Προκηρύξεις

Προκήρυξη υπ’αριθμ. 7/2022 Διαγωνισμού της ΡΑΕ, με αντικείμενο: «Συμφωνία-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων σχετικά με τα υποβαλλόμενα στη ΡΑΕ στοιχεία στον τομέα της Ενέργειας»

Προκήρυξη του υπ’αριθμ. 7/2022 Διαγωνισμού της ΡΑΕ, με αντικείμενο: «Συμφωνία-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων σχετικά

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 365/2022 «Τροποποίηση του τεύχους του διαγωνισμού για «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ και την ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της στον τομέα της ενέργειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 365/2022 με θέμα: « Τροποποίηση του τεύχους του διαγωνισμού για «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ και την ενδυνάμωση

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

 Τροποποίηση των όρων της υπ’αριθμ. 1/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006580456) και παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας».   Παρατείνεται μέχρι 14-5-2020 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Apof 781 khmdhs.pdf

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Θέμα:«Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία IV σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 204/2020 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020)»   Η […]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ (Προκήρυξη ΡΑΕ 204/2020 – ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020)   Σε συνέχεια της από 30/01/2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 204/2020 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκε η κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ, […]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Προκήρυξη κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2020 Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 2 Απριλίου 2020   Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε […]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 3578/2019), με την οποία προκηρύχθηκαν δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις, αναρτά στο επισυναπτόμενο αρχείο τις απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Q&A's

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με την πρόσκληση για άσκηση Δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 21.10.201.

Read More »