Ηλεκτρισμός-Note 6

Άδειες και Συμβάσεις

Απόφαση ΡΑΕ 373/2015: Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης

Κοινή εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ

 • Συμβάσεις Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ:

Απόφαση ΡΑΕ 3/2015: Έγκριση Συμβάσεων Ανάπτυξης

Συμβάσεις Ανάπτυξης 2012-2015

Λογιστικός Διαχωρισμός

Βάσει των προβλέψεων του ν.4001/2011, άρθρα 130 και 141, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς ως Διαχειριστής του Δικτύου (ΕΔΔΗΕ) και των Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), καθώς και για τις Λοιπές Δραστηριότητες που ασκεί.  Στο πλαίσιο αυτό και βάσει  της Απόφασης  ΡΑΕ 121/2017, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να δημοσιεύει μαζί με τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, λογιστικά διαχωρισμένο Ισολογισμό (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) και Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

 Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

Απόφαση ΡΑΕΘέμα – ΠεριγραφήΦΕΚ
395/18.10.16Θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (κείμενο ΚΔΕΔΔΗΕ)Β’78/20.1.17
701/3.8.17Ρυθμίσεις θεμάτων προγράμματος «ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
του ΔΕΔΔΗΕ
Β’2936/29.08.17
1238Α/4.9.20Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 95 (ρευματοκλοπές)Β’5089/18.11.20
1442/22.10.20Τροποποίηση ρυθμίσεων εκπροσώπησης
μετρητών και περιοδικής εκκαθάρισης για προσαρμογή σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αγοράς Εξισορρόπησης
Β’4747/27.10.20

534/15.7.21

Τροποποίηση άρθρου 135

Β’3292/26.7.21

707/16.9.21

Τροποποίηση διατάξεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Κεφάλαιο 30)

Β’5502/29.11.21

749/30.9.21

Τροποποιήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Β’4975/27.10.21

 807/27.10.21

Τροποποιήσεις ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης

Β’5025/29.10.21

Εγχειρίδια και Οδηγίες Εφαρμογής Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

 • Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου: Απόφαση ΡΑΕ 707Α/2021 (ΦΕΚ Β’5427/22.11.21)

 • Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ΕΔΔΗΕ: Απόφαση ΡΑΕ 534/2021 (ΦΕΚ Β’3292)
 • Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης
 • Απόφαση ΡΑΕ 1443/2020 (ΦΕΚ Β’4737/26.10.20): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δικτύου
 • Απόφαση ΡΑΕ 779/2020 (ΦΕΚ Β’1891/18.5.20): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων
 • Απόφαση ΡΑΕ 30/2020 (ΦΕΚ Β’370/7.2.20): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών
 • Απόφαση ΡΑΕ 236/2017 (ΦΕΚ Β’1871/30.5.17): Θέσπιση Εγχειριδίου
 • Απόφαση ΡΑΕ 1019/2017 (ΦΕΚ Β’4496/20.12.17): Τροποποίηση (διενέργεια ελέγχων)
 • Απόφαση ΡΑΕ 1238Α/2020 (ΦΕΚ Β’5089/18.11.20): Τροποποίηση (ορισμός ρευματοκλοπής)
 • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης[1]
 • Απόφαση ΡΑΕ 404/2015 (ΦΕΚ Β’2773/18.12.15): Τροποποίηση & κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο

 

Αρχείο αποφάσεων & εκθέσεων


[1]Από 1.11.20, η εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης στο ΕΔΔΗΕ περιορίζεται στη διαδικασία εκκαθάρισης της αγοράς, για χρονικές περιόδους έως και 31.10.2020, καθώς και στις διατάξεις του Κεφαλαίου 9 (ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ), οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι την ενσωμάτωση αντίστοιχων διατάξεων στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Οι διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης που αφορούν στο Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών παραμένουν σε ισχύ.