ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία κατέχει άδεια προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 842/2019 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ 178065/2018, ΦΕΚ Β’3430) λόγω αλλαγής της επωνυμίας της σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

 

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 1/07/2020).

Print Friendly, PDF & Email