ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

 

Η εταιρεία «CORAL GAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ»,  με διακριτικό τίτλο «CORAL GAS A.E.B.E.Y.» η οποία κατέχει άδεια προμήθειας φυσικού αερίου μέσω του Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1087/2017 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ 178065/2018, ΦΕΚ Β’3430) ώστε να δραστηριοποιηθεί ως προμηθευτής και εκτός του συστήματος Μεταφοράς/Δικτύου Διανομής.

 

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 01/07/2020).

Print Friendly, PDF & Email