ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει άδεια διανομής φυσικού αερίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1316/2018 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ 178065/2018, ΦΕΚ Β’3430) λόγω αλλαγής της επωνυμίας της σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

 

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 3/07/2020).

Print Friendly, PDF & Email