Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης Άδειας λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία: “DAMCO ENERGY A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” και διακριτικό τίτλο “DAMCO ENERGY Α.Ε.”, η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03764 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 662 MW και θα εγκατασταθεί στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου και χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 302/2019 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02728/14.05.2021 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-302584/14.05.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος από 662 MW σε 840 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 35 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, η ανωτέρω εταιρία αιτείται την μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03764  προς την εταιρεία «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης», 100% θυγατρικής της DAMCO Energy.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο info@rae.gr εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.”