ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

 

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ  αναφορικά με την πρόταση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ στην οποία ενσωματώνονται:

α. πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού κινήτρου μείωσης του λειτουργικού κόστους (opex) του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ

β. πρόταση για τη θέσπιση μεθοδολογίας σχετικά με το μηχανισμό κινήτρου για τον περιορισμό των απωλειών δικτύου

γ. πρόταση αναφορικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού κινήτρου ποιότητας ενέργειας

 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την πρότασή της σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένου μηχανισμού κινήτρου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ και τη μεθοδολογία του μηχανισμού κινήτρου για τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας, καθώς και για τις βασικές αρχές του μηχανισμού κινήτρου ποιότητας ενέργειας, όπως τις εισηγείται ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ.

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση DSO_Regulatory_Framework@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Περίληψη Διαβούλευσης

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων κειμένων:

Κείμενα διαβούλευσης

1.      Μεθοδολογία υπολογισμού του Επιτρεπόμενου & Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ

α)         Σχέδιο Μεθοδολογίας

β)        Μοντέλο υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου (excel)

2.     Μεθοδολογία μηχανισμού κινήτρου για τις απώλειες δικτύου

α)         Σχέδιο Μεθοδολογίας

β)         Μοντέλο εφαρμογής μηχανισμού (excel)

3.     Ενεργοποίηση μηχανισμού κινήτρου ποιότητας ενέργειας μέσω ορίων ολικής απόδοσης για τον δείκτη SAIDI

α)         Εισήγηση Διαχειριστή Δικτύου

Σημαντική σημείωση: Προς διευκόλυνση της μελέτης των προτεινόμενων μεθοδολογιών, τα κείμενα μεθοδολογιών της διαβούλευσης συνοδεύονται από μοντέλα (excel) για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου & Απαιτούμενου Εσόδου και για την εφαρμογή του μηχανισμού κινήτρου για τις απώλειες. Σημειώνεται ότι τα μοντέλα αυτά παρέχονται με σκοπό την υποβοήθηση της κατανόησης των μεθοδολογιών που τίθενται σε διαβούλευση και δεν θα αποτελέσουν μέρος των σχετικών αποφάσεων για τη θέσπισή τους. Παρότι έχει καταβληθεί εύλογη προσπάθεια για τη συνέπεια των μοντέλων με τους κανόνες, τις μεθόδους και τις τεχνικές που περιγράφονται στις αντίστοιχες μεθοδολογίες, η ΡΑΕ δεν εγγυάται ότι αυτά είναι, στη παρούσα φάση, απαλλαγμένα από σφάλματα ή παραλείψεις.

_____________________________________________________________

Η ΡΑΕ, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της παροχής κινήτρων προς το σύνολο των Διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προτίθεται να δρομολογήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για σταδιακή προσαρμογή των εγκεκριμένων μεθοδολογιών Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις και ρυθμίσεις  που θα ενσωματώνουν τα αποτελέσματα από τους επιμέρους μηχανισμούς κινήτρων.

 

Date:  5.6.2020

 

Announcement of Public Consultation being conducted by RAE on its proposal for the enactment of a methodology for the calculation of the Allowed and Required Revenue of the Hellenic Electricity Distribution Network (HEDN), which also incorporates:

a. a proposal for the enactment of an incentive mechanism for the reduction of the operating expenditure (opex) of the HEDN Operator

b. a proposal for the enactment of a methodology relating to an incentive mechanism to reduce network losses

c. a proposal concerning activation of an incentive mechanism for energy quality

RAE announces today the commencement of public consultation on RAE’s proposed methodology for the calculation of the Allowed and Required Revenue of the HEDN, including an incentive mechanism for the reduction of the operating expenditure of the HEDN Operator, the methodology for an incentive mechanism to reduce network losses, and the basic principles of an incentive mechanism for energy quality, as proposed by the HEDN Operator.

_____________________________________________________________

Interested parties may participate in the consultation by submitting their views electronically at the address DSO_Regulatory_Framework@rae.gr, or in writing, by COB on Friday 19 June 2020.

RAE, without prejudice to the provisions of par. 3 of article 5 of the Administrative Procedure Code (Law 2690/1999, Government Gazette A ’45), will publicize the content of relevant documents and the list of participants, except where a participant requests that his identity is not disclosed.

Consultation summary

RAE invites all interested parties to submit their comments and views on the following documents:

Consultation documents (texts in Hellenic language)

1.      Methodology for the calculation of the Allowed and Required Revenue of the HEDN

a)         Draft Methodology

b)         Model for the calculation of the Allowed and Required Revenue (MS Excel)

2.     Methodology for the incentive mechanism for network losses

a)         Draft Methodology

b)         Model for the implementation of the mechanism (MS Excel)

3.     Activation of the incentive mechanism for energy quality through total performance standards for SAIDI

a)         Proposal of the Network Operator

Important note: To facilitate the review of the proposed methodologies, the text of the methodologies that are the subject of this public consultation is accompanied by MS Excel spreadsheet models for the calculation of the Allowed and Required Revenue, and the implementation of the incentive mechanism for losses. The models are only provided to facilitate the understanding of the proposed methodologies and will not be part of the relevant decisions for their enactment. Although reasonable effort has been made for the models to reflect the rules, methods and techniques described in the corresponding methodologies, RAE does not warrant that these models are, at this point, free of any errors or omissions.

 _____________________________________________________________

RAE, adopting an approach of incentivising electricity and natural gas Operators, intends to initiate a process for the gradual adaptation of the approved Allowed and Required Revenue methodologies, by adding to them provisions and regulations incorporating the results from the respective incentive mechanisms.

Print Friendly, PDF & Email