ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (11/01/2012)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ανάρτηση της από 11-01-2012 δημοσίευσης της αίτησης της «TEΡNA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΣΤΙΑ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

TEΡNA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TEΡNA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «TEΡNA Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 85, νομίμως εκπροσωπούμενη, ανακοινώνει ότι υπέβαλε την 30η Δεκεμβρίου 2011, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), αίτηση για τη χορήγηση στην ανωτέρω εταιρεία, ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ με αντικείμενο την πώληση φυσικού αερίου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, ιδία στο Νόμο 3428/2005 και την τροποποίηση αυτού Ν.4001/2011 καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/2010). Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δημοσίευση, να υποβάλλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.