ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ (181217)

Share This Post

Ανάρτηση της από 09-12-2017 δημοσίευσης της αίτησης της “ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.”
στις εφημερίδες  «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και
από 12-12-2017 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» του Ν. Ευβοίας αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-228958 αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (Δ1/Α/5815, ΦΕΚ 464/19-4-2010) και σύμφωνα με τον Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) και ισχύει.

Η εν λόγω άδεια αφορά την ανάπτυξη δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου στη γεωγραφική περιοχή των Δήμων «Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας» και «Διρφύων – Μεσσαπιών» της Εύβοιας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 8-1-2018).

Print Friendly, PDF & Email