ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. (04052016)

Share This Post

Ανάρτηση της από 21.04.2016 δημοσίευσης της αίτησης της «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27, ανακοινώνει ότι την 11.04.2016 υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ I- 205390/11.04.2016), σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 464 19.04.2010). Η εν λόγω άδεια θα ισχύσει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δημοσίευση, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του..

Print Friendly, PDF & Email