Αίτημα τροποποίησης άδειας παραγωγής ηλ. ενέργειας ισχύος 665MW με καύσιμο φυσικό αέριο στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία: ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»., η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03789 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 665 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 629/2019 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02729/17.05.2021 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-302715/17.05.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος από 665 MW σε 876,6 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 35 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, η ανωτέρω εταιρία αιτείται την μεταβίβαση της ανωτέρω άδειας  προς την εταιρεία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο info@rae.gr εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.”