ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΛΙΑΓΑ Ο.Ε. (200418)

Share This Post

20.04.2018

Ανάρτηση της από 13.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΛΙΑΓΑ Ο.Ε.» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΑΥΓΗ» αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

«Η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΛΙΑΓΑ Ο.Ε.”, που εδρεύει στη Θεόπετρα Δήμος Καλαμπάκας ΤΚ. 42200, Νομός Τρικάλων, ανακοινώνει πως υπέβαλε αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου I-235027/05-04-2018) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’464/19.04.2010), και σύμφωνα με το Ν.3428/2005 και την τροποποίηση αυτού Ν.4001/2011. Η εν λόγω άδεια θα ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.»

Print Friendly, PDF & Email