Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ για την τροποποίηση του ορισμού των ενοτήτων Ελέγχου Φορτίου – Συχνότητας (ΕΦΣ) της συγχρονισμένης περιοχής Ηπειρωτικής Ευρώπης (ΗΕ) σχετικά με την περιοχή ΕΦΣ της Δυτικής Δανίας σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(d) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 (2) του Κανονισμού

«…:

2 . Έως τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ μιας συγχρονισμένης περιοχής καταρτίζουν κοινή πρόταση για τον καθορισμό των ενοτήτων ΕΦΣ, η οποία συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) η περιοχή παρακολούθησης αντιστοιχεί σε μία μόνο περιοχή ΕΦΣ ή σε μέρος της·

β) η περιοχή ΕΦΣ αντιστοιχεί σε μία μόνο ενότητα ΕΦΣ ή σε μέρος της·

γ) η ενότητα ΕΦΣ αντιστοιχεί σε μία μόνο συγχρονισμένη περιοχή ή σε μέρος της· και

δ) κάθε στοιχείο δικτύου είναι μέρος μόνο μίας περιοχής παρακολούθησης, μόνο μίας περιοχής ΕΦΣ και μόνο μίας ενότητας ΕΦΣ.»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7(4) του Κανονισμού

«…

  1. Οι ΔΣΜ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρότασης για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες ή ορισθείσες οντότητες, ή οι ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4, μπορούν να ζητούν τροποποιήσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών. Οι προτάσεις για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών υποβάλλονται σε διαβούλευση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 5 και 6.»

(Όπου:

ΔΣΜ: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς)

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η πρόταση όλων των ΔΣΜ για την τροποποίηση του ορισμού των ενοτήτων Ελέγχου Φορτίου – Συχνότητας (ΕΦΣ) της συγχρονισμένης περιοχής Ηπειρωτικής Ευρώπης (ΗΕ) σχετικά με την περιοχή ΕΦΣ της Δυτικής Δανίας σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 2  και το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της αρχικής πρότασης όλων των ΔΣΜ  για το ανωτέρω θέμα είχε διεξαχθεί από 30 Μαρτίου 2018 έως 30 Απριλίου 2018.

Επισυνάπτονται:

  1. All TSOs proposal for amending the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe with regard to LFC Area Denmark Westαγγλικό κείμενο

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή info@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.