α/2020 (ΦΕΚ Β’5089/18.11.20): Τροποποίηση (ορισμός ρευματοκλοπής)
 • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης[1]
 • Απόφαση ΡΑΕ 404/2015 (ΦΕΚ Β’2773/18.12.15): Τροποποίηση & κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο

 

Αρχείο αποφάσεων & εκθέσεων

 


[1] Από 1.11.20, το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης εφαρμόζεται μόνο στο Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η εφαρμογή του στο ΕΔΔΗΕ περιορίζεται στη διαδικασία εκκαθάρισης της αγοράς για χρονικές περιόδους έως και 31.10.2020.