Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία «GS GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «GS GAS ΑΕΒΕΥ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 691/2017 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02659/24.11.2020) της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που αφορά στην μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας (από  ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00% και ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29,00% σε ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99,860%, ΜΑΣΣΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 0,07% και  ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0,07%), σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).»

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.