Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1648/2020 Προκήρυξης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020) για κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016 προκήρυξε με την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020) τη διενέργεια μίας κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αριθ. 4/2020 Προκήρυξης, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είχε ορισθεί η 22.03.2021 και ώρα 17.00.

Με την παρούσα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια ανακοινώνει το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την συνολική ισχύ, ανά κατηγορία έργων ως εξής:

Προκήρυξη4/2020

Κοινή ανταγωνιστική διαδικασίας (για Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20 MW και για Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)

Αριθμός έργων: 128
Συνολική Ισχύς: 1.092 MW

 

Λόγω της εκδήλωσης μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος και της συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία, μεγάλου, τόσο σε πλήθος όσο και σε ισχύ,  ώριμων έργων, ξεπεράστηκε κατά πολύ το ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού 100% που τέθηκε στην Προκήρυξη της Αρχής. Ως εκ τούτου αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της τρέχουσας κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας που θα οδηγήσει αφενός στην άμεση υλοποίηση 350MW ώριμων έργων ΑΠΕ, αφετέρου στην μείωση των τιμών – λόγω του υψηλού ανταγωνισμού – προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 1648/2020 Προκήρυξη της Αρχής.

Print Friendly, PDF & Email