Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση χορήγησης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία «ENERGIKO TRADING BULGARIA LTD», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Kniaz Aleksandar Dondukov str. No33, Σόφια, Βουλγαρία υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-301291/22.04.2021 (Γ-08627) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.