Δημόσια Διαβούλευση του ACER που αφορά στον νέο Κώδικα του Δικτύου του Ηλεκτρισμού σε σχέση με την Κυβερνοασφάλεια

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Επιτροπή προετοιμάζει σε συνεργασία με το ACER και το CEER  το  «Framework Guideline on sector-specific rules for cybersecurity aspects of cross-border electricity flows» που  αφορά στους ειδικούς κανόνες για την κυβερνοασφάλεια που θα αναπτυχθούν μέσω κώδικα δικτύου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας αναγνωρίζονται αποτελεσματικά ως κίνδυνοι και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους αντικατοπτρίζονται επαρκώς στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων (κανονισμός (EE) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας).

 Για το σκοπό αυτό και επειδή ο κώδικάς δικτύου θα  πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες NIS, ICE  καθώς και με το CyberSecurity Act, ο ACER διεξάγει διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να αναγνωρίζονται αποτελεσματικά ως κίνδυνοι τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας και τον τρόπο με τον οποίο τα  μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους αντικατοπτρίζονται επαρκώς στα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο:

ACER’s public consultation on the Draft Framework Guideline on sector-specific rules for cybersecurity aspects of cross-border electricity flows:

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2021_E_04.aspx

Η διαβούλευση λήγει στις 29 Ιουνίου 2021