TAP (24/02/2014)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ανάρτηση των από 15-02-2014 στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», από 17-02-2014 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και από 18-02-2014 στις εφημερίδες «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «FINANCIAL TIMES» και «THE WALL STREET JOURNAL» δημοσιεύσεων της αίτησης της εταιρείας «ΤRAΝS ΑDRIATIC PIPELINE AG (TAP AG) σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

Η εταιρεία με την επωνυμία Τrans Adriatic Pipeline AG (TAP AG), με έδρα στη διεύθυνση Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Ελβε­τία, έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου του αγωγού φυσι­κού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP). Ο αγωγός TAP θα έχει σημείο εκκίνησης από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, θα συνεχίζει διερχόμενος την Ελλάδα και την Αλβανία, και διασχίζοντας την Αδριατική Θάλασσα θα καταλήγει στην Ιταλία.

Με την παρούσα, η εταιρεία TAP AG ανακοινώνει ότι έχει υπο­βάλει (02.07.2014) στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) επικαιροποιημένη αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Ανε­ξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στην ανωτέρω εταιρεία για την κατασκευή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγωγού Trans Adriatic Pipeline, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμε­να, ιδία στον Ν. 4001/2011 και τον ισχύοντα «Κανονισμό Αδει­ών Φυσικού Αερίου» (Απόφαση Δ1/Α/5815/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 464/19.04.2010) κατόπιν της από 31.08.2011 αίτησης χορήγη­σης.

Η αίτηση για τη χορήγηση ΑΣΦΑ περιλαμβάνει αίτημα για την έγκριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση του αγωγού, των σταθμών συμπίεσης και μέτρησης, των σταθμών βαλβιδοστασίου καθώς και λοιπού εξοπλισμού. Το τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα, μήκους περίπου 550 χιλιομέτρων, θα ξεκινάει από την περιοχή των Κήπων Έβρου πλησίον των ελλη­νοτουρκικών συνόρων και θα ακολουθεί δυτική όδευση μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ κατά τη διαδρομή του θα περ­νάει από τους ακόλουθους νομούς: Έβρου, Κομοτηνής, Ροδό­πης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθί­ας, Πέλλας, Κοζάνης Φλώρινας, Καστοριάς. Το σημείο εισόδου στην Αλβανία θα βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισμού Ιεροπη­γής στην περιοχή της Καστοριάς. Ο αγωγός TAP θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου στη χώρα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής ελληνικής αγοράς ενέρ­γειας και θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου φυσικού αερίου στην περιοχή. Θα προωθήσει τον ανταγωνισμό, καθώς και την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου σε περιφερειακές και ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.

Επιπροσθέτως, η TAP AG ανακοινώνει ότι έχει παραλάβει την Απόφαση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών σε Ελλάδα, Αλ­βανία και Ιταλία, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΈΚ σχε­τικά με την πρόσβαση τρίτων στον αγωγό, τον κανονισμό τιμο­λόγησης και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Η εν λόγω απόφαση έχει δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2013 από τη ΡΑΕ (Απόφαση υπ. αριθ. 269/2013 της 12ης Ιουνίου 2013, ΦΕΚ Β 1833/29.07.2013).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον δύναται εντός αποκλει­στικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δη­μοσίευση να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ (με κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) οιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση για τη χορήγηση ΑΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νο­μοθεσία.»

«ANNOUNCEMENT»

Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG), registered at the address Lindenstrasse 2, 6340 Baar, Switzerland, is the developer of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project. TAP will commence at the border between Greece and Turkey and further continue its route via Greece into Albania, and through a crossing of the Adriatic Sea reach its landing point in Italy.

TAP AG hereby announces that it has submitted to the Greek Regulatory Authority for Energy (RAE) on 07.02.2014 an updated application for the granting of an Independent Natural Gas License (INGS) for the construction and ownership of Trans Adriatic Pipeline, according to Law 4001/2011 and the Natural Gas Licenses Regulation (Decision DI/A/5815, F.E.K B464 19.04.2010), subsequent to its application on 31.08.2011.

The INGS application contains a request for the approval of activities related to the construction of the pipeline, such as, among others, installation of the pipeline, compressor and metering stations, block valve stations and other equipment. The section of the pipeline in Greece will have a length of approx. 550 km, commencing at the Greek/Turkish border near Kipoi. The project will follow a west-bound route to the Greek/Albanian border crossing the following areas: Evros, Komotini, Rhodope, Xanthi, Kavala, Drama, Serres, Thessaloniki, Imathia, Pella, Kozani, Fiorina, Kastoria. The entry point into Albania will be South West of leropigi, in the Kastoria region. TAP will improve security of gas supply in Greece, contribute to the development of the local Greek energy market and enhance the country’s role as a gas hub in the region. It will promote competition as well as integration of the Greek natural gas market into regional and European energy markets.

In addition, TAP AG announces that it has received the Decision of the relevant regulatory authorities in Greece, Albania and Italy, as well as of the European Commission, for exemption from certain provisions of Directive 2009/73/EC related to third party access to the pipeline, tariff regulation and ownership unbundling. The abovementioned Decision has been published in June 2013 by RAE (Decision n. 269/2013 of 12.06.2013, F.E.K. B 1833/29.07.2013).

Whoever justifies a legal interest has the right to submit to RAE (with a copy to the Ministry of Environment, Energy and Climate Change) any objections regarding the submitted INGS application within a period of thirty (30) days from the publication of this announcement.

Print Friendly, PDF & Email