ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

Εκτίμηση από τη ΡΑΕ του τετραμηνιαίου λογαριασμού α) οικιακών καταναλωτών και β) μικρών εμπορικών/βιομηχανικών πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ – τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β), με βάση τα δημοσιευμένα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, Elpedison, Ήρων Θερμοηλεκτρική, Green,  Watt & Volt, Volterra, Protergia, NRG Trading House)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της (άρθρα 22 & 49 του Νόμου 4001/2011), και με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013), προχωρά σε επικαιροποιημένη εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού α) Οικιακών Καταναλωτών και β) Μικρών Εμπορικών/Βιομηχανικών Πελατών ΧΤ (με ισχύ σύνδεσης μέχρι και 25 kVA, ήτοι τιμολόγια ΔΕΗ Γ21 & Γ21Β), για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των δημοσιευμένων τιμολογίων των οκτώ (8) εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού. Οι πίνακες υπολογισμού από τη ΡΑΕ των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ανά πρόγραμμα ή ανά πακέτο, καθώς και η επιλογή του φθηνότερου προγράμματος ή πακέτου ανά εταιρεία, βάσει της ενδεικτικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης, βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (Ηλεκτρισμός / Τιμές και Χρεώσεις / Τιμολόγια Προμηθευτών) ανά προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι ακριβή σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ που τίθενται σε ισχύ από μεθαύριο, 25.07.2014. Τα προσφερόμενα τιμολόγια των προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον, και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές οφείλουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα κάθε προμηθευτή προκειμένου να ενημερωθούν για τους ισχύοντες όρους προμήθειας, για τυχόν ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας, καθώς και για τις επί μέρους εκπτωτικές πολιτικές που δύναται να προσφέρουν οι προμηθευτές (π.χ. έκπτωση παγίου, έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων, απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης), προκειμένου να σχηματίσουν μία πλήρη εικόνα επί των προσφερόμενων τιμολογίων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου οι προσφερόμενοι όροι προμήθειας περιλαμβάνουν ή δύναται να περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας, επιπλέον των σταθερών χρεώσεων που αποτυπώνονται με σαφήνεια στους τιμοκαταλόγους των εταιρειών, η ΡΑΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιδράσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσής τους. Παραδείγματα τέτοιων ρητρών είναι:

(α)   Ρήτρα Αναπροσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

(β)   Ρήτρα Αναπροσαρμογής Λογαριασμών Προσαυξήσεων 2 και 3 (ΛΠ-2, ΛΠ-3).

(γ)   Ρήτρα Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), κ.α.

Οι μεν περιπτώσεις ρητρών α’ και β’ προσδιορίζονται με βάση ένα τυπικό εύρος διακύμανσης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων ΛΠ-2 και ΛΠ-3, εντός του οποίου οι χρεώσεις προμήθειας ισχύουν ως έχουν στον τιμοκατάλογο των προμηθευτών. Σε περίπτωση που η μέση ΟΤΣ και οι ΛΠ-2, ΛΠ-3 κυμαίνονται εκτός του προσδιορισθέντος εύρους διακύμανσης, οι χρεώσεις προμήθειας είτε επιβαρύνονται επιπλέον, είτε τυγχάνουν της ανάλογης έκπτωσης, όταν η μέση ΟΤΣ και οι ΛΠ-2, ΛΠ-3 διαμορφώνονται πλέον ή υπό  του προσδιορισθέντος εύρους διακύμανσης αντίστοιχα.
Print Friendly, PDF & Email