ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

 

Η εταιρεία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  με διακριτικό τίτλο «NRG TRADING HOUSE S.A » η οποία κατέχει άδεια προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 356/2015 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ 178065/2018, ΦΕΚ Β’3430) λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης ως ακολούθως:

 

Προηγούμενη Μετοχική Σύνθεση:

NRG GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LTD                           100%

Νέα Μετοχική Σύνθεση:

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.                 90%

NRG GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE Ltd                              10%

 

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 01 /07/2020).

Print Friendly, PDF & Email