ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ (26022016)

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ», που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Σκοπάδων 23, κατέθεσε την 18η Φεβρουαρ4ίου 2016 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΑΠΟΦ. ΡΑΕ 374/2015 άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που κατέχει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1β του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/2010).Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση τροποποίησης.

Περίληψη της αιτούμενης τροποποίησης σύμφωνα με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ»

:

«Σας υποβάλλουμε αίτηση της «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 374/2015 άδειας προμήθειας φυσικού αερίου που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία μας, λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, βάσει του πρακτικού γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2016. Επομένως, η μετοχική σύνθεση τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Mετοχική σύνθεση:

Μέτοχος Παλαιό ποσοστό Ισχύον Ποσοστό
Σούρλας Νικ του Αχ. 40,63% 10,65%
Σούρλας Αθ του Αχ 22,21% 9,00%
Αποστολάρας Ηλ. Του Ευαγ. 1,00% 1,00%
Σούρλας Δημ. Του Ν. 22,72% 52,70%
Σούρλας Δημ. Του Αθ. 6,72% 15,82%
Σούρλα Φανή του Αθ. 6,72% 10,83%

Η αλλαγή αφορούσε μόνο τη μετοχική σύνθεση, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ως έχει:

  1. Δημήτριος Νικολάου Σούρλας                 Πρόεδρος Δ.Σ.
  2. Αθανάσιος Αχιλλέα Σούρλας                    Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
  3. Δημήτριος Αθανασίου Σούρλας              Μέλος

Στην αίτηση επισυνάπτονται πρακτικά γενικής συνέλευσης και συνεδριάσεως διοικητικού συμβουλίου που αφορούν την εκλογή του Δ.Σ. και το νέο μετοχολόγιο της εταιρείας μας».

Print Friendly, PDF & Email