Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους υποβολής και τις τεχνικές λεπτομέρειες εντολών σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι:

 «4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Επιπροσθέτως, στην υποενότητα 4.1.3.1 «Εντολές» του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει (εφεξής ο «Κανονισμός»), προβλέπεται το εξής:

«[…] 3.    Η πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, οι παράμετροι υποβολής αυτών καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΕΧΕ.»

Σε συνέχεια της έκδοσης από τη ΡΑΕ των υπ’ αριθ. 947/2020 (ΦΕΚ Β’ 3054/23.07.2020) και υπ’ αριθ. 87/2021 (ΦΕΚ Β’ 640/18.02.2021), η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-298002/02.02.21) για τις παραμέτρους υποβολής και τις τεχνικές λεπτομέρειες εντολών, κατά τις διατάξεις της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.